Szóste posiedzenie Zarządu Głównego PTF 6 lipca 2007 r. w Warszawie

6. Posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się 6 lipca 2007 (piątek) o godzinie 13:00 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Hożej 69, w sali Seminaryjnej Dużej Teoretycznej (nr 229).

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes witając zebranych i dziękując im za przybycie.
 2. Zatwierdzenie protokołu z 5. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 3 marca 2007 w Warszawie
  Protokół z 5. posiedzenia został rozesłany do uczestników drogą elektroniczną. Nikt z obecnych nie zgłosił poprawek ani uwag. Protokół został więc jednogłośnie przyjęty.
 3. Zatwierdzenie laureatów statutowych nagród PTF wyłonionych przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF i Komisję Nagród Dydaktycznych PTF oraz ustalenie wysokości nagród
  Prezes prof. dr hab. Reinhard Kulessa poinformował zebranych, że Komisja Nagród i Odznaczeń po rozpatrzeniu wniosków wyłoniła laureatów nagród PTF w roku 2007 i odczytał listę nagrodzonych. Zebrani członkowie ZG PTF zatwierdzili jednogłośnie następujące nagrody PTF w roku 2007.
  Sytuacja finansowa ZG PTF jest trudna, mimo to Prezes zaproponował utrzymanie nagród na takiej wysokości jak w roku 2006. Zebrani poparli tę propozycję. Laureaci otrzymają ponadto rocznik Postępów Fizyki oraz rocznik czasopisma Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych. Po dyskusji Prezes zaproponował zaakceptowanie w drodze wyjątku podwójnych nagród dydaktycznych II i III stopnia przyznanych przez Komisję ds. Nagród Dydaktycznych, Komisja uzasadniła swój wybór wyjątkowo wysokim poziomem zgłoszonych kandydatur. Zebrani przy dwóch głosach wstrzymujących się zaakceptowali propozycję Prezesa.
 4. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF:
  • Omówienie nadesłanych wniosków do nagrody im. Marii Curie-Skłodowskiej i przekazanie ich do Wydziału III PAN
   Prezes poinformował zebranych, że żadne wnioski o przyznanie nagrody nie wpłynęły.
  • Informacja o wniosku złożonym w BWZZ PAN o dofinansowanie składek PTF w EPS na rok 2007
   Prof. R. Kulessa przedstawił zebranym informację o złożonym w BWZZ PAN wniosku na dofinansowanie w roku 2008 zwiększonych przez EPS składek PTF do tej organizacji. Przypomniał, że składka ta została przez EPS zwiększona, ale informacja o tym dotarło już po przyznaniu przez PAN funduszy na składkę w roku 2007. Zostało wystosowana do EPS prośba aby PTF zapłaciło zwiększoną składkę dopiero od roku 2008. Wniosek przesłany do BWZZ podlega standardowej procedurze, o wyniku, której ZG PTF zostanie poinformowany w przewidzianym przez BWZZ PAN trybie. Poinformował również, że Prezydium ZG postanowiło upoważnić panią dr Krystynę Żakowicz do wystosowania w imieniu PTF zapytania do BWZZ PAN czy składki te zostały wstawione do planów finansowych na rok 2008.
   Przypomniał również, że legitymacje członkowskie PTF można odbierać w sekretariacie. Koszt legitymacji wynosi 2 zł.
  • Turniej Młodych Fizyków w roku 2007
   Prezes R. Kulessa poinformował zebranych o trudnościach finansowych związanych z organizacją tegorocznego Turnieju Młodych Fizyków. Zebrani upoważnili panią Żakowicz do kontaktów z określoną komórka w MEN i ustalenia kiedy i jak winien być złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o dofinansowanie turnieju. Istniejąca procedura w MEN nie pozwala na składanie wniosku z rocznym wyprzedzeniem, a realizacja turnieju wymaga nakładów finansowych już w pierwszym półroczu. W związku ze zgłoszoną ustną rezygnacją dr Doroty Klinger z organizowania TMT rozważano wystosowanie pisma do Oddziału Warszawskiego PTF - do tej pory odpowiedzialnego za TMF - o znalezienie nowego kandydata. Prof. Maciej Kolwas jest polskim przedstawicielem w międzynarodowym jury tego konkursu i oficjalnym opiekunem tego konkursu z ramienia PTF. Był w ubiegłej kadencji przewodniczącym Komitetu Narodowego ds. Współpracy PAN z EPS finansowanego z funduszy PAN. Prezes zwróci się do niego z prośbą o sporządzenie krótkiego raportu z działalności i wykorzystania tych funduszy.
  • Omówienie stanu finansów ZG PTF
   Skarbnik przedstawił niezwykle trudną sytuację finansową Towarzystwa. Poinformował o dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2007 na dofinansowanie wydawania Postępów Fizyki, Zjazdu Fizyków w Szczecinie i trzech konferencji organizowanych przez Komisję Popularyzacji i Promocji Fizyki. Ministerstwo przyznało na Zjazd Fizyków dotację w wysokości 40 000 zł, na organizację konferencji w sumie 36 000 zł, a na wydawanie Postępów Fizyki jedynie 20 000 zł. Jest to o 12 000 zł mniej niż w roku ubiegłym. Otrzymana dotacja nie pozwala na wydanie 6 zeszytów Postępów Fizyki. W związku z trudną sytuacją finansową ZG zebrani po dyskusji przyjęli jednogłośnie następujące uchwały, które wraz z uzasadnieniem zostaną przesłane przed Zjazdem do wszystkich delegatów i zgodnie ze statutem PTF będą przedstawione na Zjeździe Delegatów w Szczecinie. Zaznaczono, ze składka członkowska nie była zmieniana od 10 lat.
