Szesnaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF 19 grudnia 2009 r. Warszawie

Ostatnie 16. Posiedzenie Zarządu Głównego PTF w kadencji 2006 - 2009 odbyło się w dniu 19 grudnia 2009 (sobota) o godzinie 10:30 w Warszawie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w Sali Dużej Teoretycznej (nr 229).
W posiedzeniu uczestniczyli prezes i członkowie ustępującego Zarządu Głównego PTF: Prezes ZG - prof. dr hab. Reinhard Kulessa, Sekretarz Generalny - prof. dr hab. Jacek M. Baranowski, Członek wykonawczy - prof. dr hab. Jerzy Warczewski, Członkowie Zarządu - mgr Maria Dobkowska, dr hab. prof. PP Jacek Przemysław Goc, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz, prof. dr hab. Henryk Figiel, dr Zofia Gołąb-Meyer, dr Ewa Kurek, oraz zaproszeni goście - członkowie Zarządu w nowej kadencji 2010 - 2013 r. : Prezes ZG - prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński, Członkowie Zarządu - prof. dr hab. Andrzej Zięba, prof. dr hab. Bohdan Grządkowski, prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Skarbnik - dr Kazimierz Piotrowski oraz dr Zygmunt Ajduk.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes prof. R. Kulessa, który przywitał zebranych i poinformował o usprawiedliwionych nieobecnościach członków Zarządu.
 2. Zatwierdzenie protokółu z 15. Posiedzenia ZG PTF w dniu 6 września 2009 w Krakowie.
  Prezes prof. R. Kulessa zrelacjonował przebieg poprzedniego 15. posiedzenia Zarządu Głównego, które odbyło się 6 września 2009 r. w Krakowie. Obecni członkowie Zarządu Głównego jednogłośnie (8 członków ZG kadencji 2006 - 2009) zatwierdzili protokół z 15. Posiedzenia ZG PTF w dniu 6 września 2009 r. w Krakowie.
 3. Sprawa wydawania Postępów Fizyki.
  Prof. R. Kulessa oddał głos prof. J. Warczewskiemu, który dosyć szczegółowo omówił sytuację w Redakcji Postępów Fizyki. Pierwsza część wystąpienia zawierała informację o planach i zamierzeniach w dziedzinie doboru problematyki i autorów. Wspomniał o publikacji wierszy W. Horodeckiego w dwóch wersjach językowych, o rozmowach z prof. Łuczakiem ( artykuły dotyczące fizyki statystycznej) oraz wstępnie z prof. M. Hellerem. Omówił też organizację pracy Redakcji. Obecnie jest to zespół składający się z prof. J. Warczewskiego (redaktor naczelny), dr. M. Łukaszewskiego (redaktor i redaktor techniczny), dr Magda Staszel (redaktor), Ewa Lipka (sekretarz), dr. J. Młynik ( strona internetowa). Prof. J. Warczewski stwierdził, że profil czasopisma zmienił się na korzyść, m.in. położono nacisk na zastosowania i popularyzację, wyraził też przekonanie, że współpraca z Radą Redakcyjną będzie się tak jak dotąd dobrze układała. Niestety skład Redakcji ulegnie zmianie i faktycznie przeniesie się ona do Katowic. Zamiast kol. M. Łukaszewskiego współpracować będzie dr hab. M. Matlak a funkcję p. Lipki przejmie mgr M. Matlak. Ciągle przedmiotem troski są koszty wydawania czasopisma, w tym koszty redakcyjne. Pozostaje też problem korzystania z pomieszczeń udostępnionych przed laty Redakcji Postępów Fizyki przez Instytut Fizyki Doświadczalnej w Warszawie. W dyskusji zgłaszano też postulaty dotyczące digitalizacji wersji nieelektronicznych. Prof. Kulessa życzył Redakcji Postępów Fizyki sukcesów we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 4. Sprawy różne.
  Sprawy różne dotyczyły:
  (1) Olimpiady Fizycznej;
  (2) Finansowania przedsięwzięć;
  (3) Programu Science on Stage;
  (4) Afrykańskiego Towarzystwa Fizycznego.
  (1) Zwrócono uwagę na problem wynikający ze sposobu finansowania Olimpiady Fizycznej. Rozliczenie odbywa się w roku kalendarzowym a poszczególne etapy Olimpiady są realizowane w roku szkolnym, w związku z czym organizatorzy otrzymują pieniądze za finał zbyt późno.
  (2) Na wniosek kol. A. Nadolnego Zarząd postanowił powołać w nowej kadencji osobę odpowiedzialną za załatwianie formalności związanych z pozyskiwaniem środków na różne przedsięwzięcia w ramach działalności statutowej.
  (3) Kol. M. Dobkowska przedstawiła działalność Science on Stage. Na organizowanych festiwalach, targach i warsztatach spotykają się demonstratorzy, edukatorzy, nauczyciele. Prezentacje metodyczne, przykłady lekcji interdyscyplinarnych można implantować do praktyki szkolnej. Procentuje to uaktywnieniem lokalnych społeczności. Kol. M. Dobkowska przygotuje ten materiał na styczeń. Prof. Nawrocik zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu sponsorów w finansowaniu działalności komitetu organizacyjnego festiwalu w Polsce. Kol. J. Baranowski wskazał na działania European Science Foundation, która może sponsorować konferencje. W ramach tej fundacji działa prof. Maria Kamińska.
  (4) W związku z powstaniem Afrykańskiego Towarzystwa Fizycznego w imieniu Zarządu Głównego PTF zostanie wystosowany list gratulacyjny przed zjazdem Towarzystwa 11.01 - 16.01.2010 w Dakarze.
 5. Wolne wnioski.
  Brak.
Na zakończenie prof. R. Kulessa złożył podziękowania wszystkim członkom ustępującego Zarządu Głównego (2006 - 2009) życząc sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Protokół opracowała: Ewa Kurek