Dwunaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF 28 lutego 2009 r. w Warszawie

Dwunaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w sobotę 28 lutego 2009 o godzinie 10:30 w SSD - I piętro - na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli: prezes - prof. dr hab. Reinhard Kulessa, skarbnik doc. dr hab. Roman Puźniak, sekretarz generalny - prof. dr hab. Jacek M. Baranowski, członek wykonawczy - prof. dr hab. Jerzy Warczewski, członkowie Zarządu - mgr Maria Dobkowska , prof. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. dr hab. Henryk Figiel, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz, dr Ewa Kurek oraz zaproszeni goście - dr Zygmunt Ajduk, prof. dr hab. Andrzej K. Wróblewski,dr Mirosław Łukaszewski, prof. dr hab. Jan Mostowski, dr Andrzej Nadolny i kierownik biura Zarządu Głównego PTF - dr Krystyna Żakowicz oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej: prof. dr hab. Andrzej Zięba, prof. dr hab. Mirosław Drozdowski, dr Jacek Mazur, prof. dr hab. Ryszard Taranko. Nieobecność usprawiedliwili członkowie wykonawczy - doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń, mgr Mirosław Trociuk oraz członkowie Zarządu - dr hab. prof. PP Jacek Przemysław Goc, dr hab. Bolesław Augustyniak. Nieobecna była dr Zofia Gołąb-Meyer - członek Zarządu.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Prezes prof. R. Kulessa otworzył zebranie, witając zaproszonych gości i członków Zarządu Głównego. Następnie stwierdził, że jest quorum, tak więc zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Zatwierdzenie protokołu z 11 Posiedzenia ZG PTF w dniu 18 grudnia 2008 r. oraz z Posiedzenia Plenarnego w dniu 7 lutego 2009 r.
  Zarząd Główny zatwierdził protokoły z 11. Posiedzenia ZG PTF w dniu 18.12.2008 r. oraz z Posiedzenia Plenarnego w dniu 7 lutego 2009 r.
 3. Informacja o zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku ze zmianą na stanowisku Sekretarza Generalnego PTF.
  Prezes prof. R. Kulessa poinformował zebranych, że zgodnie z wnioskiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla M. St Warszawy na posiedzeniu niejawnym w dniu 5.02.2009 postanowił dokonać w Dziale 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wpisu Jacka Mściwoja Baranowskiego na stanowisku Sekretarza Generalnego PTF, a wykreślić Krystynę Jabłońską. Wpisu dokonano w dniu 6.02.2009.
 4. Raport końcowy do MNiSW za rok 2008 z dofinansowania wykonanych zadań: Wydawanie Postępów Fizyki oraz organizacji konferencji "Laboratoria fizyczne sterowane komputerowo".
  Na prośbę prof. R. Kulessy punkt ten zreferował skarbnik Towarzystwa doc. dr hab. R. Puźniak. Raport końcowy do MNiSW za rok 2008 z dofinansowania wykonanych zadań: Wydawanie Postępów Fizyki oraz organizacji konferencji Laboratoria fizyczne sterowane komputerowo został przekazany w terminie. Powiedział, że całkowity koszt wydawania Postępów Fizyki zamknął się sumą 78.140,83 w tym otrzymana dotacja z ministerstwa wynosiła 20.000,-zł. Wydano 6 numerów. Koszty ogólne konferencji Laboratoria fizyczne sterowane komputerowo wyniosły 57.061,44 w tym dofinansowanie z ministerstwa 20.000,-zł. R. Puźniak wyjaśnił, że konferencja odbyła się w terminie późniejszym niż planowano, ale w okresie objętym umową. Przesunięcie terminu konferencji związane było z trudnościami pozyskania sponsorów partycypujących w komputerowym i multimedialnym przygotowaniu stanowisk sterujących doświadczeniami.
 5. Wyjaśnienia do MNiSW do raportu końcowego za rok 2007 z wykonania zadań dotyczących organizacji konferencji w roku 2007.
