Dziewiąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF 12 lipca 2008 r. w Krakowie

Dziewiąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 12 lipca 2008 (sobota) o godzinie 12:30 w Krakowie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Reymonta 4, w Sali Konferencyjnej na antresoli.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes - prof. dr hab. Reinhard Kulessa; Sekretarz Generalny .prof. dr hab. Krystyna Jabłońska. Członkowie Wykonawczy - prof. dr hab. Jacek Mściwoj Baranowski, mgr Mirosław Trociuk, prof. dr hab. Jerzy Warczewski i pozostali członkowie Zarządu: prof. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. dr hab. Henryk Figiel, dr Ewa Kurek,
zaproszeni goście:
prof. dr hab Andrzej Zięba, prof. dr hab. Stanisław Wróbel, prof. dr hab. Wojciech Gawlik, mgr Danuta Biczewska, dr Maria Baster-Grząślewicz, dr Małgorzata Nowina-Konopka
Nieobecni byli:
dr hab. Bolesław Augustyniak, dr hab. prof. PP Jacek Przemysław Goc, nieobecność usprawiedliwili: skarbnik - doc. dr hab. Roman Puźniak, doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń, mgr Maria Dobkowska, dr Zofia Gołąb-Meyer

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes witając zebranych i dziękując za przybycie zaproszonym gościom. Podziękował również serdecznie Oddziałowi Krakowskiemu za przygotowanie posiedzenia Zarządu i Prezydium w Krakowie.
 2. Zatwierdzenie protokołu z 8. Posiedzenia ZG PTF z dnia 8.03. 2008 r.
  Członkowie ZG otrzymali drogą elektroniczną protokół z 8. posiedzenia ZG, po zapoznaniu się z nim nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został jednogłośnie przyjęty w niezmienionej formie.
 3. Zatwierdzenie laureatów statutowych nagród PTF wyłonionych przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF i Komisję Nagród Dydaktycznych PTF oraz ustalenie wysokości nagród.
  Przewodniczący Komisji Nagród i Odznaczeń PTF prof. Wojciech Gawlik odczytał protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 8 lipca 2008, w którym przedstawiono wyłonionych laureatów:
  1. Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2008 otrzymuje prof. dr hab. Józef Barnaś z Instytutu Fizyki UAM, za osiągnięcia z zakresu teorii magnetyzmu ciała stałego, a w szczególności za wkład w wyjaśnienie zjawiska gigantycznego magnetooporu.
  2. Nagrodę naukową im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2008 otrzymuje dr hab. Arkadiusz Wójs z Instytutu Fizyki P.Wr., za prace teoretyczne dotyczące cieczy kwantowych o ułamkowej statystyce kwazicząstek.
  3. Nagrodę za popularyzację fizyki im. Krzysztofa Ernsta za rok 2008 otrzymuje dr Stanisław Bajtlik z CAMK
  4. Nagrodę PTF I stopnia za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr inż. Bartłomiej Biedroń, za pracę Zależność widm hadronów od rapidity w termalnym relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów, wykonaną pod kierunkiem prof. W. Broniowskiego (IFJ), na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.
  Nagrodę PTF II stopnia za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Justyna Chojnacka, za pracę O ujemnym załamaniu fal, wykonaną pod kierunkiem dr hab. M. Bylickiego prof. UMK, w Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.
  Nagrodę PTF III stopnia za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymują mgr Marcin Jarosik, za pracę Obserwacje radioastronomiczne Słońca. Budowa i działanie odbiornika VLF, wykonaną pod kierunkiem dr Radosława Szczęśniaka, w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej oraz mgr Dawid Kucharski, za pracę Pułapki jonowe. Oddziaływanie jonów z polem EM w pułapce Paula o niedoskonałej geometrii, wykonaną pod kierunkiem dr Gustawa Szawioły na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
  Sekretarz Krystyna Jabłońska odczytała protokół z posiedzenia Komisji Nagród Dydaktycznych, która na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2008 roku zdecydowała, że:
  1. Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego i Medal im. Grzegorza Białkow-skiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymuje mgr Marek Golka - nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radomiu, za wkład w rozwój polskiej fizyki poprzez pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i krajowej.
