Piętnaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF 6 września 2009 r. w Krakowie

Piętnaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w niedzielę 6 września 2009 r. o godz. 16:00 w sali 057 w Instytucie Fizyki UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. W posiedzeniu uczestniczyli: prezes - prof. dr hab. Reinhard Kulessa, sekretarz generalny - prof. dr hab. Jacek M. Baranowski, członkowie wykonawczy - mgr Mirosław Trociuk, prof. dr hab. Jerzy Warczewski, doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń, członkowie Zarządu - dr hab. prof. PP Jacek Przemysław Goc, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz, prof. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. dr hab. Henryk Figiel, dr Zofia Gołąb-Meyer, dr Ewa Kurek oraz zaproszeni goście - prezes-elekt prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. Andrzej Zięba. Nieobecność usprawiedliwili: skarbnik - doc. dr hab. Roman Puźniak i członek Zarządu - mgr Maria Dobkowska oraz zaproszeni goście - sekretarz generalny-elekt - prof. dr hab. Bohdan Grządkowski i skarbnik-elekt - dr Kazimierz Piotrowski. Nieobecny był członek Zarządu dr hab. Bolesław Augustyniak.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes prof. R. Kulessa, który przywitał zebranych i poinformował o usprawiedliwionych nieobecnościach członków Zarządu. Stwierdził, że jest wymagane quorum i posiedzenie jest prawomocne w podejmowaniu uchwał.
 2. Zatwierdzenie protokółu z 14. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 18 lipca 2009 r. w Warszawie.
  Prezes prof. R. Kulessa zrelacjonował przebieg poprzedniego 14. posiedzenia Zarządu Głównego, które odbyło się 18 lipca 2009 r. w Warszawie. Obecni członkowie Zarządu Głównego jednogłośnie zatwierdzili protokół z 14 Posiedzenia ZG PTF w dniu 18 lipca 2009 r.
 3. Przyjęcie sprawozdań za okres od 9 września 2007 do 6 września 2009 z działalności ZG PTF, z działalności Oddziałów PTF, z działalności Komisji i Sekcji PTF, sprawozdania finansowego ZG PTF oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
  Prof. R. Kulessa omówił Sprawozdanie z Działalności ZG PTF za okres od 7 września 2007 r. do 6 września 2009 r. i zainicjował dyskusję nad kolejnymi punktami dotyczącymi sprawozdań. Zwrócił uwagę na różnorodność zagadnień jakimi zajmują się członkowie Towarzystwa. Omówienie dotyczyło następujących form działalności:
  - Nagród PTF.
  - Współpracy międzynarodowej.
  - Współpracy z innymi Towarzystwami Fizycznymi.
  - Organizacji jubileuszowego XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie.
  - Organizacji Wyborów do Zarządu Głównego w nowej kadencji Zarządu.
  - Wydawania Postępów Fizyki. Wydawania czasopism pod patronatem PTF.
  - Biblioteki PTF w Toruniu w roku 2008.
  - Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej . KG OF.
  - XIX i XX Turnieju Młodych Fizyków.
  - IV Ogólnopolskiego Konkursu fizycznego Poszukiwanie Talentów.
  Po dyskusji Zarząd Główny PTF przyjął jednogłośnie uchwałę:
  Uchwała nr 1 z dnia 6.09.2009
  Na podstawie § 20 pkt. 1 Statutu Zarząd Główny PTF przyjmuje przedstawione przez Prezesa ZG PTF sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego PTF za okres od września 2007 r. do września 2009 r.

  Prof. J. Warczewski przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF. Kładąc nacisk na ich główne formy działania. Została przyjęta jednogłośnie Uchwała nr 2:
  Uchwała nr 2 z dnia 6.09.2009
  Na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Zarząd Główny PTF przyjmuje sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF za okres od września 2007 do września 2009 r.

  Prof. Jacek P. Goc omówił sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF. Zwrócił także uwagę na zakończenie działalności przez Komisję Legislacyjną. Po dyskusji Zarząd Główny uchwalił jednogłośnie Uchwałę nr.3:
  Uchwała nr 3 z dnia 6.09.2009
  Na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Zarząd Główny PTF przyjmuje sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF za okres od września 2007 do września 2009 r.

  W zastępstwie skarbnika doc. dr hab. R. Puźniaka, prof. R. Kulessa przedstawił Sprawozdanie finansowe. Po dyskusji i głosach uczestników posiedzenia wyrażających troskę o pogarszający się stan finansów Towarzystwa, Zarząd Główny podjął Uchwałę nr 4
  Uchwała nr 4 z dnia 6.09.2009
  Na podstawie § 20 pkt. 1 Statutu Zarząd Główny PTF przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTF za okres od września 2007 do września 2009 r.

  Prof. A. Zięba przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za okres od września 2007 do września 2009 r. ZG PTF podjął następującą uchwałę:
  Uchwała nr 5 z dnia 6.09.2009
  Zarząd Główny przyjmuje do akceptującej wiadomości sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za okres od września 2007 do września 2009 r.

 4. Sprawa klasyfikacji PKD.
  Wobec konieczności dostosowania zakresu zarejestrowanej działalności statutowej Stowarzyszenia do norm obowiązujących zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) podjęto Uchwałę nr 6:
  Uchwała nr 6 z dnia 6.09.2009
  Na podstawie § 20 § 6 i §7 Statutu Zarząd Główny PTF przyjmuje dla PTF zakres działań statutowych PTF zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) tj.:
  Kod działalności opis działalności
  58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z. pozostała działalność wydawnicza
  85.20.Z. szkoły podstawowe
  85.31.A. gimnazja
  85.31.B. licea ogólnokształcące
  85.42.B szkoły wyższe
  85.60.Z działalność wspomagająca edukację
  85.31.c licea profilowane
  94.99.Z. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
 5. Sprawy różne.
  Prof. R. Kulessa przedstawił sprawę terminowości składania sprawozdań przez ZG PTF. Stwierdził, ze zgodnie z par.16 pkt.1 statutu Zebranie Zwyczajne Delegatów jest zwoływane przez ZG PTF co dwa lata. W praktyce jest zwoływane podczas Zjazdów Fizyków Polskich w drugim tygodniu września. Zebranie Delegatów zgodnie z par. 17 pkt.2 statutu przyjmuje sprawozdania z działalności ZG PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
  Przygotowywano tradycyjnie te sprawozdania za okres między Zjazdami tj. od września w roku w którym był Zjazd do września do września następnego Zjazdu.
  Od momentu, gdy PTF uzyskało status organizacji pożytku publicznego tj. od 24 stycznia 2006 r., został nałożony na nią obowiązek rocznej sprawozdawczości z działalności. Ta procedura jest stosowana i zostały złożone odpowiednim urzędom roczne sprawozdania za rok 2006, 2007, 2008. Zgodnie z uchwałą nr. 1 ZG PTF z dnia 8.03.2008 Przewodniczący Oddziałów, Komisji i Sekcji oraz wszystkich innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa zostali zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego do dnia 31 stycznia roku następnego. Sprawozdanie roczne Towarzystwa za rok 2009 będzie przygotowane po otrzymaniu wszystkich rocznych sprawozdań z odpowiednich jednostek organizacyjnych Towarzystwa.
 6. Wolne wnioski.
  Wolnych wniosków nie było.
Na tym posiedzenie zakończono. Termin kolejnego posiedzenia zostanie ustalony później.
Protokół opracowała: Ewa Kurek