Dziewiąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF 17 grudnia 2005 r. w Warszawie

Dziewiąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 17 grudnia 2005 (sobota) o godzinie 10:30 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego , ul Hoża 69, w Sali Dużej Teoretycznej (nr 229).

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Prezes Maciej Kolwas powitał zebranych i otworzył posiedzenie. W posiedzeniu uczestniczą członkowie ustępującego i nowego Zarządu Głównego. Prezesi obu Zarządów dokonali przedstawienia członków obydwu Zarządów.
  Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny.
 2. Zatwierdzenie protokołu z 8. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 11. 09. 2005 w Warszawie.
  Zebrani przyjęli protokół z 8. posiedzenia ZG PTF w dniu 11 września 2005 w Warszawie.
 3. Informacja o działalności Prezydium ZG PTF o okresie pomiędzy posiedzeniami.
  Prezes M. Kolwas omówił stan aktualny rejestracji Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego. Zwrócił się do zebranych o akceptację uchwał przyjętych przez prezydium ZG PTF w dniu 16.11.2005.
  Zebrani jednogłośnie zaakceptowali przyjęte przez prezydium uchwały:
  Uchwała nr. 1:
  Prezydium Zarządu Głównego PTF oświadcza, że cały przychód Towarzystwa jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego, która jest wyłączną działalnością statutową zgodnie z par.7 statutu Towarzystwa uchwalonego na Zebraniu Delegatów w dniu 17.09.2003.
  Uchwała nr. 2:
  Prezydium Zarządu Głównego PTF oświadcza, że wydawane od 1949 roku czasopismo Postępy Fizyki jest odpłatne. Przychód jest przeznaczony na działalność statutową Towarzystwa. (par. 7 pkt.2 statutu). Pozostała działalność statutowa jest nieodpłatna i przeznaczona na cele statutowe (par.7 pkt.1,3,4,5).
  Następnie prezes omówił działalność Towarzystwa w okresie między posiedzeniami. Główne sprawy to imprezy kończącego się Światowego Roku Fizyki i rozliczenia umów zawartych na 2005 z Ministerstwem Nauki i Edukacji. Prezes przedstawił również krótkie podsumowanie działalności PTF w latach 2002 - 2005.
 4. Podsumowanie obchodów Światowego Roku Fizyki.
  Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior przedstawiła podsumowanie imprez Światowego Roku Fizyki. Szczegóły na stronie http://fizyka2005.fuw.edu.pl.
  Prof. M. Kolwas podziękował prof. M. Kicińskiej-Habior za zaangażowanie i wspaniałe koordynowanie przebiegu imprez Światowego Roku Fizyki.
 5. Informacja o zaawansowaniu starań o rejestrację Towarzystwa w sądzie jako organizacji pożytku publicznego.
  . Temat ten został omówiony w punkcie 3.
 6. Sprawy czasopism popularyzujących wiedzę o fizyce wśród nauczycieli i uczniów na różnym szczeblu nauczania.
  Przedyskutowano możliwość, stworzenia witryny czasopism typu Postępy Fizyki, Fizyka w Szkole, Foton itp. pod patronatem polskich uniwersytetów. Omówiono zagrożenia w finansowaniu istnienia tych czasopism. Sprawą szczegółowo zajmie się nowy Zarząd.
 7. Omówienie bieżących zadań PTF.
  Prezes M. Kolwas przedstawił zebranym działalność Towarzystwa na polu popularyzacji fizyki poprzez różne konkursy: Olimpiadę Fizyczną, Turniej Młodych Fizyków, Lwiątko, Nauka na Scenie, Fotografujemy Zjawiska Fizyczne. Omówił międzynarodową współpracę Towarzystwa. Szymon Bauch zrelacjonował przebieg tegorocznego spotkania Towarzystwa Fizycznych podczas Zjazdu Fizyków Polskich - IPSEC 2005.
 8. Sprawy finansowe.
  Skarbnik M. Kowalski przedstawił aktualną sytuację finansową Towarzystwa.
 9. Sprawy różne.
 10. Wolne wnioski.
  Spraw różnych i wolnych wniosków nie było.