  2. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymuje dr Jerzy Mucha - nauczyciel z V LO w Krakowie, za pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i krajowej.
  3. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymują ex aequo mgr Jadwiga Fojt-Jasińska - nauczycielka z Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, za aktywną pracę na rzecz poprawy jakości nauczania fizyki w gimnazjum i mgr Emilia Misch - nauczycielka z III LO w Poznaniu, za rozwijanie twórczych form pracy z uzdolnioną młodzieżą.
  Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2008 otrzymują mgr Robert Stasiak - nauczyciel z XIV LO w Warszawie, za zaangażowanie w pracy z młodzieżą i świetne wyniki uczniów w Olimpiadach Fizycznych, mgr Agata Błahut - nauczycielka z I LO w Rzeszowie, za pasję i twórcze przekazywanie wiedzy z fizyki, mgr Włodzimierz Nawrocki - nauczyciel z XXXV LO w Łodzi, za niezwykłe zaangażowanie w pracy z młodzieżą i świetne wyniki uczniów w konkursach fizycznych oraz mgr Ewa Królczyk - nauczycielka z Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, za rozbudzenie zainteresowań fizyką wśród uczniów gimnazjum.
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził wyłonionych przez odpowiednie Komisje laureatów dorocznych nagród PTF i zdecydował o utrzymaniu nagród w wysokość takiej jak w roku ubiegłym. Nagrody te są symboliczne, ale w obecnej sytuacji finansowej nie można wygospodarować większych środków. Zarząd przyjął do wiadomości rekomendację Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla kandydatur prof. dr hab. Dariusza Kaczorowskiego oraz prof. dr hab. Jerzego Łuczki do Polsko-Niemieckiej Nagrody im. Smoluchowskiego-Warburga. Wniosek dla prof. Łuczki powinien uzupełnić Oddział Katowicki.
  Po dyskusji, Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do regulaminu Nagrody im. Arkadiusza Piekary nsp zmiany dotyczącej terminu składania wniosków: Wnioski o tę nagrodę powinny dotyczyć prac ukończonych w poprzedzającym wniosek roku akademickim. Ustalono ponadto, ze w okresie przejściowym, tj. w roku 2009, nie nagrodzone wnioski zgłoszone do konkursu w roku 2008 mogą być rozpatrywane.
  Przewodniczący Komisji prof. Gawlik poinformował, że w terminie późniejszym rozpatrzy skierowany do Komisji postulat powołania kapituły Medalu Mariana Smoluchowskiego.
 4. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF:
  • Informacja o wniosku złożonym w BWZZ PAN o dofinansowanie składek PTF w EPS na rok 2009
   Wniosek o dofinansowanie składek został doręczony osobiście do BWZZ PAN w przepisowym terminie.
  • Turniej Młodych Fizyków w roku 2009
   Prof. Jerzy Warczewski poinformował, że nie rozmawiał jeszcze w sprawie organizacji Centralnych Zawodów Turnieju z Przewodniczącym Oddziału Katowickiego.
  • Omówienie stanu finansów ZG PTF
   Z powodu nieobecności Skarbnika Prezes omówił krótko stan finansów ZG PTF podkreślając trudności w utrzymaniu płynności finansowej.
  • Omówienie stanu przygotowań do Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie
   Prof. Stanisław Wróbel Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Sekretarz OK PTF dr Małgorzata Nowina Konopka omówili stan przygotowań do Jubileuszowego 40. Zjazdu Fizyków Polskich.
   Zjazd odbędzie się w dniach 6 - 11 września 2009. Na potrzeby Zjazdu zarezerwowano Auditorium Maximum, czyli Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul Krupniczej. Oprócz dużej auli na 1200 osób jest tam kilka mniejszych sal i całe zaplecze gastronomiczne, pozwalające na organizację nie tylko przerw kawowych ale i obiadów. Formalną organizacją przedsięwzięcia zajmie się Biuro Konferencyjne Rektora UJ.