   Uchwała nr 1
   W związku z trudną sytuacją finansową Zarząd Główny PTF od dnia 1 stycznia 2008 r. proponuje zmianę wysokości składek członkowskich
   • profesorowie i docenci: 80 zł,
   • studenci i młodzi pracownicy (do 3 lat pracy): 24 zł,
   • pozostali członkowie: 48 zł ,
   • emeryci: 0 zł.
   Uchwała nr 2
   Zarząd rekomenduje następującą zmianę podziału rocznej składki członkowskiej:
   • na działalność Oddziałów przeznaczone będzie 60% składki,
   • na działalność ogólną PTF 40% składki.
   Uchwała nr 3
   Zarząd rekomenduje następującą zmianę podziału wpłat od członków wspierających i darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego:
   • na działalność Oddziałów przeznaczone będzie 60% wpłat,
   • na działalność ogólną PTF 40% wpłat.
   Jeżeli postulowane uchwały nie zostaną przyjęte przez delegatów, ZG PTF nie utrzyma płynności finansowej.
  • Omówienie stanu przygotowań do Zjazdu Fizyków Polskich w Szczecinie
   1. Rozszerzenie składu Komisji Współpracy z Zagranicą PTF
   Zebrani wyrazili zgodę na wniosek przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą Szymona Baucha o rozszerzenie składu Komisji o prof. Macieja Kolwasa i Stanisława Prajsnera do końca kadencji.
   2. Przygotowanie Zebrania Delegatów planowanego na dzień 11 września 2007 - ustalenie przewidywanego porządku dziennego zebrania
   Prezes oraz skarbnik omówili trudności finansowe i organizacyjne tegorocznego Zjazdu. W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń postanowiono wydłużyć czas rejestracji. Przyjęto przewidywany porządek dzienny Zebrania Delegatów.
   Proponowany porządek obrad Zebrania Delegatów
   1. Otwarcie Zebrania Delegatów i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
   2. Powołanie Prezydium Zebrania.
   3. Wybór dwóch protokolantów, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Delegatów, które odbyło się podczas Zjazdu w Warszawie w dniu 14 września 2005.
   6. Sprawozdanie ZG PTF i Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od września 2005.
   7. Sprawozdanie finansowe ZG PTF
   8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Głównego do zmian wysokości składek członkowskich w czasie pomiędzy Zebraniami Delegatów.
   10. Wolne wnioski.
   11. Uchwalenie uchwał i wniosków przedłożonych Komisji Uchwał i Wniosków w trakcie Zebrania.
   12. Zamknięcie Zebrania.
   W dyskusji nad przygotowaniami do Zjazdu w Szczecinie przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PTF Szymon Bauch przedstawił program IPSEC 2007 i stan zaawansowania prac i zgłoszeń do udziału w tym przedsięwzięciu. Komisja wystosowała zaproszenia do 17 Towarzystw. Swój udział potwierdziły 4 Towarzystwa. Przewodniczący omówił również sprawy przewidziane do dyskusji w czasie tego spotkania. Między innymi dyskutowane będą pierwsze doświadczenia z pracy Europejskiej Rady Nauki, sprawy związane z monopolistycznymi działaniami wydawców czasopism naukowych oraz sprawa wyboru nowego Prezesa EPS. Wspomniał również, że jednym z kandydatów cieszącym się dużym poparciem jest prof. Maciej Kolwas ( poprzedni Prezes PTF), który jest obecnie członkiem Executive Committee EPS, i wyraził już zgodę na kandydowanie. Członkowie Zarządu wyrazili swoje poparcie na rzecz tej kandydatury i zobowiązali Prezesa, aby wyraził to poparcie na rocznym sprawozdaniu EPS, w którym tradycyjnie bierze udział. Obiecali również w swoich kontaktach lobować na rzecz tej kandydatury.
   Przewodniczący Komisji Wyborczej PTF dr Zygmunt Ajduk, zapytał czy nie można by przy okazji przewidywanych zmian w Statucie dokonać zmian w paragrafach dotyczących wyborów:
   - zrezygnować ze szczegółowego terminarza, a określić jedynie luty i 30 czerwca jako początek (§ 30.1) i koniec (§ 31.7) akcji wyborczej (w § 31.6 tekst "nie później niż do 31 maja roku wyborczego" zastąpiony zostałby przez: "w terminie określonym w regulaminie wyborczym") - szczegółowy terminarz ustaliłby Zarząd Główny w regulaminie wyborczym,
   - w § 31.5 zmienić sformułowanie na: "głosowanie na poszczególne kandydatury odbywa się na kartach wyborczych udostępnianych wszystkim członkom PTF listownie lub elektronicznie.
   Zebrani ustalili, że wszelkie zmiany w Statucie winny być przygotowane z 9 miesięcznym wyprzedzeniem i powiadomieniem o nich delegatów. Będą one możliwe dopiero na Zebraniu Delegatów w 2009 roku.
   Dyskutowano nad miejscem XL Zjazdu Fizyków Polskich w roku 2009, uznanie zgromadzonych zyskała propozycja Krakowa.
 5. Sprawy różne
  W związku z otrzymanym pismem od dr P. Melville.a o nowej procedurze rozpatrywania Fellows of EPS zastanawiano się nad zgłoszeniem polskich kandydatur. Kandydatów trzeba zgłaszać nie później niż do 15 stycznia roku, w którym będą one rozpatrywane według ściśle określonej procedury.
 6. Wolne wnioski.
  Nie było.
Na tym posiedzenie zakończono.