Ósme posiedzenie Zarządu Głównego PTF 11 września 2005 r. w Warszawie

Ósme posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 11 września 2005 (niedziela) o godzinie 16:00 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego , ul Hoża 69, pok.80.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Prezes Maciej Kolwas powitał zebranych i otworzył posiedzenie. Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny.
 2. Zatwierdzenie protokołu z 7. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 12 lipca 2005 w Warszawie.
  Zebrani przyjęli protokół z 7. Posiedzenia ZG PTF w dniu 12 lipca 2005 w Warszawie.
 3. Przyjęcie sprawozdań z działalności ZG PTF, z działalności Oddziałów PTF, z działalności Komisji PTF, Komisji Rewizyjnej.
  Zebrani wysłuchali sprawozdań i przyjęli je.
 4. Przyjęcie projektów regulaminów: Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego, Oddziałów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
  Zebrani zaakceptowali przygotowane przez Komisję Regulaminową PTF projekty regulaminów Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego, Oddziałów, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 5. Stanowisko ZG PTF w sprawie zmian w statucie: dotyczących wyborów i wystąpienia o status organizacji pożytku publicznego.
  Przedstawione propozycje zmian w statucie przez Komisję Legislacyjną PTF dotycza przede wszystkim zmian charakteru Towarzystwa na organizację pożytku publicznego. Omówiono wady i zalety takich zmian. Wobec przeważającej liczby zalet takich zmian, Zarząd Główny PTF jest za ich wprowadzeniem pod obrady Zebrania Delegatów PTF.
 6. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF:
 7. Sprawy finansowe.
  Skarbnik M. Kowalski przedstawił sytuacje finansowa Towarzystwa.
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.
  Spraw różnych i wolnych wniosków nie było
Prezes Maciej Kolwas podziękował wszystkim członkom Zarządu Głównego za niezwykle zaangażowaną i owocną współpracę na rzecz Towarzystwa.