Czwarte posiedzenie Zarządu Głównego PTF 5 czerwca 2004 r. w Warszawie

Czwarte posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 5 czerwca 2004 (sobota) o godzinie 10:00 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w pokoju ZG PTF (p. 80 na parterze).

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył prezes prof. dr hab. Maciej Kolwas, który powitał zebranych: zaproszonych gości i członków Zarządu Głównego PTF. Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny obrad.
 2. Zatwierdzenie protokółu z 3. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 15 marca w Kielcach.
  Zebrani przyjęli protokół z 3. posiedzenia ZG PTF w dniu 13 marca 2004 r. w Kielcach.
 3. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF Prof. dr hab. M. Kolwas przedstawił działania prezydium Zarządu Głównego w okresie od 13 marca 2004 r. r. do chwili obecnej. Wyjaśnił, że główne kierunki działań to: organizacja Światowego Roku Fizyki w roku 2005 oraz organizacja XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie w roku 2005.
 4. Sprawy różne.
  Ustalono, że w sprawie prenumeraty czasopism elektronicznych via IOP jest potrzebny kontakt z BUW. Dyskutowano ponownie sprawę podstaw programowych i wymagań maturalnych z fizyki. Zdecydowano, ze prezes PTF uda się w tej sprawie do min. Sawickiego, informując go również o Światowym Roku Fizyki 2005. Następne posiedzenie ZG PTF planowane jest na wrzesień.
 5. Wolne wnioski.
  Wolnych wniosków nie było. Na tym zebranie zakończono.