  Skarbnik R. Puźniak poinformował zebranych, ze Dział Ekonomiczny MNiSW zwrócił się o szczegółowe rozpisanie kosztów w poszczególnych zadaniach dotyczących organizowanych w ramach dofinansowania konferencji w roku 2007. Zaznaczył, że w opracowanym przez Ministerstwo formularzu raportu tych wymagań nie było. Złożono druk analogiczny do tego, jaki był przy umowie z podziałem szczegółowym na zadania.
 6. Informacja o finansowaniu składek PTF w EPS w roku 2009 - kwestionariusz EPS na rok 2009.
  Skarbnik R. Puźniak wyjaśnił zebranym, ze składki PTF w EPS pokrywa PAN w ramach funduszu dla Międzynarodowych Komitetów Naukowych przy PAN. Płatności są w oparciu o aktualny kurs euro. Wnioski o opłatę składki składa się na dany rok w czerwcu roku poprzedniego. Kurs euro od czerwca 2008 do dziś uległ znacznej zmianie i nie ma możliwości realnych na opłacenie przez PAN tak wysokiej składki w roku 2009, a z uwagi na kryzys i ograniczenia finansowe instytucji budżetowych może dojść do znacznego jej obniżenie bądź też braku sfinansowania i z tym Towarzystwo musi się liczyć. Następnie przedstawił aktualny stan przygotowań do wypełnienia kwestionariusza EPS. Trudnością jest stale zmieniająca się liczba członków w oddziałach, jak i liczba płacących składki. Składka PTF w EPS zależy od liczby członków PTF. Starając się zbliżyć do stanu aktualnego przyjęto liczbę 1860 członków PTF w rozbiciu na kategorie, analogicznym, jaki zawiera struktura członków w EPS. Ustalono, że odpowiedni formularz zostanie wysłany do EPS z zaznaczeniem, aby Europhysics News były rozsyłane tak jak dotychczas do oddziałów Towarzystwa, a nie do Biura ZG PTF, jak to miało miejsce z nr 1/2009. Dyskusję nad usprawnieniem zbierania składek przeniesiono do punktu 14.
 7. Sprawozdanie z działalności statutowej PTF jako organizacji pożytku publicznego za rok 2008: merytoryczne (prof. R. Kulessa) i finansowe (doc. dr hab. R. Puźniak).
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej PTF jako organizacji pożytku publicznego za rok 2008 przedstawił prezes prof. R. Kulessa. Sprawozdanie merytoryczne zostało przygotowane zgodnie z wymogami dla organizacji pożytku publicznego przez dr Krystynę Żakowicz na bazie trzech sprawozdań: Zarządu Głównego PTF przygotowanego przez dr Krystynę Żakowicz, sprawozdania z działalności Komisji i Sekcji PTF przygotowanego przez dr hab. Jacka P. Goca prof. zw. PP oraz sprawozdania syntetycznego z działalności 19 oddziałów Towarzystwa przygotowanego przez prof. dr hab. Jerzego Warczewskiego wraz z zestawieniem uchwał podjętych przez ZG PTF w roku 2008. Prezes stwierdził, że na posiedzeniu Plenarnym ZG PTF w dniu 7 lutego 2009r. sprawozdania częściowe zostały przyjęte jednogłośnie uchwałami nr. 1, 2, 3.
  Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTF za rok 2008 przedstawił skarbnik towarzystwa doc. dr hab. R. Puźniak. Sprawozdanie to zostało przygotowane na Zebrania Plenarne ZG PTF w dniu 7.02.2009. R. Puźniak omówił sytuację finansową związaną z finansowaniem poszczególnych zadań takich jak: Olimpiada Fizyczna, Turniej Młodych Fizyków, Konkurs fizyczny "Poszukiwanie Talentów", konferencja "Laboratoria fizyczne sterowane komputerowo", Wykłady z Fizyki i Laboratorium Fizyczne, Projekty Unijne, Dwumiesięcznik Postępy Fizyki, Nagrody PTF, działalność bieżąca ZG PTF. Przedstawił strukturę dochodów i wydatków w poszczególnych zadaniach i podsumowując stwierdził, że dochody i wydatki w roku 2008 zostały zbilansowane. Dodał, że w roku 2009 spodziewany jest jednak odczuwalny brak środków na finansowanie deficytu Towarzystwa powstałego z wydawania Postępów Fizyki. Stwierdził, że do chwili obecnej nie została rozliczona dotacja za rok 2008 przez Fundację PZU, mimo wykonania zadania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, brak 10% tej dotacji na koncie ZG PTF.
