Trzynaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF 6 czerwca 2009 r. w Warszawie

Trzynaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w sobotę 6 czerwca 2009 o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli: prezes - prof. dr hab. Reinhard Kulessa, skarbnik doc. dr hab. Roman Puźniak, sekretarz generalny - prof. dr hab. Jacek M. Baranowski, członkowie wykonawczy - doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń i mgr Mirosław Trociuk oraz członkowie Zarządu - mgr Maria Dobkowska , prof. dr hab. Henryk Figiel, dr hab. prof. PP Jacek Przemysław Goc, oraz zaproszeni goście - dr Zygmunt Ajduk, mgr Szymon Bauch i kierownik biura Zarządu Głównego PTF - dr Krystyna Żakowicz. Nieobecność usprawiedliwili członkowie wykonawczy - prof. dr hab. Jerzy Warczewski oraz członkowie Zarządu - prof. dr hab. Stanisław Dubiel, dr Ewa Kurek, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz. Nieobecny był członek Zarządu dr hab. Bolesław Augustyniak, dr Zofia Gołąb-Meyer.

 • Otwarcie posiedzenia.
  Prezes prof. R. Kulessa otworzył zebranie, witając zebranych i dziękując im za przybycie. Stwierdził, że jest wymagane quorum i posiedzenie jest prawomocne w podejmowaniu uchwał.
 • Zatwierdzenie protokołu z 12 Posiedzenia ZG PTF w dniu 28 lutego 2009 r.
  Zarząd Główny zatwierdził protokół z 12 Posiedzenia ZG PTF w dniu 28 lutego 2009r.
 • Wybory uzupełniające na stanowisko Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF i Skarbnika PTF - podjęcie uchwały.
  Przewodniczący Komisji Wyborczej dr Zygmunt Ajduk omówił II turę wyborów do władz PTF. Stwierdził, że w wyborach oddano 476 głosów ważnych. Obaj kandydaci na prezesa uzyskali po 235 głosów każdy. Wybrano 3 osoby do ZG PTF i 4 do Sądu Koleżeńskiego. Przedstawił wyniki przeprowadzonej w dniu 5.06 br. konsultacji z mecenas H. Kordasiewicz odnośnie dalszej procedury wyborów do władz PTF. W rozmowach uczestniczyła dr K. Żakowicz. Po dyskusji zebrani podjęli jednogłośnie następującą uchwałę o wyborach dodatkowych do władz PTF
  Uchwała nr. 1 z dnia 06.06.2009
 • Wniosek o dofinansowanie składek PTF w EPS na rok 2010.
  Prezes prof. R. Kulessa przedstawił zebranym przygotowany przez dr K. Żakowicz wniosek o dofinansowanie składek PTF w EPS na rok 2010. Zebrani przyjęli go do akceptującej wiadomości bez poprawek. Wniosek zostanie przekazany do BWZZ PAN do realizacji.
 • Komisja ds. Współpracy z Zagranicą.
  Prezes Kulessa przedstawił zebranym list przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą o rozszerzenie składu Komisji o dr hab. Krzysztofa Dzierżęgę. Zebrani poparli te inicjatywę. Następnie prof. R. Kulessa oddał głos przewodniczącemu Komisji, aby omówił aktualny stan przygotowań do spotkania IPSEC 2009.
  Sz. Bauch wyjaśnił, że na tegoroczne spotkanie IPSEC 2009- IPSEC 7 zostali zaproszeni przedstawiciele następujących towarzystw fizycznych: amerykańskiego, białoruskiego, brytyjskiego, chińskiego, czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, litewskiego, nie-mieckiego, słowackiego, ukraińskiego, tajwańskiego, węgierskiego, włoskiego, europejskiego i Unii Europejskiej.
  Program IPSEC 7 obejmuje dwa referaty:
  1. Regionalna infrastruktura naukowa - referuje prof. H. Szymczak
  2. Ocena 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej - referuje prof. J. Langer
 • XL Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie.
  Prezes R. Kulessa zreferował stan przygotowań do Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie. Na prośbę zebranych postanowił zwrócić się do organizatorów Zjazdu, aby wprowadzili codzienny elektroniczny monitoring aktualnych zapisów osób chcących uczestniczyć w Zjeździe.
 • Sprawy różne.
  Prezes prof. R. Kulessa poinformował zebranych, że na posiedzeniu prezydium ZG PTF w dniu dzisiejszym zebrani upoważnili go do omówienia na posiedzeniu ZG PTF sytuacji w Redakcji Postępów Fizyki. Stwierdził, że do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi od Rektora Uniwersytetu Śląskiego na list intencyjny z dnia 16 marca br. Następnie przekazał głos skarbnikowi doc. dr hab. R. Puźniakowi, aby przedstawił aktualną sytuację finansową w redakcji Postępów Fizyki. Skarbnik przekazał zebranym otrzymaną od Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki prof. J. Warczewskiego informację ustną, że Rektor Uniwersytetu Śląskiego nie udzieli żadnego wsparcia finansowego Redakcji. Prof. J. Warczewski przekazał, że Instytut Fizyki UŚ decyzją Rady Instytutu podjął decyzję o zwiększeniu składki członka wspierającego z 3.000,- zł do 5.000,-zł. R. Puźniak stwierdził, ze suma ta nie pozwoli na zbilansowanie strat wydawania Postępów Fizyki. Wyraził obawy o możliwość dalszego wydawania czasopisma bez dodatkowego wsparcia finansowego. Stwierdził, że należy podjąć decyzję czy wydawać Postępy Fizyki, czy posiadane pieniądze przeznaczyć na nagrody dla tegorocznych laureatów.
  W dyskusji udział wzięli wszyscy obecni członkowie ZG PTF wyrażając troskę o dalsze wydawanie czasopisma PTF Postępów Fizyki. Rozważano wysłanie listu do członków PTF o trudnej sytuacji finansowania Postępów Fizyki i o decyzji ZG PTF z dnia 28 lutego 2009 r. włączenia opłat za czasopismo do składki członkowskiej. Po dyskusji zebrani upoważnili prof. R. Kulessę do napisania listu do Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki prof. Jerzego Warczewskiego o udzielenie wyjaśnień o sytuacji w Redakcji i o efekcie podejmowanych działań.
  Następnie prof. R. Kulessa poinformował zebranych, że na zjeździe DPG w Hamburgu otrzymał dla PTF w darze 1000 książek Fizyki wydanej w 2002 roku pod warunkiem, ze PTF pokryje koszty przesyłki. Ustalił, że książki te zostaną przekazane do 10 placówek Towarzystwa w ilości po 100 egzemplarzy i mogą być potraktowane jako nagrody dla uczestników różnych konkursów. Oferta firmy wysyłkowej to 1900 euro. Wobec braku wcześniej przewidzianych na ten cel funduszy prezes zdecydował, ze książki zostaną przywiezione samochodem i rozdysponowane podczas Zjazdu Fizyków w Krakowie.
  Skarbnik doc. dr hab. R. Puźniak poinformował zebranych, ze MEN wprowadził procedurę przetargową na wybór realizatora olimpiad przedmiotowych. W imieniu PTF ofertę przygotował przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej prof. J. Mostowski. Oferta zostanie przekazana do MEN.

  Na tym posiedzenia zakończono. Termin następnego posiedzenia zostanie ustalony później.

  Protokółowała : dr Krystyna Żakowicz
  Sekretarz Generalny PTF prof. dr hab. Jacek M. Baranowski