Czternaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF 18 lipca 2009 r. w Warszawie

Czternaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w sobotę 18 lipca 2009 r. o godzinie 11:30 w Sali Dużej Teoretycznej (nr 229) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli: prezes - prof. dr hab. Reinhard Kulessa, skarbnik - doc. dr hab. Roman Puźniak, sekretarz generalny - prof. dr hab. Jacek M. Baranowski, członkowie wykonawczy - mgr Mirosław Trociuk i prof. dr hab. Jerzy Warczewski oraz członkowie Zarządu - dr hab. prof. PP Jacek Przemysław Goc, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz. dr Ewa Kurek, oraz zaproszeni goście: prezes-elekt prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński i skarbnik-elekt dr Kazimierz Piotrowski oraz kierownik biura Zarządu Głównego PTF - dr Krystyna Żakowicz. Nieobecność usprawiedliwił członek wykonawczy - doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń oraz członkowie Zarządu - mgr Maria Dobkowska, prof. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. dr hab. Henryk Figiel. Nieobecni byli członkowie Zarządu dr hab. Bolesław Augustyniak, dr Zofia Gołąb-Meyer.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes prof. R. Kulessa, który przywitał zebranych i poinformował o usprawiedliwionych nieobecnościach członków Zarządu. Stwierdził, że jest wymagane quorum i posiedzenie jest prawomocne w podejmowaniu uchwał.
 2. Powitanie członków elektów nowego Zarządu ZG PTF na kadencję 2010-2013: Prezesa prof. dr hab. Wiesława A. Kamińskiego, Sekretarza Generalnego - prof. dr hab. Bohdana Grządkowskiego, skarbnika - dr Kazimierza Piotrowskiego
  Prof. dr. hab. R. Kulessa powitał członków elektów nowego Zarządu ZG PTF na kadencję 2010-2013: Prezesa prof. dr hab. Wiesława A, Kamińskiego oraz skarbnika dr. Kazimierza Piotrowskiego. Podziękował im za przybycie oraz pogratulował wyboru na te stanowiska i życzył udanego działania i pracy na rzecz Towarzystwa.
 3. Zatwierdzenie protokółu 13. Posiedzenia ZG PTF z dnia 6.06. 2009 r.
  Obecni członkowie Zarządu Głównego jednogłośnie zatwierdzili protokół z 13. Posiedzenia ZG PTF w dniu 6 czerwca 2009 r.
 4. Zatwierdzenie laureatów statutowych nagród PTF wyłonionych przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF i Komisję Nagród Dydaktycznych PTF oraz ustalenie wysokości nagród. Prezes prof. dr hab. Reinhard Kulessa poinformował zebranych, że Komisja Nagród i Odznaczeń PTF na posiedzeniu w dniu 6 lipca br. oraz Komisja Nagród Dydaktycznych na posiedzeniu w dniu 9 lipca br., po rozpatrzeniu nadesłanych z oddziałów PTF wniosków wyłoniły Laureatów Nagród PTF w roku 2009. Następnie odczytał protokóły z posiedzeń komisji.
  Komisja Nagród i Odznaczeń PTF zgłosiła kwestię, czy nie należy zasugerować Oddziałom, aby do jednej kategorii zgłaszano tylko jedną kandydaturę z Oddziału PTF. W tej sprawie komisja nie zajęła jednoznacznego stanowiska. Po dyskusji Zarząd Główny PTF zdecydował nie ograniczać ilości nadsyłanych wniosków z oddziałów. Komisja zwróciła się do Zarządu Głównego PTF o wyróżnienie prof. dr hab. Andrzeja Bielskiego doceniając zaangażowanie Profesora w prace na rzecz Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz jego długoletnie zaangażowanie w popularyzację fizyki. Ponadto Komisja wnioskuje o ustanowienie dwu kategorii nagrody za wyróżniające się prace magisterskie, pozostawiając obecną Nagrodę im. A. Piekary za wyróżniające się prace magisterskie z fizyki doświadczalnej i ustanawiając Nagrodę im. L. Infelda za wyróżniające się prace magisterskie z fizyki teoretycznej. Obecny Zarząd Główny PTF postanowił przekazać nowemu Zarządowi Głównemu do rozważenia propozycję podziału nagród za wyróżniające się prace magisterskie na dwie kategorie.
  Komisja Nagród Dydaktycznych PTF zgłosiła dodatkowy wniosek do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w sprawie specjalnego wyróżnienia dla Pana Wojciecha Dindorfa niekonwencjonalny wkład w kształcenie nauczycieli fizyki w Polsce.
  Po wnikliwej dyskusji Zarząd Główny PTF ustalił przyznanie z okazji XL Jubileuszowego Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie dwu dyplomów specjalnych: prof. dr hab. Andrzejowi Bielskiemu za długoletnią działalność na rzecz Towarzystwa oraz Wojciechowi Dindorfowi za znaczny i niekonwencjonalny wkład w kształcenie nauczycieli w Polsce. Następnie Prezes zaproponował zaakceptowanie w drodze wyjątku podwójnych nagród dydaktycznych II i III stopnia przyznanych przez Komisję ds. Nagród Dydaktycznych, Komisja uzasadniła swój wybór wyjątkowo wysokim poziomem zgłoszonych kandydatur.
  Zebrani członkowie ZG PTF zatwierdzili nagrody PTF w roku 2009.