 8. Bilans PTF za rok 2008 oraz rachunek zysków i strat za rok 2008.
  Bilans za rok 2008 oraz rachunek zysków i strat za rok 2008 przedstawił skarbnik PTF Roman Puźniak. Bilans i rachunek zysków i strat w załączeniu do protokołu. Podsumowując sytuację finansową Towarzystwa doc. dr hab. R. Puźniak stwierdził, że bez członków wspierających Towarzystwo nie ma szans działania.
 9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
  Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. Andrzej Zięba. Stwierdził, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji w dniu 7 i 28 lutego 2009 r. z udziałem skarbnika PTF doc. dr hab. R. Puźniaka. Członkowie Komisji brali udział korespondencyjny w dyskusji na temat celowości stworzenia konsorcjum PTF z firmami Eurogrant i Prima Telecom, które stawiałoby sobie za cel propagowanie nauczania fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich poprzez uruchomienie projektu "Z fizyką przez życie". Dodał, że projekt ten nie uzyskał akceptacji w MEN. Komisja kontrolowała stan finansów Towarzystwa jak i zgodność działań Towarzystwa ze statutem. Komisja przyjęła zgodnie z § 24 pkt. 2 Statutu PTF w głosowaniu tajnym przedstawione dokumenty: sprawozdanie finansowe ZG PTF za rok 2008, bilans i rachunek zysków i strat za rok 2008 i sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej PTF jako organizacji pożytku publicznego za rok 2008. Z przedstawionych dokumentów finansowych wynika, że nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej PTF, która jest na granicy utrzymania płynności finansowej, wynikłej z kosztów wydawania Postępów Fizyki. Komisja ma nadzieję na zarysowujące się możliwości poprawy tej sytuacji. Komisja uważa, że Postępy Fizyki są czasopismem znakomitym, niezbędnym narzędziem wypełniania statutowych celów PTF i z jego wydawania Towarzystwo nie może zrezygnować. Prof. Zięba zaznaczył, że Główna Komisja Rewizyjna wielokrotnie sygnalizowała opracowanie wytycznych prowadzenia finansów w oddziałach PTF. Wniosek ten podtrzymuje nadal. Komisja stwierdza na podstawie § 24 pkt. 1 Statutu PTF, że działalność PTF jest zgodna ze statutem Polskiego Towarzystwa Fizycznego i stanowi realizację zadań statutowych. Prof. Zięba podkreślił duże zaangażowanie i pracę zarówno Zarządu Głównego jak i wszystkich członków PTF, zrzeszonych w 19 oddziałach na rzecz rozwoju i popularyzacji fizyki w Polsce zwracając uwagę na bogatą gamę tej działalności. Podkreślił, ze działalność Zarządu Głównego jest celowa i bez wyjątku dotyczy spraw ważnych nie tylko dla środowiska fizyków, ale dla całej społeczności, w tym głównie dla młodzieży.
 10. Dyskusja dot. pkt. 7 i 8.
  Prof. Figiel zapytał, jaka suma wpłynęła na konto Towarzystwa z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Skarbnik wyjaśnił, że to kwota 5400,-zł od ok. 50 członków Towarzystwa. Prof. Figiel sugerował, aby jakoś lepiej spopularyzować wśród członków tę akcję. Na pytanie prof. Dubiela skarbnik wyjaśnił, że ZG PTF musi mieć na utrzymanie Towarzystwa 90 tys. zł rocznie, takiej sumy niestety nie dają składki członkowskie, muszą istnieć wpłaty od członków wspierających. Prof. Drozdowski zaproponował stworzenie funduszu operacyjnego i zasadniczego. J. Mazur ponowił apel do skarbnika PTF o instrukcję finansową dla skarbników oddziałów PTF. Na tym zakończono dyskusję.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań PTF jako OPP - merytorycznego i finansowego oraz bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2008 - podjęcie uchwał w tej sprawie.
