Drugie posiedzenie Zarządu Głównego PTF 6 grudnia 2003 r. w Warszawie

Drugie posiedzeniu Zarządu Głównego PTF odbyło się w sobotę 6 grudnia 2003 r. w Warszawie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (przy ul. Hożej 69 w sali Seminaryjnej Dużej Teoretycznej, pok. 229, na parterze) o godz. 10:30.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył prezes prof. Maciej Kolwas i powitał zebranych: zaproszonych gości i członków obu Zarządów Głównych PTF obecnej i poprzedniej kadencji. Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny obrad.

 2. Zatwierdzenie protokółu z 1. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 17 września 2003 w Gdańsku.
  Zebrani przyjęli protokół z 1. posiedzenia ZG PTF w dniu 17 września w Gdańsku.

 3. Informacje o bieżącej działalności Prezydium ZG PTF.
  Prof. dr hab. M. Kolwas przedstawił działania prezydium Zarządu Głównego w okresie od 17 września br. do chwili obecnej. Przekazał zebranym informacje, że:
  - nowe władze PTF zostały zarejestrowane w KRS,
  - statut został przekazany zgodnie z rozpoczętą wcześniej procedurą odwoławczą do Sądu Okrędowego, czekamy na zatwierdzenie.
  Prof. M. Kolwas poinformował o spotkaniu Rady Towarzystw Naukowych, na którym omawiano m. in. patronat PAN nad Towarzystwami. Przedstawił relacje z posiedzenia powołanej przy PAN Rady ds. reprezentowania PTF w EPS. Na posiedzeniu tym rozpatrywano sposób płatności składki PTF w EPS. Następnie stwierdził, że działania prezydium dotyczące takich spraw jak obchody Światowego Roku Fizyki, konsorcjum PTF-IOP i informator maturalny zostaną omówione zgodnie z porządkiem obrad.

 4. Informacja o Światowym Roku Fizyki.
  Prezes Maciej Kolwas poprosił prof. M. Kicińską-Habior - przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Światowego Roku Fizyki o przekazanie zebranym informacji o propozycjach obchodu Roku Fizyki. Prof. M. Kicińska-Habior wyjaśniła zebranym, że na Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w grudniu roku 2000 padła propozycja uczczenia roku 2005 jako Światowego Roku Fizyki . Propozycje tę poparło 40 Towarzystw Fizycznych. W październiku 2002 IUPAP uznało rok 2005 za Rok Fizyki, natomiast w październiku 2003 UNESCO na Sesji Generalnej poparło inicjatywę , aby rok 2005 był obchodzony jako Światowy Rok Fizyki, stwierdzając, że fizyka jest podstawą wszelkich nauk.
  Prof. Kicińska zaznaczyła, że celem tych obchodów winna być popularyzacja fizyki wśród społeczeństwa.
  Podała szereg propozycji pozwalających na zrealizowanie tych zamierzeń, a mianowicie:
  - konkurs na fotografie Gdzie jest fizyka
  - konkurs na prezentację popularyzacji fizyki (dla uczniów)
  - konkurs Co fizyka mogłaby wnieść w rozwój mojego miasta - dla samorządów
  - konkurs na stronę internetową Jak to działa
  - zorganizowanie imprez-pokazów w supermarketach
  - dodanie do seriali wątku fizyka
  Stwierdziła, że poprzez szeroką akcję informacyjną można by zwiększyć wachlarz propozycji obchodów. W tym celu należałoby powołać komisję, która oceniała by nadesłane propozycje pod względem ich jakości. Imprezy popularyzacyjne będą też w czasie Pikników Fizycznych, Festiwali Nauki organizowanych tradycyjnie przez środowisko naukowe fizyków w poszczególnych miastach polskich.
  Prezes zaapelował do zebranych o starania w szukaniu sponsorów obchodów, dodał, że patronat i wsparcie udzieli Komitet Fizyki PAN.
  Prof. Bielski dodał, że należy szukać sponsorów nie tylko wśród dużych instytucji.
  Prof. Warczewski stwierdził, że to nie tylko "igrzyska", ale że społeczeństwo jest niedoedukowane i należałoby wzmóc akcję zwiększenia godzin nauczania fizyki.
  Prof. Chałasińska-Macukow dodała, ze winien to być rok radości z fizyką.
  Dyskutowano nad składem osobowym Komitetu Honorowego Obchodów.
  Zaproponowano imprezy z udziałem telewizji np. ciekawe biografie.
  Prof. Bielski wystąpił z propozycja, aby mennica wybiła specjalną jubileuszową monetę, dr Żakowicz zgłosiła propozycje wydania znaczka pocztowego lub serii.
  Doc. H. Białkowska zaproponowała, aby wykorzystać tematy niedawno organizowanej konferencji Fizyka a finanse.
  Prezes poinformował, że istnieje pomysł prof. Nawrocika, aby przeprowadzić jednocześnie w całej Polsce pomiar promieniotwórczości gamma. Przypomniał, że istnieje inicjatywa prof. Łukasza Turskiego, aby otworzyć w Warszawie Eksploratorium w roku 2005.