  Z uwagi na trudną sytuację finansową ZG PTF oraz kryzys gospodarczy zebrani członkowie ZG PTF podjęli decyzję o nie przyznaniu gratyfikacji finansowej tegorocznym Laureatom nagród PTF. Laureaci otrzymają rocznik Postępów Fizyki.
 5. Zatwierdzenie proponowanego porządku dziennego Zebrania Delegatów w dniu 9 września br. w Krakowie. Prezes Kulessa przedstawił zebranym proponowany porządek dzienny Zebrania Delegatów:
  1. Otwarcie Zebrania Delegatów i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Powołanie Prezydium Zebrania.
  3. Wybór dwóch protokolantów, Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zatwierdzenie protokółu z Zebrania Delegatów, które odbyło się w dniu 11 września 2007 roku podczas Zjazdu w Szczecinie.
  6. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTF - merytoryczne i finansowe, sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF, sprawozdanie Komisji i Sekcji PTF oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od września 2007 do września 2009 roku.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
  8. Omówienie przebiegu wyborów do władz PTF i przyjęcie sprawozdania Komisji Wy-borczej PTF.
  9. Wybór Komisji Wyborczej PTF na kadencję 2010 . 2013.
  10. Nowe zasady zbierania składek i podjęcie uchwały.
  11. Wolne wnioski.
  12. Uchwalenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania.
  13. Zamknięcie Zebrania.
  Zebrani przyjęli go do akceptującej wiadomości. Zawiadomienie o przyjętym porządku dziennym zostanie wysłane do przewodniczących oddziałów PTF z prośbą o przekazanie go delegatom z oddziału, gdyż zgodnie z par. 16 statutu PTF Delegaci muszą być zawiadomieni co najmniej na sześć tygodni przed zebraniem.
 6. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF:
  • Omówienie stanu finansów ZG PTF. Skarbnik doc. dr hab. R. Puźniak przedstawił aktualną sytuację finansową Towarzystwa podając liczbowo aktualny stan przychodów i wydatków z zaznaczeniem podjętych przez Towarzystwo zobowiązań finansowych. Zaznaczył, że przedstawionego zestawienia wynika bardzo trudna sytuacja finansowa Towarzystwa pod koniec br.
  • Turniej Młodych Fizyków w roku 2009. Prezes i skarbnik poinformowali zebranych o tegorocznych zawodach w ramach Turnieju Młodych Fizyków. Skarbnik przekazał informacje o złożonych wnioskach o dofinansowanie wyjazdu zwycięskiej polskiej drużyny na zawody międzynarodowe do Chin
  • Omówienie stanu przygotowań do Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie. Prezes R. Kulessa zreferował stan przygotowań do Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie. Następnie przedstawił list skarbnika Oddziału Krakowskiego z dnia 16.07 br. dotyczący budżetu XL Zjazdu Fizyków Polskich W związku z przedstawionym przez prof. R. Kulessę danymi dotyczącymi budżetu XL Zjazdu Fizyków Polskich i szacowanym na koniec czerwca budżetem Zjazdu wynoszącym 456 000,-zł tj. znacznie niższym niż podany w umowie zawartej miedzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i PTF na realizacje zadań z Zakresu działalności wspomagającej badania Zarząd Główny podjął decyzję o przekazaniu do dyspozycji Oddziału Krakowskiego PTF kwoty 25 tysięcy złotych, stanowiącej 50% przyznanej przez Ministerstwo dotacji na XL Zjazd Fizyków Polskich w wysokości 50 tys. złotych.
  • Sprawa klasyfikacji PKD. Postanowiono zająć się w terminie późniejszym wymaganymi przez ustawę zmianami Polskiej Klasyfikacji Działalności uwzględniając specyfikę Towarzystwa.
 7. Sprawy różne. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaaprobował wniosek Oddziału Wrocławskiego PTF, aby osobom z Oddziału Wrocławskiego, które mają ponad trzyletnie zaległości, zaproponować opłacenie składek członkowskich za ostatnie trzy lata. Te z osób, które opłacą trzyletnie składki pozostaną pełnoprawnymi członkami Towarzystwa. Pozostałe zastana skreślone z listy członków Towarzystwa.
  Prezes prof. R. Kulessa poinformował zebranych, że otrzymał odpowiedź od Rektora Uniwersytetu Śląskiego na list intencyjny z dnia 16 marca br. dotyczący wydawania Postępów Fizyki. Prezes przekazał, że Rektor jedynie poinformował o możliwości zwiększenia przez Instytut Fizyki UŚl składki członka wspierającego do 5.000,-zł. Odpowiedni aneks do umowy został przez Towarzystwo przygotowany.
  Następnie Prezes przekazał informację, że 1000 książek otrzymanych w darze od DPG (Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego) zostało przywiezionych samochodem do Instytutu Fizyki UJ i będą rozdysponowane podczas Zjazdu Fizyków w Krakowie.
  Skarbnik doc. dr hab. R. Puźniak poinformował zebranych, ze MEN wprowadziło procedurę konkursową na wybór realizatora olimpiad przedmiotowych. W imieniu PTF ofertę przygotował przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej prof. J. Mostowski. Oferta została przekazana do MEN.
 8. Wolne wnioski.
  Wolnych wniosków nie było.
Na tym posiedzenia zakończono. Termin następnego posiedzenia zostanie ustalony później.
Protokołowała : dr Krystyna Żakowicz
Sekretarz Generalny PTF: prof. dr hab. Jacek M. Baranowski