  Zebrani przystąpili do głosowania nad przedstawionymi sprawozdaniami i bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok 2008. Podjęli następujące uchwały:
  Uchwała nr. 1 z dnia 28 lutego 2009
  Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej PTF jako organizacji pożytku publicznego oraz finansowe za rok 2008.
  Uchwała nr.2 z dnia 28 lutego 2009
  Zarząd Główny PTF przyjmuje bilans ZG PTF oraz rachunek zysków i strat za rok 2008 i oświadcza, że cały przychód Towarzystwa jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego, która jest wyłączną działalnością statutową zgodnie z §. 7 statutu PTF.

  Obydwie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
 12. Olimpiada Fizyczna.
  Prof. dr hab. Jan Mostowski - Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej - przedstawił zebranym aktualną sytuację finansową i organizacyjną tegorocznej Olimpiady. Wyjaśnił, że podstawę prawną organizacji olimpiad przedmiotowych stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125). Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego powołuje Komitet Główny Olimpiady Fizycznej na okres czteroletnich kadencji. Komitet jest odpowiedzialny za organizację olimpiady i przeprowadzenie zawodów na odpowiednim poziomie merytorycznym. Organizacja Olimpiady Fizycznej i działalność KG OF jest w całości finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powiedział, że w ramach dotacji w wysokości 379.978,-zł w 2008 roku KG OF zorganizował:
  - zawody II i III stopnia LVII Olimpiady Fizycznej
  - obóz przygotowawczy do Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej
  - wyjazd reprezentacji Polski na XXXIX Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną do Wietnamu
  - wyjazd grupy 16 laureatów LVII OF do CERN na warsztaty naukowe dla szczególnie uzdolnionej młodzieży (wyjazd sfinansowały Wydział Fizyki UW, PKO-BP i uczestnicy)
  - zawody I stopnia LVIII Olimpiady Fizycznej
  Z XXXIX Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej pięcioosobowa reprezentacja wróciła z trzema srebrnymi medalami i dwoma wyróżnieniami. Następnie stwierdził, że na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej oraz zorganizowaniem udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych tej Olimpiady w roku 2009 MEN podpisał umowę ze zmniejszoną znacznie dotacją - do września br., a nie jak zwykle do 31.12.2009. Prof. Mostowski zauważył, że jak ma wyglądać dalsza procedura dofinansowania i jej wysokość aktualnie nic nie wiadomo. Stawia to organizatorów w niezwykle trudnej sytuacji zarówno organizacyjnej jak i finansowej. Trudno jest wymuszać pracę zespołów przygotowujących zawody w oparciu o niepewność.