   Zaproponowano bogaty program imprez towarzyszących. W niedzielę 6 września przewidziano oprócz recepcji przyjęcie powitalne oraz koncert Grzegorza Turnaua i Andrzeja Sikorowskiego. Są planowane jeszcze inne imprezy kulturalne jak koncert muzyki poważnej lub opera w nowym gmachu Opery Krakowskiej w miarę możliwości finansowych, czyli jeżeli znajdą się sponsorzy.
   Czwartek 11 września planowany jest jako dzień wycieczkowy. Zorganizowany zostanie spływ Dunajcem oraz wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, a wieczorem bankiet w Folwarku Zalesie. Zarezerwowano już ten termin w folwarku. Poza menu planowane tam są jeszcze atrakcje artystyczne i tańce.
   Uruchomiona została strona internetowa Zjazdu, umieszczono na niej ramowy program Zjazdu.
   Organizatorzy mają zamiar zaprosić jak najwięcej laureatów nagrody Nobla, których referaty będą stanowili szczególną atrakcję. W dyskusji podkreślono znaczenie wstępnych osobistych kontaktów dla akceptacji oficjalnie wystosowanego zaproszenia.
   Osobny czas zjazdowy zostanie przeznaczony dla nauczycieli. Dla nich Sekcja Dydaktyczna zorganizuje specjalne "szkolenie", co pozwoli im uzyskać zgodę władz na udział oraz finansowanie. Zaproponowano aby dniem szkolenia nauczycieli była niedziela, bo wtedy więcej osób, szczególnie z okolic Krakowa, mogłoby wziąć w niej udział, a wieczorny koncert byłby dodatkową zachętą.
   W najbliższym czasie zostanie powołany Komitet Honorowy Zjazdu, do którego należy zaprosić Rektorów Krakowskich Uczelni, byłych Prezesów PTF i przedstawicieli lokalnych władz.
   Zaproponowano wstępnie następujące grupy tematyczne obrad Zjazdu:
   - Fizyka Nanoobiektów
   - Energetyka Jądrowa
   - Fizyka dla Medycyny
   - Fizyka Polimerów
   - Astrofizyka i Kosmologia
   - Duże Urządzenia Badawcze (LHC)
   - Fizyka w Naukach Społecznych
   - Fizyka Zimnej Materii
   Ustalono, że do końca października 2008 pracować będzie Komitet Doradczy, który na początku listopada przekaże swoje sugestie Przewodniczącemu Komitetu Programowego prof. R. Gałązce w celu opracowania Programu Zjazdu i wystosowania zaproszeń. Zaproszenia do wygłoszenia wykładów plenarnych powinny dotrzeć do wykładowców najpóźniej do końca roku. Omówiony został preliminarz kosztów Zjazdu, który opracowano przy założeniu 700 uczestników Zjazdu. Budżet Zjazdu opiewa na 648 000 zł. Poszukuje się sponsorów na około 183 000 zł. Oszacowano wstępnie wysokość opłaty konferencyjnej na 650 zł. W jej skład będą wchodzić materiały konferencyjne, koszty posiłków podczas przerw, obiady, przyjęcie powitalne, wycieczki, bankiet konferencyjny. Są przewidziane zniżki dla osób towarzyszących, studentów i nauczycieli.
   Prof. Jerzy Warczewski w imieniu swoim i Macieja Kolwasa przypomniał o zorganizowaniu sesji IPSEC, której należałoby nadać szczególnie uroczysty charakter. Wzorem lat ubiegłych VII już taka sesja zostanie zorganizowana. Organizacją tej sesji podobnie jak w latach ubiegłych zajmie się Szymon Bauch.
   W dyskusji postulowano, aby na Zjazd zaprosić kogoś z MEN i MNiSW w celu wytłumaczenia środowisku fizyków zasad przeprowadzanej reformy nauki i szkolnictwa.
   Prezes PTF Reinhard Kulessa wyraził uznanie dla prac nad przygotowaniem Zjazdu i nadaniem mu szczególnej oprawy ze względu na jego jubileuszowy charakter.
 5. Sprawy różne
  Nie rozpatrywano
 6. Wolne wnioski
  Nie zgłoszono
Na tym posiedzenie zakończono. Termin następnego posiedzenia Zarządu Głównego zostanie ustalony później.

Protokół sporządziła Sekretarz Generalny PTF Krystyna Jabłońska