Siódme posiedzenia Zarządu Głównego PTF 11 lipca 2003 r. w Warszawie

7. posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w piątek 11 lipca 2003 r. w Warszawie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Hożej 69, w sali Seminaryjnej Dużej Teoretycznej, pok. 229, na parterze o godz. 11:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył prezes prof. dr hab. Maciej Kolwas i przywitał przybyłych członków ZG PTF oraz zaproszonych gości. Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny obrad.
 2. Zatwierdzenie protokółu z 6. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 22 lutego 2003 w Warszawie.
  Zebrani zatwierdzili protokół z 6. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 22 lutego 2003 w Warszawie.
 3. Zatwierdzenie przyznanych nagród PTF za rok 2003 przez Komisję Nagród i Odznaczeń i Komisję Nagród Dydaktycznych.
  Prof. Maciej Kolwas odczytał protokoły z posiedzeń Komisji Nagród i Odznaczeń PTF oraz Komisji Nagród Dydaktycznych PTF. Zarząd Główny PTF przyznał następujące nagrody PTF za rok 2003
  1. Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2003/2004 otrzymują:
  - prof. dr hab. Andrzej Białas za wybitne osiągnięcia w fenomenologii cząstek elementarnych oraz stworzenie szkoły fizyki teoretycznej w Krakowie,
  - prof. dr hab. Stefan Pokorski za wybitne osiągnięcia w teorii cząstek elementarnych oraz stworzenie szkoły fizyki teoretycznej w Warszawie.
  2. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2003 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Katarzyna Bolonek za pracę Minimalizacja zasady nieoznaczoności w niekomutatywnej mechanice kwantowej wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kosińskiego w Katedrze Fizyki Teoretycznej II Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
  3. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2003 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Krzysztof Inglot za pracę Budowa mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji warstw Langmuira pod kątem Brewstera wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Bauman w Katedrze Spektroskopii Optycznej Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
  4. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2003 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Krzysztof Końca za pracę Analiza obrazu pomiaru poziomu uszkodzeń DNA metodą elektroforezy pojedynczych komórek wykonaną pod kierunkiem dr Zbigniewa Kozy w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Nagrodę za popularyzację fizyki otrzymuje zespół w składzie: dr Jerzy Jarosz, dr Aneta Szczygielska i mgr Janina Pawlik za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki.
  6 Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2003 otrzymuje mgr Ludwik Lehman z II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie, za zorganizowanie szkolnego Obserwatorium Astronomicznego i rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką i astronomią
  7. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2003 otrzymują ex aequo: mgr Elżbieta Zawistowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Warszawy i mgr Anna Hartleb z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach za pracę z uzdolnioną młodzieżą odnoszącą sukcesy w olimpiadach fizycznych.
  8. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2003 otrzymuje mgr Mirosław Łoś z Zespołu Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim, za upowszechnianie zainteresowań fizyką.
  9.Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2003 otrzymują:
  - mgr Małgorzata Kaczorowska-Litak, nauczycielka z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie , za współpracę z europejskimi szkołami w nauczaniu fizyki,
  - mgr Marek Lipiński, nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego im. K.Brodzińskiego w Tarnowie za zorganizowanie masowej imprezy Fizyka na Scenie.
 4. Upoważnienie Prezydium ZG PTF do podjęcia decyzji o wysokości nagród w roku 2003.
  Zarząd Główny PTF upoważnił prezydium ZG PTF do ustalenia wysokości tegorocznych nagród oraz do podjęcia starań o zdobycie funduszy na nagrody.
 5. Informacje o bieżącej działalności Prezydium ZG PTF:
  - Statut