  Prof. Dubiel dodał, że powodem tej sytuacji jest aktualna sytuacja gospodarcza kraju. W odpowiedzi prof. J. Mostwski zauważył, że jak brak finansów, to lepiej zamknąć na jakiś czas organizację olimpiad, gdyż obcinanie finansów nie pozwoli na zachowanie poziomu merytorycznego zawodów. Prof. Drozdowski zaznaczył, że bycie laureatem olimpiady przedmiotowej daje laureatowi wstęp bez egzaminu na wyższą uczelnię. W wypadku zamknięcia olimpiad uczelnie uchwalą Senatu musiałyby zmienić zasady rekrutacji na studia w roku 2010/2011. Prof. J. Mostowski powiedział, że np. centralne olimpiady mogłaby przejąć jakaś uczelnia, np. Uniwersytet Warszawski. Rozmowy są w toku. Prezes Kulessa zauważył, że należałoby wystąpić nie tylko w imieniu PTF, ale wszystkie Komitety Główne 30 Olimpiad Przedmiotowych winny wystąpić razem. Prof. J. Mostowski stwierdził, że zorganizował spotkanie przewodniczących kilku Komitetów i wszyscy razem rozmawiali z ministrem Marciniakiem. Niestety Ministerstwo nie podjęło do chwili obecnej żadnych konkretnych kroków, np. w ograniczeniu ilości olimpiad itp. Skarbnik R. Puźniak dodał, że suma 6 mln. zł na wszystkie olimpiady daje obciążenie dla każdego Polaka ok. 20 gr. Zasugerował, że może Fundusz na rzecz Nauki Polskiej mógłby wesprzeć finansowanie olimpiad. Prof. J. Mostowski dodał, że zawieszenie olimpiad jest tylko w gestii ministerstwa, które ma jednak obowiązek ustawowy je realizować. Zaznaczył, że to ministerstwo nadaje uprawnienie olimpijczykom. M. Dobkowska stwierdziła, że MNiSW wraz z MEN winny ustalić wspólne zasady działania w tym wypadku.
  Podsumowując dyskusję prof. Mostowski zaznaczył, że w roku 2011 Polska sprawować będzie Prezydencję w Unii Europejskiej i Olimpiady Przedmiotowe wg ministra Marciniaka mogą być "wizytówką" MEN.
 13. Postępy Fizyki.
  Prezes Kulessa powitał przybyłych prof. dr hab. A. K. Wróblewskiego i dr. M. Łukaszewskiego. Następnie głos oddał M. Łukaszewskiemu, aby przedstawił aktualną sytuację w Redakcji Postępów Fizyki. M. Łukaszewski przekazał, że zgodnie z propozycją, jaką otrzymał na zebraniu prezydium ZG PTF w dniu 24 stycznia br., aby działał w zastępstwie Redaktora Naczelnego prof. dr hab. J. Gronkowskiego, starał się ją wypełniać jak najlepiej. W tym czasie zespól pod jego kierunkiem przygotował i wydał zeszyt 6. Postępów Fizyki za rok 2008, w przygotowaniu końcowym jest zeszyt 1. za 2009 rok z artykułem wspomnieniowym o prof. J. Gronkowskim. Stwierdził, że Redakcja ostatnio odczuwa brak artykułów do publikacji w Postępach Fizyki. Dodał, że ma nadzieję, że ZG PTF uaktywni członków Towarzystwa do działań w tym kierunku oraz oświadczył, że Redakcja jest otwarta na wszelkie propozycje ZG PTF. Powiedział, że po Posiedzeniu Plenarnym ZG PTF zwrócił się do trzech wykładowców - laureatów nagród PTF w roku 2008, aby wygłoszone wykłady mogły się znaleźć w Postępach Fizyki. Uzyskał na to zgodę wykładowców. Zaoferował, że zespół Redakcji będzie działał po śmierci Redaktora Naczelnego do momentu szczegółowych ustaleń przez ZG PTF.
  Prof. R. Kulessa przedstawił propozycję, jaką złożył prof. J. Warczewski, aby podjąć rozmowy i rozeznanie, czy Uniwersytet Śląski mógłby partycypować w wydawaniu Postępów Fizyki. Prof. J. Warczewski poinformował, że jest po rozmowach wstępnych z rektorem UŚ i że uniwersytet mógłby zaoferować w ramach prac pracowników Wydawnictwa Uniwersyteckiego nieodpłatne przygotowanie Postępów Fizyki do druku. Powinna być jednak podpisana w tym celu umowa między PTF a UŚ. Stwierdził, że jako członek Komitetu Redakcyjnego prowadził już rozmowy w celu pozyskania autorów. Ma już pewne obietnice. Chciałby też, aby Postępy Fizyki mogły być uznane przez MNiSW jako wpisane na listę ministerialną czasopism. Prof. R. Kulessa stwierdził, że Postępy Fizyki muszą być wydawane przez PTF i z tradycyjnym adresem na Hożej. Powiedział, że czyni starania w znalezieniu Redaktora Naczelnego czasopisma i że kolega J. Warczewski jest jednym z kandydatów na to stanowisko. W tym celu zwrócił się do przewodniczącego Rady Redakcyjnej o opinię.
