Trzecie posiedzenie Zarządu Głównego PTF 13 marca 2004 r. w Kielcach

Trzecie posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 13 marca 2004 r. (sobota) o godzinie 10.00 w pok. 105 w budynku D - głównym budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył prezes prof. dr hab. Maciej Kolwas, który powitał zebranych: zaproszonych gości i członków Zarządu Głównego PTF. Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny obrad. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Janusz Braziewicz - Przewodniczący Oddziału Kieleckiego PTF. W imieniu władz Akademii Świętokrzyskiej zebranych przywitał Prorektor do Spraw Ogólnych - prof. dr hab. Marek Pajek, który przedstawił informacje o Akademii Świętokrzyskiej, Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AŚ oraz o samym Instytucie Fizyki WM-P AŚ. Pokrótce przedstawił kierunki badań prowadzonych w IF AŚ.

 2. Zatwierdzenie protokółu z 2. posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 6 grudnia w Warszawie.
  Zebrani przyjęli protokół z 2. posiedzenia ZG PTF w dniu 6 grudnia 2003 w Warszawie.

 3. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF.
  . Prof. dr hab. M. Kolwas przedstawił działania prezydium Zarządu Głównego w okresie od 6 grudnia 2003 r. do chwili obecnej. Wyjaśnił, że główne kierunki działań to: organizacja Światowego Roku Fizyki w roku 2005 oraz organizacja XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie w roku 2005.

 4. Sprawy finansowe Skarbnik ZG PTF dr Marek Kowalski przedstawił sprawozdanie finansowe ZG PTF za okres 1.01.2003 - 31.12.2003. Udzielił informacji o dokonanych rozliczeniach z przyznanych na rok 2003 dotacji z MNiI dotyczących organizowanych konferencji, Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku i wydawania Postępów Fizyki.
  Omówił sytuację finansową PTF na rok 2004 ze szczególnym uwzględnieniem wydawania Postępów Fizyki.
  Przedstawił zamierzenia realizacji zamiany dotychczasowego rachunku bankowego na rachunek typu "PARTNER" w ramach programu "WSPÓLNY CEL" i rezygnacji z konta walutowego.
  Zgłosił wniosek, aby Komisja Legislacyjna dokonała analizy ustawy "O działalności pożytku publicznego" pod kątem rejestracji PTF jako organizacji pożytku publicznego.

 5. Sprawy różne.
  Zaproponowano Wrocław na następne miejsce posiedzenia ZG PTF, które odbędzie się w czerwcu 2004 roku.

 6. Wolne wnioski.
  Wolnych wniosków nie było.

 7. Informacja o Instytucie Fizyki Akademii Świętokrzyskiej i zwiedzanie pracowni naukowych.
  Uczestnicy spotkania zwiedzili pracownie naukowe w Instytucie Fizyki.
Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Andrzej Ptok