Siódme posiedzenie Zarządu Głównego PTF 9 września 2007 r. w Szczecinie

Siódme posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się 9 września 2007 (niedziela) o godzinie 18:00 w Szczecinie, w Klubie Pracowników Nauki, ul. Wielkopolska 19.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes witając zebranych i dziękując im za przybycie.

 2. Zatwierdzenie protokółu z 6. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 6 lipca 2007 w Warszawie.
  Protokół z 6. posiedzenia został rozesłany do uczestników drogą elektroniczną. Nikt z obecnych nie zgłosił poprawek ani uwag. Protokół został więc jednogłośnie przyjęty.

 3. Przyjęcie sprawozdań z działalności ZG PTF, z działalności Oddziałów PTF, z działalności Komisji i Sekcji PTF, sprawozdania finansowego ZG PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej.
  Sprawozdanie ZG PTF przygotowane przez Sekretarz Generalną K. Jabłońską zostało przesłane do członków ZG drogą elektroniczną. Członkowie nie zgłosili żadnych uwag. Jednogłośnie zostało ono przyjęte przez ZG.
  Jerzy Warczewski przedstawił pokrótce zbiorcze sprawozdanie z działalności Oddziałów. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Oddziałów ocenił ich działalność bardzo pozytywnie, podkreślając duże zaangażowanie członków oddziałów w działalność popularyzującą fizykę. Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Oddziałów.
  Jacek Goc przedstawił zbiorcze sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji, bardzo wysoko oceniając zaangażowanie członków w tę społeczną działalność, na którą poświęcając swój wolny czas. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte.
  Skarbnik ZG Roman Puźniak przedstawił sprawozdanie finansowe ZG, podkreślając trudności finansowe, z jakimi boryka się ZG. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte.
  Andrzej Zięba przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji, która pozytywnie oceniła zarówno merytoryczną jak i finansową działalność ZG.
  Wszystkie sprawozdania znajdują się na stronie internetowej PTF.

 4. Sprawy różne.
  Prezes zwrócił uwagę, że w sekcjach EPS w kończącej się kadencji jest mało polskich przedstawicieli, należy więc popierać polskie kandydatury. Do ZG wpłynęła propozycja przedłużenia na czas nieokreślony przyznawania wspólnej nagrody Niemieckiego i Polskiego Towarzystwa Fizycznego (nagroda im. Wartburga-Smoluchowskiego). Zarząd po zapoznaniu się z tą propozycją poparł ją jednogłośnie. Stanowisko Zarządu zostanie przedstawione na spotkaniu z delegatami europejskich towarzystw w czasie ZFP.
  Do dnia 30 listopada PTF musi złożyć wnioski o dofinansowanie działalność PTF na poszczególne imprezy, które będą organizowane w roku 2008. Zarząd zobowiązuje panią Żakowicz do rozesłania do oddziałów listu z przypomnieniem o przesyłaniu wniosków na odpowiednich formularzach i wyznaczeniem nieprzekraczalnego terminu na dzień 5 listopada 2007. Jednocześnie należy dążyć do wyjaśnienia sposobu finansowania Turnieju Fizyków, który wychodzi poza ramy czasowe przyznawanych dotacji. Zarząd będzie podejmował działania w celu rozeznania możliwości obniżenia kosztów składu Postępów Fizyki. Ewa Kurek poinformuje ZG o wynikach prowadzonych rozmów w tej sprawie.
 5. Wolne wnioski.
  Nie było.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła
Krystyna Jabłońska
Sekretarz Generalny PTF