  Przewodniczący Rady Redakcyjnej prof. A. K. Wróblewski powiedział, że inne czasopisma, w tym Urania mają znacznie bogatszą szatę graficzną i może w tym kierunku należałoby działać. Poinformował, że Wydział Fizyki UW nie może sponsorować Postępów Fizyki. Istnieją dwie opcje poszukiwań osoby na stanowisko Redaktora Naczelnego: albo ogłosić konkurs, albo powierzyć je fizykowi o wybitnym autorytecie lub dziennikarzowi naukowemu. Prof. A. K. Wróblewski poinformował, że zwrócił się do członków Rady Redakcyjnej z prośbą o opinię o prof. dr hab. J. Warczewskim jako kandydacie na stanowisko Redaktora Naczelnego. Kandydatura prof. J. Warczewskiego uzyskała poparcie Rady Redakcyjnej i jest jego zdaniem bardzo dobra. W dyskusji udział wzięli prof. prof. J. Warczewski, S. Dubiel, R. Kulessa, A. K. Wróblewski, J. M. Baranowski, oraz M. Dobkowska, R. Puźniak. i M. Łukaszewski.
  Podsumowując ustalono, że Postępy Fizyki będą nadal wydawane pod auspicjami PTF, z adresem na Hożej (siedzibę redakcji nadal daje Wydził Fizyki UW), z zachowaniem składu redakcji, a rozważane będą jedynie kwestie związane z finansami i poszukiwaniem sponsora. Współpraca z UŚ wymaga podpisania listu intencyjnego i umowy. Na zakończenie prof. R. Kulessa poddał pod głosowanie wniosek, aby prof. dr hab. J.Warczewski został mianowany Redaktorem Naczelnym Postępów Fizyki. Zebrani głosowali nad uchwałą nr. 3
  Uchwała nr. 3 z dnia 28 lutego 2009
  Zarząd Główny PTF powołuje prof. dr hab. Jerzego Warczewskiego na stanowisko Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki.

  Głosowało 9 osób, uchwała została przyjęta przy dwóch głosach przeciwnych. Prof. R. Kulessa powierzył pełnienie funkcji Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki prof. J. Warczewskiemu gratulując mu i życząc, aby czasopismo to dobrze pod jego kierunkiem się rozwijało i funkcjonowało dla dobra środowiska fizyków i nie tylko. Prof. J. Warczewski podziękował za zaufanie i stwierdził, że z satysfakcją przystapi do pracy. Mirosław Łukaszewski pogratulował i zapewnił, że dotychczasowi członkowie redakcji czekają na współpracę i konkretne ustalenia.
