Ósme posiedzenie Zarządu Głównego PTF 8 marca 2008 r. w Warszawie

Ósme posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 8 marca 2008 (sobota) o godzinie 12:00 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Hożej 69, w Sali Dużej Teoretycznej (nr 229).

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes witając zebranych i dziękując im za przybycie, po czym powierzył prowadzenie posiedzenia Sekretarzowi Generalnemu Krystynie Jabłońskiej.
 2. Zatwierdzenie protokołu z 7. posiedzenia ZG PTF z dnia 9.09.2007 r.
  Członkowie ZG otrzymali drogą elektroniczną protokół z 7. posiedzenia ZG, po zapoznaniu się z nim nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został jednogłośnie przyjęty.
 3. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF:
  • Informacja o zrealizowaniu europejskiego projektu BASNET.
   Sekretarz Generalny poinformowała, że sprawozdanie z wykonania europejskiego projektu zostało w terminie przesłane do koordynatora. Projekt BASNET w części dotyczącej dofinansowania przez MNiSW środków pozyskanych z Unii Europejskiej został również rozliczony. Wydatki ponoszone były zgodnie z harmonogramem. Wyniki realizacji projektu w części finansowanej przez MNiSW zostały umieszczone na stronie internetowej PTF i przedstawiają opracowanie danych ankietowych zebranych przez firmę PENTOR. Prezes podkreślił profesjonalność przeprowadzonego badania dotyczącego kariery zawodowej kobiet w naukach ścisłych, informacja ta jest bardzo interesująca i dobrze, aby była dostępna również w języku angielskim. Skarbnik stwierdził, że rozliczenie finansowe zostało również dostarczone zarówno dla części europejskiej jak i polskiej. Ze środków ZG PTF opłacono część finansów projektu, którą Unia Europejska zwraca dopiero po całkowitym rozliczeniu projektu.
  • Informacja o wykonaniu zadań współfinansowanych w roku 2007 przez MNiSW ( Zjazd Fizyków Polskich w Szczecinie, konferencje, wydawanie Postępów Fizyki).
   Zadania wynikające z umowy z MNiSW za rok 2007 na działalność wspomagającą badania zostały wykonane i rozliczone prawidłowo.
   Zjazd Fizyków Polskich odbył się w Szczecinie w dniach 9-14 września 2007. Głównym organizatorem Zjazdu był Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a współorganizatorami: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Morska w Szczecinie i Politechnika Szczecińska. Program Zjazdu obejmował sesje plenarne, sesje specjalistyczne, sesje plakatowe, prezentacje popularno-naukowe i imprezy towarzyszące. W Zjeździe uczestniczyło 347 osób w tym 17 gości zagranicznych. W program Zjazdu włączona była także uroczystość nadania Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego światowej sławy kosmologowi Profesorowi Johnowi Barrow z Uniwersytetu w Cambridge.
   Prezydium ZG PTF bardzo pozytywnie oceniło organizację Zjazdu podkreślając duże zaangażowanie organizatorów oraz entuzjazm, z jakim całe środowisko naukowe Szczecina włączyło się do prac organizacyjnych. Skarbnik Roman Puźniak podkreślił poprawność rozliczenia finansowego dotacji na organizację Zjazdu Fizyków Polskich przez Oddział Szczeciński.
   Trzy imprezy organizowane przez Sekcję Popularyzacji i Promocji Fizyki rozliczono prawidłowo.
   Deficyt wydawania Postępów Fizyki bardzo znacząco obciąża budżet ZG PTF. Dotacja do wydawania Postępów Fizyki została w roku 2007 zmniejszona do 20 000 zł, zwiększyło to również deficyt. Niewiele towarzystw wydaje swoje czasopismo. Dlatego należy dążyć do utrzymania tej działalności. Prezydium rozważało różne możliwości zwiększenia sprzedaży tego czasopisma. Prezydium postulowało również, aby Olimpiada Fizyczna ufundowała prenumeratę roczną Postępów Fizyki dla swoich laureatów i włączyła tą pozycję do kosztorysu w kolejnym wystąpieniu. Przewodniczący Komitety Organizacyjnego Olimpiady Fizycznej prof. Mostowski obiecał rozważyć taka możliwość. Skarbnik poinformował o możliwości przesyłania czasopisma bezpośrednio pod wskazany adres. Cena prenumeraty zwiększa się wtedy o koszty przesyłki (do 60 zł), ale dla niektórych członków może to być wygodniejsze. Do tej pory dystrybucja czasopisma Postępy Fizyki odbywała się jedynie poprzez Oddziały.
   Zaproponowano, że w konkursach organizowanych na poziomie Oddziałów, zamiast kupowania książek można by fundować roczną prenumeratę Postępów Fizyki. Zostanie wystosowany list w tej sprawie do przewodniczących Oddziałów.
