Czwarte posiedzenie Zarządu Głównego PTF 7 października 2006 r. w Warszawie

4. Posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się 7 października 2006 (sobota) o godzinie 11:00 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Hożej 69, w sali Seminaryjnej Dużej Teoretycznej (nr 229).

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes witając zebranych i dziękując im za przybycie. Prezes przedstawił porządek obrad i poprosił o zgodę na wprowadzenie dodatkowych punktów obrad. Poinformował, że gościem zebrania jest nowopowołany przewodniczący Komisji Historii Fizyki PTF Dr Maciej Kluza, który chciał przedstawić Komisji Wstępny plan działania. Ponieważ Dr Kluza ma jeszcze inne zobowiązania, prezes poprosił oby mógł to zrobić na początku zebrania. Zebrani wyrazili zgodę na proponowane zmiany w porządku obrad. Dr Kluza przedstawił swoje propozycje (w załączeniu do protokołu). Na zakończenie swojego wystąpienia zaapelował do zebranych aby przesłali mu kontakty do osób, które są zainteresowane historią Fizyki i mogły by uczestniczyć w pracach Komisji. Plan działalności Komisji zebrani ocenili jako bardzo ambitny i życzyli nowemu przewodniczącemu wytrwałości w jego realizacji. Dr Kluza zgłosił gotowość organizacji w ramach Zjazdu Fizyków w roku 2007 wystawy związanej z historią Fizyki. Pomysł ten zebrani oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu bardzo poparli.

 2. Zatwierdzenie protokółu z 3. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 3 czerwca 2006 w Warszawie.
  Protokół z 3 posiedzenia został rozesłany do uczestników. Nikt z obecnych nie zgłosił poprawek ani uwag. Protokół został więc jednogłośnie przyjęty.