 5. Powołanie konsorcjum PTF-IOP.
  Prof. M. Kolwas przedstawił zebranym informacje ze spotkania przedstawicieli IOP, PTF, PAN, które odbyło się dnia 28.11. br. i dotyczyło powołania w Warszawie konsorcjum ds. czasopism wydawanych przez IOP. Do zadań konsorcjum należałaby dystrybucja w Polsce czasopism wydawanych przez IOP drogą tradycyjną i elektroniczną. Prof. prof. K.Chałasińska-Macukow przekazała informacje z rozmowy z prof. Niezgódką - krajowym przedstawicielem ds. dystrybucji czasopism w MNiI i z kierownikiem biblioteki Politechniki Warszawskiej. Celem rozmów było ustalenie zakresu współpracy w ramach powoływanego konsorcjum. Prof. Chałasińska stwierdziła, że PTF winien jedynie pełnić funkcję merytoryczną, a nie zajmować się stroną organizacyjną przedsięwzięcia; winien jedynie ustalić pakiet czasopism do dystrybucji.

 6. Informator maturalny.
  Prezes omówił wyniki spotkania w redakcji Fizyki w Szkole dotyczącego możliwości korekty informatora maturalnego. W wyniku inicjatywy środowiska naukowego fizyków i posła Marcinkiewicza, Towarzystwo zostało upoważnione przez MENiS do dokonania poprawek. Poprawki mają napływać do PTF do 10 grudnia. Po tym terminie zostaną opracowane przez niezależne grono ekspertów i przesłane do MENiS. W dyskusji głos zabrali B. Sagnowska i A. Smólski uznając celowość i kontynuację podjętych przez PTF działań. Prof. J.Warczewski stwierdził, że należałoby jedynie korespondować z MENiS-em przesyłając uwagi i recenzje dotyczące informatora i błędów w nim zawartych. Zebrani jednak poparli inicjatywę przewodniczącej Komisji ds. Nauczania Fizyki w Szkołach B. Sagnowskiej i przewodniczącej Sekcji Nauczycielskiej Z.Gołąb-Meyer oraz środowiska nauczycieli, reprezentowanego na posiedzeniu przez A. Smólskiego - redaktora naczelnego Fizyki w Szkole, aby dokonać poprawek informatora do końca br. Dyskutowano nad obsadą niezależnego zespołu ekspertów ds. przygotowania uwag do informatora. Zebrani upoważnili B. Sagnowską do powołania składu tego zespołu.

 7. Konkurs Lwiątko.
  A. Smólski przedstawił założenia ukraińskiego konkursu fizycznego Lwiątko. Konkurs ten został zorganizowany w roku 2003 we Lwowie i wzięli w nim udział również uczniowie z Polski. Zebrani poparli inicjatywę rozszerzenie tego konkursu w roku 2004 na całą Polskę i postanowili, że PTF obejmie patronat nad konkursem proponując, aby nazywać go konkursem polsko-ukraińskim, bądź lwowskim.

 8. Sprawy różne
  Prof. M. Kolwas poinformował o spotkaniu z prof. Strelau - wiceprezesem PAN. W wyniku rozmowy PTF przygotował porozumienie miedzy PAN a PTF, umożliwiające PAN opłacanie składki Towarzystwa do EPS do roku 2006.
  Dodał, że p. Andrzej Nadolny od stycznia 2004 nie będzie już pełnił roli koordynatora konkursu Turniej Młodych Fizyków, wyjaśnił, że trwają poszukiwania nowej osoby.
  Następnie poprosił A. Ptoka o omówienie działalności nowopowstałej sekcji przy PTF - Sekcji Młodych.
  Poinformował, ze 3. posiedzenie ZG PTF odbędzie się w marcu 2004 w Kielcach.
Na tym zebranie zakończono.