   W czasie dyskusji powrócono do propozycji włączenia kosztów rocznej prenumeraty do składki członkowskiej. Postanowiono uruchomić na stronie PTF interaktywną ankietę dla członków PTF, aby wypowiedzieli się w tej sprawie przed kolejnym Zebraniem Delegatów. ZG będzie miał wtedy czas przygotować odpowiednią ustawę. Skarbnik przygotuje krótkie omówienie sytuacji finansowej wydawania Postępów Fizyki oraz symulację zysków z włączenia prenumeraty do składki. Dr Ajduk potwierdził, że uruchomienie takiej ankiety będzie możliwe.
  • Informacja o pozyskiwaniu członków wspierających PTF.
   Instytut Fizyki Molekularnej PAN zawarł stałą umowę o wspieraniu PTF. Dzięki staraniom skarbnika Romana Puźniaka pozyskano dwóch nowych członków wspierających: Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego zadeklarował kwotę 3000 zł oraz Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych kwotę 3000 zł. Postulowano również zachęcenie osób wywodzących się ze środowiska fizyków posiadających firmy informatyczne do wspierania PTF. Być może utworzenie nagrody za prace magisterskie i doktorskie z zakresu informatyki zachęciłoby potencjalnych sponsorów z firm informatycznych.
   Prof. Dubiel zgłosił propozycję zaoferowania firmom możliwości przekazywania darów rzeczowych, które mogłyby być nagrodami dla laureatów nagród PTF. Pozyskiwanie sponsorów jest możliwe jedynie dzięki osobistym kontaktom i staraniom. Skarbnik bardzo zachęcił do podejmowania takich starań. Poinformował, że statusy członków wspierających mogą być różne i tak status Honorowego Patrona ma członek wspierający wpłacający około 10 000 zł rocznie. Patroni regularnie wpłacają od 3000 do 5000 zł rocznie.
  • Informacja o finansowaniu członkostwa PTF w EPS w roku 2007.
   Składki do EPS zostały przekazane w wysokości niezmienionej. W wystąpieniu o fundusze na te składki w roku 2007 uwzględniono już nową wysokość składki i taka zostanie w roku 2008 przekazana.
  • Przyjęcie sprawozdań o działalności PTF w roku 2007 jako organizacji pożytku publicznego: merytorycznego (K. Jabłońska), finansowego (R. Puźniak), sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2007.
   Sekretarz Generalny poinformowała, że sprawozdanie z działalności PTF jest przygotowane po raz drugi i jest wymogiem statusu organizacji pożytku publicznego, musi być przekazane do 31 marca. Jest dostępne na stronie tych organizacji. Dotychczas przygotowywano jedynie sprawozdanie z działania ZG PTF oraz poszczególne sprawozdania na zebrania delegatów. Konieczność przygotowywania tych sprawozdań nakłada nowe obowiązki zarówno na Oddziały, Komisje, Sekcje oraz inne podmioty działające w ramach PTF. Przesłane do akceptacji członkom ZG sprawozdanie zostało przygotowane bardzo późno i wymaga jeszcze poprawek redakcyjnych. Największą trudnością w jego przygotowaniu jest uzyskanie potrzebnych informacji. Sekretarz Generalny proponuje więc przyjęcie przez ZG następującej uchwały i przekazanie jej do odpowiednich jednostek organizacyjnych.
   Uchwała nr 1 z dnia 8 marca 2008
   Zarząd zobowiązuje Przewodniczących Oddziałów, Komisji, Sekcji i wszystkich innych jednostek organizacyjnych do przygotowania sprawozdań z rocznej działalności merytorycznej i finansowej i przesłania ich do biura PTF do dnia 31 stycznia roku następnego. Sprawozdanie Oddziałów powinno być przygotowane według następującego schematu:
   Nazwa Oddziału
   Adres strony internetowej (na której znajduje się pełne sprawozdanie z działalności Oddziału)
   W roku sprawozdawczym 20.. główne formy prowadzonej działalności to:
   1. Wykłady naukowe (wyszczególnić jakie w każdym punkcie)
   2. Odczyty popularnonaukowe
   3. Konkursy i turnieje wiedzy fizycznej dla uczniów
   4. Pokazy doświadczalne z fizyki
   5. Udział w organizacji Dni Nauki, Festiwali Nauki, Jarmarków Fizycznych, Pikników Naukowych
   6. Współorganizacja z ZG PTF Zjazdów Fizyków Polskich
   7. Współorganizacja I i II etapu Olimpiady fizycznej
   8. Wystawy okolicznościowe, projekcje filmów popularnonaukowych
   9. Popularyzacja nauki poprzez sieć komputerową
   10. Nominacja kandydatów do nagród PTF
   11. Inne formy prowadzonej działalności

   Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę.
   Ponieważ sprawozdanie merytoryczne zostało przesłane drogą elektroniczną, zostało ono jedynie bardzo skrótowo omówione. Następnie skarbnik omówił sprawozdanie finansowe z działalności PTF. Po dyskusji nad sprawozdaniami, w której wyjaśniono wątpliwości, przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 2.
   Uchwała nr 2 z dnia 8 marca 2008
   Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności PTF jako organizacji pożytku publicznego.

   Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę.
   Główna Komisja Rewizyjna odczytała sprawozdanie, w którym pozytywnie oceniła pracę Zarządu pod względem merytorycznym i nie stwierdziła uchybień w działalności finansowej. Sprawozdanie Komisji w Załączeniu. Komisja zapoznała się jedynie ze sprawozdaniem finansowym ZG. Nie spłynęły jeszcze dane finansowe ze wszystkich jednostek organizacyjnych PTF. Bilans finansowy PTF zostanie dostarczony GKR w najbliższym czasie i wtedy prześle ona swoją decyzję co do bilansu całkowitego.
  • Zatwierdzenie bilansu ZG PTF za rok 2007 oraz rachunku zysków i strat za rok 2007. Skarbnik przedstawił bilans ZG PTF za rok 2007 oraz rachunek zysków i strat. Po wyjaśnieniu wątpliwości przystąpiono do głosowania uchwały nr 3.
   Uchwała nr 3 z dnia 8 marca 2008
   Zarząd Główny PTF przyjmuje bilans ZG PTF za rok 2007 i oświadcza, że cały przychód Towarzystwa jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego, która jest wyłączną działalnością statutową zgodnie z par. 7 statutu Towarzystwa uchwalonego na Zebraniu Delegatów w dniu 17.09.2003.

   Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę.
  • Omówienie stanu finansów ZG PTF.
   Skarbnik omówił stan finansów ZG PTF, podkreślił fakt braku zwrotu części dotacji Unii Europejskiej na organizację Światowego Roku Fizyki oraz fakt kredytowania części wydatków projektu BASNET. W dyskusji zwrócono uwagę na duże koszty bankowe ponoszone przez ZG. Skarbnik poinformował, że poczynił starania w celu internetowego przeprowadzania operacji bankowych.
 4. Wybór Przewodniczącego Komisji Nagród, ( Kandydat prof Wojciech Gawlik), oraz dyskusja na temat uzupełnienia składu tej Komisji.
  Sprawę zreferował Prezes Kulessa. Przypomniał, że dotychczasowy przewodniczący wraz z kilkoma członkami Komisji zrezygnowali z pracy w Komisji, uzasadniając swoją decyzję koniecznością odświeżenia kadry. Prezes przeprowadził konsultacje w środowisku naukowym ich wynikiem jest propozycja powołania na przewodniczącego Komisji prof. Wojciecha Gawlika. W dyskusji podkreślano, że jest to bardzo dobry kandydat, ubiegłoroczny laureat nagrody im. Rubinowicza. Prezes zaproponował przyjęcie uchwały:
  Uchwała nr 4 z dnia 8 marca 2008
  Zarząd Główny powołuje na Przewodniczącego Komisji ds. Nagród i Odznaczeń prof. Wojciecha Gawlika.

  Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę. Postanowiono pozostawić przewodniczącemu uzupełnienie składu Komisji.
 5. Stworzenie Kapituły Medalu Smoluchowskiego.
  Prezes przypomniał, że postulowano, aby kandydatów do nagród naukowych PTF zgłaszali laureaci tych nagród. Idea ta zaowocowała pomysłem utworzenia Kapituły Medalu Smoluchowskiego. Zarząd poparł ideę stworzenia tej kapituły i zobowiązał się przygotować odpowiednie zmiany w statucie i regulaminach do przegłosowania na kolejnym Zebraniu Delegatów.
 6. Dyskusja na temat inicjatywy utworzenia Sekcji Kobiet w PTF.
  Grupa członków złożyła na ręce Prezesa pismo z prośbą o utworzenie Sekcji Kobiet przy PTF. Pismo podpisało 11 członków PTF zgodnie z wymogami statutu. Sekcje takie działają przy wielu europejskich towarzystwach, istnieje taka sekcja również w EPS (Gender Equality in Physics). Unia Europejska bardzo popiera działania w kierunku promowania sukcesów zawodowych kobiet naukowców i wyrównywania szans w karierze obu płci. Sekcja zamierza również promować karierę naukową wśród uczennic szkół ponad podstawowych.
  W dyskusji niektórzy członkowie Zarządu poddali w wątpliwość celowość utworzenia takiej sekcji. Ponieważ inicjatorzy powołania nowej sekcji spełnili warunki określone statutem, Prezes zaproponował przegłosowanie stosownej uchwały.
  Uchwała nr 5 z dnia 8 marca 2008
  Zarząd Główny na wniosek 11 członków PTF powołuje Sekcję Kobiet przy PTF i powierza członkom założycielom wyłonienie władz Sekcji zgodnie z regulaminem działania Sekcji i opracowanie planu działania w roku 2008. Siedzibą Sekcji będzie biuro PTF w Warszawie.