 3. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF:
  • Zatwierdzenie laureatów statutowych nagród PTF za rok 2006 wyłonionych przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF oraz Komisję Nagród Dydaktycznych PTF oraz ustalenie wysokości nagród.
   Prezes odczytał listę tegorocznych laureatów nagród PTF wyłonionych przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF i Komisję Nagród Dydaktycznych PTF. Zebrani członkowie ZG PTF zatwierdzili jednogłośnie następujące nagrody PTF w roku 2006:
   1. Nagrodę im. Wojciecha Rubinowicza otrzymuje dr hab. Marek Trippenbach z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w dziedzinie optyki nieliniowej fotonów i atomów.
   2. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2006 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Piotr Kolenderski, za pracę wykonaną pod kierunkiem dr Konrada Banaszka w Zakładzie Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Własności spektralne par fotonów generowanych w procesie parametrycznej konwersji częstotliwości.
   3. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2006 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Wojciech Kaczmarek, za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Błaszczaka w Zakładzie Optyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu metodą biomonitoringu.
   4. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2006 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Witold Jacak, za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Gonczarka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Dekoherencja orbitalnych i spinowych stopni swobody w kropkach kwantowych.
   5. Medal im. Krzysztofa Ernsta i dyplom za popularyzację fizyki otrzymuje prof. dr hab. Piotr Pierański za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki.
   6. Medal im. Grzegorza Białkowskiego i dyplom dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2006 otrzymuje mgr Ewa Pater - nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu, za pobudzanie aktywności uczniów prowadzące do ich sukcesów na polu międzynarodowym i krajowym.
   7. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2006 otrzymują ex aequo: mgr Anna Joachimiak - nauczycielka z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, za niezwykłe zaangażowanie w pracy z młodzieżą i świetne wyniki w Olimpiadach Fizycznych i mgr Jadwiga Poznańska - nauczycielka z Gimnazjum nr 142 im. R. Szumana w Warszawie za współautorstwo nowatorskiego kompletu podręcznika do gimnazjum i włączenie elementów ekologii do nauczania fizyki.
   8. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2006 otrzymuje mgr Krystyna Glanc. nauczycielka z II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie za prowadzenie ciekawych form w pracy z uczniem zdolnym.
   9. Wyróżnienia dla nuczycieli za rok 2006 otrzymują : dr Aneta Mika - nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Szczecinie, za oryginalne pomysły zainteresowania uczniów fizyką i mgr Dobromiła Nowak - Szczepaniak z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu za twórczą i skuteczną pracę z młodzieżą.
   Ustalono, że wysokości nagród będzie taka jak w roku 2005. Nagrody zostaną wręczone 9 grudnia 2006 na Plenarnym posiedzeniu ZG PTF. Ponieważ w roku 2006 nie zgłoszono żadnych kandydatów do medalu Mariana Smoluchowskiego w dyskusji prof. Andrzej Zięba zaproponował aby spróbować wprowadzić system zgłaszania nominacji do tych nagród np. przez byłych laureatów tej nagrody. Przypomniano, że statut przewiduje nominacje ze strony członków. Zarząd postanowił rekomendować Komisji ds. Nagród zachęcenie specjalnym listem byłych laureatów do zgłaszania takich nominacji.
  • Omówienie spraw związanych z opracowaniem regulaminu działalności Oddziału.
   Protokół z 3 posiedzenia został rozesłany do uczestników. Nikt z obecnych nie zgłosił poprawek ani uwag. Protokół został więc jednogłośnie przyjęty.
  • Sprawy przygotowań do XXXIX Zjazdu Fizyków w Szczecinie (2007)
   Przewodniczący Komitetu organizacyjnego omówił sprawy przygotowań organizacji Zjazdu Fizyków w roku 2007. Udało się pozyskać donację dla Zjazdu od przedsiębiorstwa Dolna Odra oraz ENEA, obiecała taką donacje również firma elektrotechniczna HERS.
   a) ustalenie składu Komitetów
   Przewodniczący odczytał proponowany skład Komitetów Zjazdu.
   Komitet Honorowy
   Andrzej Białas UJ - Prezes PAU, Katarzyna Chałasińska-Macukow - Rektor UW, Andrzej Jamiołkowski - Rektor UMK Toruń, Wiesław Kamiński - Rektor UMCS, Karol Musioł - Rektor UJ, Henryk Szymczak IF PAN - były Prezes PTF - Przewodniczący Wydziału Nauk Matematyczno -Fizyczno-Chemicznych PAN, Zdzisław Wilhelmi UW - były Prezes PTF, Janusz Zakrzewski UW - były Prezes PTF oraz przedstawiciele władz lokalnych
   Naukowy Komitet Doradczy
   Jacek Baranowski UW, Adam Bechler USz, Marek Cieplak IF PAN, Tomasz Dietl IF PAN, Jacek Dobaczewski UW, Ludwik Dobrzyński UwB, Krzysztof Fiałkowski UJ, Jerzy Garbarczyk PW, Wojciech Gawlik UJ, Marian Grynberg UW, Stanisław Hałas UMCS, Bożena Hilczer IFM PAN Poznań, Ryszard Horodecki UGdańsk, Marek Jeżabek IFJ PAN Kraków, Czesław Kapusta AGH Kraków, Danuta Kisielewska AGH Kraków, Maciej Kolwas IF PAN, Jacek Kossut IF PAN, Franciszek Krok PW, Jerzy Lukierski UWr, Jerzy Łuczka UŚ, Roman Micnas UAM Poznań, Jan Mostowski IF PAN, Józef Musielok UO Opole, Włodzimierz Nakwaski PŁ Łódź, Jan Misiewicz PWr, Włodzimierz Salejda PWr, Józef Sznajd INTiBS PAN Wrocław, Józef Szudy UMK Toruń, Stefan Pokorski UW, Krystian Roleder UŚ, Czesław Rudowicz PSz, Kazimierz Rzążewski IF PAN, Andrzej Staruszkiewicz UJ, Jerzy Warczewski UŚ - przewodniczący, Andrzej Wojtowicz UMK Toruń, Janusz Wolny AGH Kraków, Andrzej Kajetan Wróblewski UW, Karol I. Wysokiński UMCS, Jerzy Zioło UŚ, Marek Zrałek UŚ, Jan Żylicz UW.
