Trzecie posiedzenie Zarządu Głównego PTF 3 czerwca 2006 r. w Warszawie

3. Posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się 3 czerwca 2006 (sobota) o godzinie 12:00 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Hożej 69, w sali Seminaryjnej Dużej Teoretycznej (nr 229).

 1. Otwarcie posiedzenia
  Prezes Reinhard Kulessa powitał zebranych oraz podziękował im za przybycie i otworzył posiedzenie.
 2. Zatwierdzenie protokołu z 2. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 17 grudnia 2005 w Warszawie
  Prezes odczytał protokół z 2. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 17 grudnia 2005 r. w Warszawie, zebrani nie mieli uwag. Protokół został zatwierdzony w niezmienionej formie.
 3. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF:
  • Powołanie przewodniczących Komisji PTF na kadencję 2006 - 2009
   Prezes odczytał listę Komisji i Sekcji działających w PTF oraz przedstawił kandydatów na ich przewodniczących (lista w załączeniu). Ocenił pokrótce działalność poszczególnych Komisji oraz przedstawił nowych przewodniczących. Do Komisji Historii Fizyki zaproszono Macieja Kluzę, który pracuje w Collegium Maius, Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie zajmuje się między innymi historią nauki i organizowaniem naukowych ekspozycji interaktywnych. Przyjął on zaproszenie do pracy w tej Komisji. W związku z zakończeniem prac związanych z nowym statutem i rejestracją PTF jako organizacji pożytku publicznego, Prezydium Zarządu zdecydowało o zakończeniu działalności Komisji Legislacyjnej i jej rozwiązaniu. Komisja regulaminowa została zobowiązania do opracowania Regulaminów Oddziałów zgodnie z wymogami organizacji pożytku publicznego oraz Unii Europejskiej. Regulaminy te zostaną umieszczone na stronie internetowej oddziałów. W dyskusji stwierdzono, że zarówno Sekcja Młodych jak i Sekcja Nauczycielska działają jednoosobowo. Zarząd poprosił Mirosława Trociuka, aby pomógł Zofii Gołąb-Majer w nawiązaniu kontaktów z nauczycielami, którzy zgodziliby się uczestniczyć w pracach tej sekcji. Zarząd pomoże również pozyskać członków do Sekcji Młodych. Zarząd zatwierdził jednogłośnie powołanie proponowanych przewodniczących Komisji i Sekcji. Jacek Goc wyśle do nowopowołanych przewodniczących prośbę o przesłanie listy członków w celu umieszczenia ich na stronie internetowej PTF.
  • Powołanie Komisji ds. Dużych Urządzeń Badawczych
   Prezes przedstawił propozycję wice-ministra Kurzydłowskiego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby powołać w PTF Komisję ds. Dużych Urządzeń Badawczych. W Europie powstaje szereg europejskich centrów naukowych wokół budowanych lub projektowanych dużych urządzeń badawczych takich jak synchrotrony (np. ESRF w Grenoble), rentgenowski laser na swobodnych elektronach (XFEL w Hamburgu) przyśpieszacz jonów (FAIR w Darmstadt) czy spalacyjne źródło neutronów. Urządzenia te będą służyły naukowcom z wielu krajów oraz naukowcom z wielu Polskich instytucji naukowych. Ponieważ PTF reprezentuje polskie środowisko naukowe, taka Komisja powinna zostać w nim utworzona. Zarząd poparł ideę utworzenia Komisji ds. Dużych Urządzeń Badawczych. Propozycje kandydatów na przewodniczącego Komisji zostaną przesłane do prezesa. Polska podpisała już tzw. Memorandum of Understanding, czyli oficjalnie wyraziła chęć uczestniczenia w tych europejskich inicjatywach. Zadaniem Komisji będzie koordynacja i wspieranie działań zmierzających do uczestnictwa Polski w tych urządzeniach, propagowanie informacji o ich możliwościach w środowisku fizyków oraz zachęcanie do składania projektów doświadczeń. Minister Kurzydłowski powołał już swoich przedstawicieli w międzynarodowych gremiach naukowych projektu XFEL oraz FAIR. Zostali nimi członkowie PTF (XFEL . Krystyna Jabłońska; FAIR- Andrzej Warczak). Prezes Kulessa powołał również dwie podkomisje ds. XFEL i FAIR składające się z naukowców aktywnie uczestniczących w pracach nad tymi projektami.
