Szóste posiedzenie Zarządu Głównego PTF 12 lutego 2005 r. w Warszawie

Szóste posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 12 lutego 2005 (sobota) o godzinie 10:30 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Hożej 69, w sali Seminaryjnej Dużej Teoretycznej (nr 229).

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył prezes prof. dr hab. Maciej Kolwas, który powitał zebranych: zaproszonych gości i członków Zarządu Głównego PTF. Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny obrad.
 2. Zatwierdzenie protokółu z Plenarnego Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 11 grudnia 2004 w Warszawie.
  Zebrani przyjęli protokół z Plenarnego Posiedzenia ZG PTF w dniu 11 grudnia 2004 r. w Warszawie.
 3. Dyskusja, zatwierdzenie Regulaminu Wyborów do władz PTF, zainicjowanie procedury wyborczej.
  Prof.Maciej Kolwas przekazał głos dr Zygmuntowi Ajdukowi celem omówienia regulaminu nadchodzących wyborów do władz Towarzystwa. Po dyskusji przyjęto regulamin wraz z zaproponowanymi zmianami.
  Zebrani wyrazili podziękowanie prof. Kamińskiemu z Komisji Legislacyjnej, Regulaminowej i Wyborczej oraz dr Zygmuntowi Ajdukowi za prace nad przygotowaniem Regulaminu Wyborów.
  Zarząd postanowił wystąpić do Komisji Regulaminowej z propozycją zmiany statutu PTF tak, by usprawnić procedurę wyborcza ( np. by Komisja Wyborcza ustalała terminarz wyborczy) Odnośne decyzje podjąć może Zebranie Delegatów podczas tegorocznego Zjazdu.
  Przyjęto uchwałę dotyczącą wyborów.
 4. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF
  Prof. M. Kolwas przedstawił działania prezydium Zarządu Głównego w okresie od 11 grudnia 2004 r. r. do chwili obecnej. Wyjaśnił, że główne kierunki działań to: organizacja Światowego Roku Fizyki w roku 2005 oraz organizacja XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie w roku 2005.
  Prof. M. Kolwas przedstawił pierwsze udane odbitki zamówionego plakatu na Światowy Rok Fizyki. Poinformował o postępie prac w związku z Rokiem Fizyki. Wśród nowych inicjatyw wymienił projekt WSiP dotyczący lekcji o teorii względności, wsparcie Konsorcjum Energetyki dla propagandy Roku Fizyki, inicjatywę Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie dotyczącą pomiaru promieniowania radonu.
  Prof. Chałasińska-Macukow poinformowała o organizowanej przez Sekcję Optyki PTF i DGaO polsko-niemieckiej sesji we Wrocławiu w dniach 17-21 maja 2005.
  Dr B. Sagnowska poinformowała o imprezach związanych z Rokiem Fizyki przy Krakowskich Targach Książki. Poruszyła też temat standardów osiągnięć ucznia i potrzebie ich opracowania.
  Prof. Kulessa omówił pokrótce strukturę programową sesji planowanych w czasie przygotowywanego Zjazdu Fizyków (11 - 16 września br.). Wśród wykładowców być może znajdzie się laureat nagrody Nobla Frank Wilczek oraz Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Javier Solana (z wykształcenia fizyk).
 5. Sprawy finansowe.
  Skarbnik dr Marek Kowalski omówił bieżące sprawy finansowe. Wyjaśnił, że sporządzone jest już zestawienie bilansowe. Podał aktualny stan konta PTF. Zauważył, że w związku z nowymi ustaleniami przez EPS, powstała potrzeba zbierania składek od indywidualnych członków EPS i jednorazowego w danym roku kalendarzowym ich przekazywania do EPS. Stwierdził, że należy uaktualnić na stronie WWW listę członków wspierających PTF.
 6. Sprawy różne.
  Spraw różnych i wolnych wniosków nie było
 7. Wolne wnioski.
  Następne posiedzenia ZG PTF planowane są w marcu (w związku z wyborami) oraz na początku lipca br.
Na tym zebranie zakończono.