 14. Sprawy zbierania składek członkowskich.
  Prezes Kulessa powiedział, że wiele Towarzystw Fizycznych ma centralne zbieranie składek członkowskich. W dyskusji udział wziął R. Puźniak, który zaproponował, aby osoba zbierająca składki była opłacana w zależności od tego, jaką sumę uzbiera, np. 10% od tej kwoty. Wyjaśnił, że 40% od zebranej kwoty z oddziału przekazano by do konkretnego oddziału przez ZG PTF. J. Mazur dodał, że problemem są członkowie, którzy nie płacą dłużej niż rok. Należało by ustalić zgodny ze statutem proces skreślania z listy członków Towarzystwa. Prof. J. M. Baranowski poparł reguły centralnego zbierania składek przedstawione przez skarbnika R. Puźniaka. Na wniosek prof. A. Zięby postanowiono powołać Komisję ds. centralnego zbierania składek uchwałą nr 4:
  Uchwała nr. 4 z dnia 28 lutego 2009
  Zarząd Główny PTF powołuje Komisje ds. centralnego zbierania składek członkowskich.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na wniosek prof. J. M. Baranowskiego Komisja winna liczyć trzech członków, aby była sprawna. I tak w skład Komisji wszedłby z urzędu skarbnik Towarzystwa R. Puźniak. Prof. Zięba zaproponował Jacka Mazura - skarbnika Oddziału Gliwickiego PTF, a prof. R. Kulessa Krzysztofa Dzierżęgę - skarbnika Oddziału Krakowskiego PTF. Zebrani zaakceptowali taki skład komisji. Celem Komisji byłoby przygotowanie procedury i zasad centralnego zbierania składek członkowskich oraz uchwały na Zebranie Delegatów w Krakowie, tak aby od nowej kadencji w roku 2010 można było ten system poboru składek uruchomić. Zastanawiano się nad symboliczną składką emeryta - do tej pory jest to stawka 0 zł, natomiast w wypadku przyjęcia, że każdy członek PTF opłacający składkę w terminie otrzyma Postępy Fizyki, należałoby ją ustalić na jakimś konkretnym poziomie. Po dyskusji nt. włączenia prenumeraty Postępów Fizyki do składek członkowskich na wniosek prof. R. Kulessy podjęto uchwałę nr. 5 treści:
  Uchwała nr. 5 z dnia 28 lutego 2009
  Zarząd Główny PTF postanawia włączyć koszty prenumeraty Postępów Fizyki do składki członkowskiej.

  Uchwałę przyjęto przy jednym głosie przeciw. Uchwała wymaga akceptacji Zebrania Delegatów, aby mogła wejść w życie do stosowania.
 15. Wybory do władz PTF - stan przygotowań.
  Prezes Kulessa powiedział, że od 1 marca już można zgłaszać kandydatów do władz Towarzystwa. Zaapelował do zebranych o aktywne działanie w tym kierunku. Obiecał przygotowanie listów do członków PTF i do wszystkich jednostek organizacyjnych PTF w celu aktywnego udziału w wyborach. Następnie poprosił przewodniczącego Komisji Wyborczej Z. Ajduka o omówienie stanu przygotowań do wyborów drogą elektroniczną. Z. Ajduk podał, że spośród 2019 członków w bazie elektronicznej 1563 osoby mają adresy elektroniczne, 243 mają adresy zamieszkania i tym osobom zostaną przekazane dane uprawniające do głosowania, pozostałe osoby otrzymają takie dane po skontaktowaniu się z Komisją Wyborczą. Stwierdził, że wszystko będzie gotowe na czas, byle tylko były zgłoszenia kandydatów na wybierane stanowiska.
 16. Sprawy różne.
  Prezes powitał dr. A. Nadolnego - inicjatora organizacji Turnieju Młodych Fizyków w Polsce, który przedstawił zebranym aktualny stan przygotowań do tegorocznego Turnieju Młodych Fizyków. Opisał początki organizacyjne turnieju, jego rozwój historyczny i stan aktualny. Zwrócił się do ZG PTF o wyrażenia zgody na uruchomienie wystąpień pod egidą ZG PTF o dotacje celowe od konkretnych sponsorów np. Pro Bono Poloniae J&S na organizację tegorocznego Turnieju. W toku dyskusji zebrani ustalili, że najpierw wieloletni organizator, czyli Oddział Warszawski PTF, da opinię czy ma zaplanowane środki własne na Turniej, a dopiero ZG PTF uruchomi procedurę składania wystąpień o dotacje. Prezes stwierdził, że ZG PTF nie dysponuje wolną kwotą na Turniej. Sprawę odłożono do momentu zagwarantowania konkretnej sumy na piśmie przez przwodniczącego i skarbnika Oddziału Warszawskiego.
 17. Wolne wnioski. Wolnych wniosków nie było.
Termin następnego posiedzenia ZG PTF zostanie podany później.
Protokółowała: dr Krystyna Żakowicz
Sekretarz Generalny PTF: prof. dr hab. Jacek M. Baranowski