  • Przyjęcie do akceptującej wiadomości wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie środków na uczestnictwo w programie międzynarodowym "Kobiety w naukach ścisłych i zaawansowanych technologiach"
   Pod auspicjami PTF Elżbieta Czerwosz wystąpiła razem z koleżankami z kilku innych krajów głównie z basenu morza Bałtyckiego o grant Europejski o akronimie BASNET - Baltic states network Women in Science and High Technology, grant ten został przyznany na okres dwóch lat i rozpoczął się w grudniu 2005. Obecnie Elżbieta Czerwosz przygotowała do MNiSzW wystąpienie o dofinansowanie tego grantu przez stronę polską. Wniosek został podpisany przez Prezesa i Skarbnika PTF.
  • Przyjęcie do akceptującej wiadomości wniosku do PAN o dofinansowanie składki PTF w EPS w roku 2007
   Wzorem lat ubiegłych został przygotowany wniosek do PAN o dofinansowanie składki PTF do EPS w roku 2007.
  • Informacja o wniosku WYP 2005 - Europe contract Nr 516938
   Poprzedni Zarząd brał udział w realizacji grantu europejskiego na obchody Światowego Roku Fizyki. Obecny Zarząd przygotował i przesłał do EPS sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Oba sprawozdania zostały zaakceptowane przez EPS. Przed ostatecznym przyjęciem sprawozdania obowiązkiem Zarządu jest jednak uzyskanie audytu dokumentów finansowych. Koszty audytu nie zostały przewidziane w grancie obciążą więc konto ZG PTF. Skarbnik ZG PTF Roman Puźniak podjął stosowne starania w celu uzyskania audytu. Do czasu uzyskania końcowej wpłaty z tego grantu sytuacja finansowa Zarządu jest bardzo trudna gdyż z bieżących środków finansowych pokryto wydatki przewidziane w projekcie, zgodnie z praktyką finansowania grantów europejskich.
  • Sprawy finansowe: przyjęcie bilansu za rok 2005 i projektu budżetu na rok 2006
   Roman Puźniak przypomniał sprawozdanie finansowe ustępującego Zarząd przedstawione na posiedzeniu prezydium w dniu 12.02.2006 oraz przedstawił bilans za rok 2005 przygotowany przez księgową. Poinformował również, że Prezydium ZG na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2006, przed zebraniem Zarządu, podjęło jednogłośnie uchwałę o przyjęciu bilansu i przeznaczeniu całego przychodu na działalność pożytku publicznego Następnie przedstawił propozycję bilansu budżetu na rok 2006 i poinformował, że prezydium Zarządu podjęło uchwałę o przyjęciu projektu budżetu na rok 2006. Obecni mieli pytania do poszczególnych pozycji w planowanym budżecie. Skarbnik wyjaśnił, że w pozycji popularyzacja nauki, największej w budżecie, znajdują się dotacje celowe głównie z MNiSzW na organizacje konkursów i olimpiady fizycznej, wyjaśnił również jakie wydatki ponoszone są przez ZG z tytułu wydawania Postępów Fizyki. Ponieważ od roku 2006 PTF na status organizacji pożytku publicznego, można więc przeznaczać 1% podatku na jego działalność, ale wiąże się to z koniecznością uzyskania audytu dokumentów finansowych, każdorazowo przy składaniu rocznego sprawozdania finansowego. Odpisy podatku członków Oddziałów powinny mieć adnotację, że są przeznaczone na działalność Oddziałów. 80 % tych wpłat zostanie przesłana do oddziałów.
   Wobec trudnej sytuacji finansowej PTF zaproponowano, aby poszukać nowych członków wspierających np. w przemyśle. Ważne aby przy zachęcaniu potencjalnych członków wspierających wskazać im korzyści wynikające ze współpracy z PTF. Aktualnych członków wspierających należy poprosić o dokonanie wcześniejszych wpłat.