   Komitet Programowy
   Adam Bechler USz, Franco Ferrari USz, Maciej Kolwas IF PAN, Reinhard Kulessa UJ - przewodniczący, Ewa Szuszkiewicz USz.
   Komitet Organizacyjny
   Adam Bechler USz - przewodniczący, Bohdan Bieg AMSz, Bohdan Bojanowski PSz, Jan Budziński USz, Bronisław Bystroń PSz, Konrad Czerski USz, Witold Dullak USz, Franco Ferrari USz, Józef Kirkiewicz AMSz, Irena Kruk PSz, Aneta Mika 6LOSz, Tadeusz Molenda-Lejman USz, Barbara Pawlak USz, Stanisław Prajsnar USz, Tadeusz Rewaj PSz, Jerzy Stelmach USz, Ewa Szuszkiewicz USz, Janusz Typek PSz -sekretarz.
   Uczestnicy zebrania jednogłośnie zaakceptowali proponowany skład Komitetów. Postanowiono, że ZG PTF wystosuje odpowiednie listy zapraszające wymienione osobistości do udziału w Komitetach.
   Jednogłośnie zaakceptowano przedstawiony przez Szymona Baucha projekt organizacji w czasie Zjazdu spotkania prezesów zaprzyjaźnionych Towarzystw - IPSEC 2007.
  • Wniosek do MN i SzW na rok 2007 o dofinansowanie
   a) XXXIX Zjazdu Fizyków w Szczecinie w 2007r.
   Ustalono , że wniosek o dofinansowanie Zjazdu zostanie przesłany do ZG PTF najpóźniej na początku listopada, aby mógł być włączony do wystąpienia o dotację podmiotowa na rok 2007
   b) konferencji organizowanych przez PTF
   Zostanie przesłane do przewodniczących Oddziałów przypomnienie o zgłaszaniu wniosków o finansowanie konferencji w roku 2007 z podkreśleniem, że dotyczy to konferencji organizowanych przez PTF. Ustalono, że ZG PTF otrzyma do końca października br. od zainteresowanych dofinansowaniem, projekty wystąpień.
   c) Postępów Fizyki
   Wzorem lat ubiegłych ZGPTF wystąpi o dofinansowanie wydawania Postępów Fizyki na poziomie lat ubiegłych. Ponieważ ZG dopłaca do wydawnictwa postanowiono powołać Komisję w składzie: Roman Puźniak - przewodniczący, Jerzy Gronkowski, Piotr Jaśkiewicz, która przeanalizuje skutki finansowe włączenia prenumeraty Postępów Fizyki do składek PTF i dostęp do czasopisma w formie elektronicznej za hasłem przyznawanym członkom, którzy opłacili składki + ok. 300 egzemplarzy wydawanych drukiem. Wyniki takiej analizy Komisja przedstawi Prezydium ZG na następnym zebraniu. Jednocześnie Zygmunt Ajduk zweryfikuje listę adresów e-mailowych członków PTF.
  • Omówienie stanu finansów ZG PTF
   Skarbnik Roman Puźniak przedstawił niezwykle trudną sytuację finansową Towarzystwa. Uznał, że do czasu uzyskania końcowej wpłaty z grantu z Unii Europejskiej na realizację zadań Światowego Roku Fizyki, sytuacja finansowa Zarządu będzie bardzo trudna. Nie najlepiej wygląda również ściągalność składek w oddziałach. Wpłyną również przed końcem roku wpłaty od członków wspierających. Skarbnik przygotuje propozycje rozwiązań, które poprawią ściągalność składki np. rozsyłanie gotowych przekazów bankowych.
  • Sprawa memoriału PAN i projektu ustawy o Towarzystwach Naukowych (+list RTN)
   Zebrani uznali jednogłośnie, że Towarzystwa Naukowe winny być samodzielne i autonomiczne. Sekretarz Generalny Krystyna Jabłońska odczytała propozycję listu do przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych. Zebrani zaproponowali poprawki i list uzyskał aprobatę ZG PTF. ZG został zobowiązany do przesłania go na ręce prof. Jana Strelaua.
  • Sprawa udziału Polski w Dużych Urządzeniach Badawczych
   Prezes poinformował zebranych o postępie w sprawie przystąpienia Polski do budowy Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (XFEL) w Hamburgu oraz Urządzenia do Badania Antyprotonów i Jonów (FAIR) w Darmstadt. MNiSzW popiera tę ideę i wszystko wskazuje na to, że Polska bedzie współudziałowcem tych przedsięwzięć z udziałem na poziomie 1%. Zadaniem Komisji powołanych do tych spraw przy PTF jest oszacowanie zainteresowania środowisk naukowych tymi przedsięwzięciami. K. Jabłońska poinformowała również, że Ministerstwo nie powzięło jeszcze wiążących decyzji w sprawie płacenia przez Polskę 1% składki do Europejskiego Centrum Synchrotronowego ESRF w Grenoble. Środowisko naukowców korzystających ze źródła w Grenoble jest zaniepokojone tym, że wniosek w tej sprawie rozpatrywany jest już 7 miesięcy.
  • Przygotowanie zebrania Plenarnego ZG PTF planowanego na 9 grudnia 2006
   Zebrani omówili przygotowania do Zebrania Plenarnego. Przewidywany porządek obrad zebrania zostanie ustalony w terminie późniejszym.

 4. Sprawy różne.
  Ewa Kurek poinformowała, że ukazał się kolejny numer Fizyki w Szkole wydawany już przez inną redakcje. Widać brak staranności i wiele błędów redakcyjnych. W czołówce redakcyjnej jest jeszcze poprzedni Komitet Redakcyjny i logo PTF. Zeszyt ten nie dotarł do Komitetu Redakcyjnego tak jak to praktykowano do tej pory. Prezes PTF zobowiązał się spotkać się z Prezesem Wydawnictwa i rozeznać sprawę.

 5. Wolne wnioski.
  Nie było.
Na tym posiedzenie zakończono. Następne zebranie ZGPTF powinno odbyć się jeszcze przed zebraniem plenarnym. Dokładny termin zostanie ustalony.

Protokół sporządziła Krystyna Jabłońska - Sekretarz Generalny PTF