  Za powołaniem Sekcji głosowało 9 członków, przeciw 1 członek, wstrzymało się 4 członków. Tym samym większością głosów uchwała została przyjęta.
 7. Wstępna dyskusja na temat organizacji Zjazdu Fizyków w Krakowie w 2009 r.
  Prezes przypomniał, że na zjeździe w Szczecinie po dyskusji w środowisku fizyków powierzono organizację 40 jubileuszowego Zjazdu Fizyków Polskich Oddziałowi Krakowskiemu. Aby oddział mógł rozpocząć działania, potrzebne jest formalne powierzenie mu organizacji Zjazdu przez Zarząd na drodze uchwały. Zaproponował przegłosowanie uchwały nr 6.
  Uchwała nr 6 z dnia 8 marca 2008
  Zarząd Główny PTF zleca organizację 40 Zjazdu Fizyków Polskich Oddziałowi Krakowskiemu i powołuje na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu prof. Stanisława Wróbla - przewodniczącego Oddziału Krakowskiego.

  Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę.
  Następnie Prezes poinformował, że środowisko krakowskie, z którym się kontaktował, wysunęło kandydaturę prof. Macieja Kolwasa na przewodniczącego Naukowego Komitetu Doradczego Zjazdu. Prof. Dubiel stwierdzi, ze nic mu nie wiadomo o takich konsultacjach, sprawa ta na pewno nie była konsultowana w środowisku fizyków AGH. Taka dyskusja powinna być przeprowadzona, zanim ZG podejmie stanowisko w tej sprawie. Prezes Kulessa stwierdził, ze powoływanie Przewodniczących odpowiednich Komitetów należy do kompetencji ZG. W dyskusji wysunięto kandydaturę prof. Henryka Szymczaka. Prezes skontaktuje się z kandydatem w celu uzyskania jego zgody. Członkowie Zarządu upoważnili Prezydium ZG do powołania Przewodniczących Naukowego Komitetu Doradczego i Komitetu Programowego.
 8. Sprawy różne.
  Podniesiono sprawę konieczności opracowania zaleceń postępowania w sprawach finansowych dla wszystkich Skarbników w Oddziałach. Status organizacji pożytku publicznego stawia większe formalne wymagania wobec Oddziałów. ZG zobowiązał Skarbnika do opracowania takich zaleceń oraz wzoru umów, jakie oddziały mogą zawierać, jak również umów ze sponsorami. Oddział Gdański poinformował ZG, że zdecydował o ufundowaniu medalu Fahrenheita, który będzie przyznawany przez Oddział za działalność w środowisku gdańskim. Opracowywany jest wzór medalu. Zaproponowano, że medal taki mógłby być wykonany w Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie istnieje specjalna komórka zajmująca się takimi usługami. Zarząd przyjął informację do akceptującej wiadomości.
 9. Wolne wnioski.
  Prof. Andrzej Zięba poinformował o ogłoszeniu Konkursu na doświadczenie pokazowe z fizyki i zachęcił do rozpropagowania tego Konkursu. Regulamin zabrania udziału w nim jedynie osobom zawodowo zajmującym się pokazami doświadczeń. Zobowiązał się do przesłania odpowiednich informacji. Zostaną one umieszczone na stronie internetowej PTF.
  Dr Zofia Gołąb-Meyer zaapelowała, aby sprawdzić, czy w bibliotekach macierzystych instytucji członków ZG znajduje się Foton i zaapelować o prenumeratę czasopisma w instytucjach. Podkreśliła, że pismo zmieniło nieco profil i jest teraz adresowane również do studentów i doktorantów. W przygotowaniu jest 100 numer Fotonu i byłoby niepowetowaną szkodą, gdyby okazał się ostatnim. Pismo jak wszystkie podobne ma kłopoty finansowe.
  Dr Zygmunt Ajduk przypomniał, że w tym roku rusza projekt LHC. W związku z tym wydarzeniem organizowana jest konferencja naukowa w Warszawie. Informacja o niej zostanie również umieszczona na stronie PTF. Zachęcił do uczestniczenia w niej oraz do poinformowania o niej osób potencjalnie zainteresowanych.
Na tym posiedzenie zakończono. Termin następnego posiedzenia Zarządu Głównego ustalono na 12 lipca 2008 o godzinie 12.

Protokół sporządziła Sekretarz Generalny PTF Krystyna Jabłońska