 4. Sprawy różne
  Z powodu śmierci prof. I. Strzałkowskiego powstał wakat w Sądzie Koleżeńskim PTF. W oparciu o uchwałę Komisji Wyborczej z dniem 1 czerwca stanowisko to powierzono prof. Jerzemu Łuczce, który uzyskał przewidziane statutem ponad 50 % głosów.
  W związku z trudną sytuacja finansową ZG PTF nie może on obecnie udzielić wsparcia imprezom organizowanym przez Oddziały PTF
  Prezes Kulessa poinformował, że zespół redakcyjny Fizyki w Szkole, zakończył działalność po zredagowaniu społecznie 2 numerów czasopisma. Prezes kontaktował się z Wydawnictwem Raabe, które kupiło czasopismo i uzyskał informację, że trwają poszukiwania nowych redaktorów. PTF zostanie poinformowany o składzie nowego zespołu redakcyjnego. Prezes po raz kolejny podkreślił, że PTF udzieli swojej afiliacji czasopismu dopóki jego poziom merytoryczny będzie dorównywał temu, jaki wypracował zwolniony zespół redakcyjny.
  Kolejny Zjazd Fizyków odbędzie się w 2007 roku w Szczecinie i jest organizowany przez Oddział Szczeciński. Prezes Kulessa zaprosił przewodniczącego Oddziału Adama Bechlera do przedstawienia stanu przygotowań do Zjazdu. Kolega Bechler omówił prace podjęte w celu przygotowania Zjazdu. Zjazd odbędzie się w dniach od 9 do 14 września 2007 na terenie Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Został powołany Komitet Organizacyjny i tworzony jest Komitet Honorowy Zjazdu do którego zostali zaproszeni rektorzy szczecińskich wyższych uczelni oraz przedstawiciele lokalnych władz. Tworzony jest również Naukowy Komitet Doradczy na którego czele stoi z ramienia ZG Jerzy Warczewski, jest on również członkiem Komitetu Programowego. Komitet programowy w oparciu o sugestie Komitetu Doradczego opracuje propozycje Sesji. Zarząd jednogłośnie poparł wniosek o wyznaczenie Jerzego Warczewskiego na przewodniczącego Komitetu Doradczego. Ważne jest również możliwie wczesne wyznaczenie animatorów sesji, aby oni zajęli się ich organizacją. W Programie Zjazdu zostaną podkreślone lokalne elementy, astrobiologia czy fizyka polimerów oraz fizyka morza. Ze względu na rosnące znaczenie dużych urządzeń badawczych oraz plany budowy Polskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego dobrze, aby w programie Zjazdu znalazł się wykład na ten temat. Należy zarezerwować również wykłady dla laureatów nagród przyznawanych przez PTF. Komitet Organizacyjny próbuje zaprosić na Zjazd laureata Nagrody Nobla. Komitet Organizacyjny rozpoczął również starania o pozyskanie sponsorów dla Zjazdu. Sytuacja jest trudna ponieważ w tym samym okresie odbywają się w Szczecinie dwie inne prestiżowe imprezy: Międzynarodowy Zlot Żaglowców oraz Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
 5. Wolne wnioski
  Maria Dobkowska zapytała czy Zarząd widzi możliwość pozyskiwania środków na pomoc dla nauczycieli w wyjazdach na europejskie, specjalistyczne konferencje. Aktualnie w wielu programach europejskich organizuje się takie konferencje, często udział polskich delegatów limitowany jest jedynie brakiem funduszy na przejazd. Niestety obecna kondycja finansowa ZG PTF uniemożliwia sponsorowanie takich wyjazdów. Należy pomyśleć, czy funduszy takich nie da się uzyskać we władzach lokalnych, gdzie istnieją programy wyrównawcze, lub na uczelniach z programów szkoleniowych. Można myśleć również o dołączeniu się do jakiś istniejących już programów europejskich, których celem jest szkolenie nauczycieli i wyrównywanie ich poziomu (strategia lizbońska).
Innych wniosków nie było. Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 7 października. Na posiedzeniu tym Zarząd zatwierdzi nagrody proponowane przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF i Komisję Nagród Dydaktycznych PTF oraz w oparciu o stan finansów ZG PTF określi wielkość tych nagród. Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Generalny PTF Krystyna Jabłońska