  Prof. Kolwas przedstawił stan aktualny prac nad zatwierdzeniem nowego statutu. Decyzją Sądu statut został odrzucony, za niedotrzymanie 7-dniowego terminu ustosunkowania się do uwag zgłoszonych przez Urząd m.st. Warszawy. Proceduralnie było to nie możliwe, gdyż o wszelkich poprawkach statutu decyduje Zebranie Delegatów, które może być zwołane zgodnie z istniejącym statutem w terminie dłuższym niż wymagany sądowo. ZG PTF złożył w tej sprawie odwołanie do Sądu Rejonowego z prośbą o zawieszenie postępowania do czasu Zebrania Delegatów. Sąd prośbę uchylił i statut odrzucił. ZG PTF złożył odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ustalono, że Komisja Nadzwyczajna Zebrania Delegatów ds. Statutu, ustosunkuje się do uwag Urzędu Miasta St. Warszawy i przedstawi je Delegatom do zatwierdzenia w Gdańsku i ponownie zostanie uruchomiona procedura rejestracyjna statutu w Sądzie.
  - Organizacja XXXVII Zjazdu PTF
  Następnie prezes przedstawił informacje o aktualnym stanie przygotowań do XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku. Szczegółowo omówił przygotowania do spotkania międzynarodowego Towarzystw Fizycznych - IPSEC 2003.
  - Sprawy finansowe
  Stan finansowy Towarzystwa przedstawił skarbnik dr Marek Kowalski. Zaznaczył, że sytuacja finansowa Towarzystwa jest krytyczna, m.in. z uwagi na wstrzymane dofinansowanie Towarzystwa przez KBN w roku 2003. Prezes zaapelował o pozyskiwanie nowych członków wspierających Towarzystwo. Zdecydowano, że osoba, która nie płaci składek przez rok winna być skreślona z listy członków Towarzystwa. Dyskutowano nad włączeniem ceny za prenumeratę Postępów Fizyki do składki członkowskiej. Uznano, że decyzję w obu tych sprawach podejmie Zebranie Delegatów w Gdańsku. Rozważano problem VAT-u związany z drukowaniem reklam w Postępach Fizyki. Skarbnik obiecał tę sprawę wyjaśnić.
 6. Akceptacja decyzji Prezydium ZG PTF o powołaniu prof. dr hab. Jana Mostowskiego na Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej.
  Zarząd Główny PTF zatwierdził decyzję prezydium ZG PTF o powołaniu prof. dr hab. Jana Mostowskiego na przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej na okres do 1 lipca 2005.
 7. Powołanie Sekcji Młodych.
  Prezes przedstawił zebranym inicjatywę młodzieży z Katowic, aby przy PTF powołać Sekcję Młodych. Zebrani zatwierdzili Sekcję Młodych, jej dotychczasowy Zarząd w składzie:
  Beata Walasek - przewodnicząca
  Beata Kaczorowska i Andrzej Ptok - zastępcy przewodniczącej
  Siedziba Sekcji: Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego ul. Uniwersytecka 4, pok. 152 40-007 Katowice
  Zaakceptowano przedstawione przez Zarząd Sekcji cele stawiane przed Sekcją jak i program działalności.
  M. Trociuk omówił powstanie nowego elektronicznego czasopisma młodzieży Fizyka i Przyroda. Czasopismo to będzie umieszczone także na serwerze Pałacu Młodzieży w Katowicach. Patronat redakcyjny nad nim sprawuje Mirosław Trociuk. W dyskusji nad tematami, które pismo to ma poruszać, udział wzięli prof. prof. Andrzej K. Wróblewski, Maciej Kolwas, Jan Gaj. Stwierdzono, że można by je wzbogacić o rezultaty programu Fizyka na Scenie.
 8. Zatwierdzenie projektów zmian w regulaminach nagród PTF:
  - Regulamin Medalu Mariana Smoluchowskiego
  - Regulamin nagrody naukowej PTF
  - Regulamin nagrody za wyróżniającą się pracę magisterską
  - Regulamin nagrody PTF za popularyzację fizyki

  Prezes przedstawił przygotowane przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF poprawki do powyższych regulaminów: Wszystkie poprawki zebrani zatwierdzili.
 9. Informacja o Światowym Roku Fizyki.
  Prezes Prof. dr hab. Maciej Kolwas przedstawił zebranym informacje o pracach przygotowawczych do Światowego Roku Fizyki przedstawionych na spotkaniu w Grazu. Prof. dr hab. Reinhard Kulessa uczestniczył w nim z ramienia PTF. Prof. Kolwas poinformował, że w roku 2005 odbędzie się XXXVIII Zjazd Fizyków Polskich w Warszawie, na którym będzie sesja poświęcona obchodowi Roku Fizyki oraz specjalne spotkanie międzynarodowe Towarzystw Fizycznych IPSEC 2005.
 10. Powołanie Rady Redakcyjnej Postępów Fizyki.
  Zarząd Główny PTF zaproponował następujące osoby do Rady Redakcyjnej Postępów Fizyki: Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski - przewodniczący, Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński, Prof. dr hab. Andrzej Dobek, Dr hab. Witold Dobrowolski, Dr Zofia Gołąb-Meyer, Prof. dr hab. Adam Kiejna, Prof. dr hab. Józef Szudy. W dyskusji nad składem Rady udział wzięli prof. dr hab. Andrzej K. Wróblewski, prof. dr hab. Jan Gaj, prof. dr hab. Jerzy Warczewski, dr Mirosław Łukaszewski. Upoważniono kierownika Biura ZG PTF do wysłania do zaproponowanych osób pism z zapytaniem o zgodę na wzięcie udziału w pracach Rady Redakcyjnej Postępów Fizyki.
 11. Sprawy różne.
  Ponownie wrócono do problemu łączenia wysokości składki członkowskiej PTF z prenumeratą Postępów Fizyki. Zdania i argumenty były podzielone. Postanowiono, że sprawą tą m.in. zajmie się Zebranie Delegatów na Zjeździe Fizyków Polskich w Gdańsku.
Na tym zebranie zakończono.

Prezes PTF: prof. dr hab. Maciej Kolwas