Piąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF
z dnia 18 listopada 2000 r. w Warszawie

 1. Otwarcie posiedzenia
  Prezes I. Strzałkowski powitał zebranych i otworzył posiedzenie. Prezes zaproponował dodanie do porządku dziennego punktu Informacja o Europejskim Tygodniu Nauki i Technologii jako punkt 3', odpowiednio uległaby zmianie kolejność dalszych punktów porządku dziennego. Zebrani zaakceptowali porządek dzienny obrad z wprowadzonym punktem dodatkowym.
 2. Zatwierdzenie Protokołu z 4. posiedzenia ZG PTF
  Zebrani przyjęli protokół z 4. posiedzenia Zarządu Głównego bez uwag.
 3. Informacja o bieżącej działalności Prezydium ZG PTF
  Sekretarz generalny prof. dr hab. M. Kolwas przedstawił działania Prezydium Zarządu Głównego PTF w okresie od 27 maja br. do chwili obecnej: Prof. I. Strzałkowski uzupełnił wypowiedź sekretarza generalnego informując o następujących sprawach: Prof. M. Kolwas uzupełniając sprawozdanie z działalności prezydium ZG PTF zaznaczył, że nowy skarbnik PTF doc. dr hab. Witold Dobrowolski podejmuje energiczne działania na rzecz pozyskiwania nowych członków wspierających.
  3'. Informacja o Europejskim Tygodniu Nauki i Technologii
  Dziękując zebranym za zaproszenie do udziału w posiedzeniu Prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz przewodniczący Krajowego Komitetu Physics on Stage (Fizyka na Scenie) przedstawił relację z udziału polskiej delegacji w Europejskim Tygodniu Nauki i Technologii w Genewie w dniach 4 – 10 listopada br. Polacy uczestniczyli w: Polska delegacja miała swój „kiosk", postery, foldery. Sporządzono dokumentację wszystkich imprez na kasecie video. Komitet Krajowy planuje wykonanie nagrań na dysku CD celem rozpowszechnienia.
  W dyskusji prof. B. Cichocki, prof. W. Gawlik, prof. K. Ernst, prof. I. Strzałkowski zwrócili uwagę na celowość możliwie szerokiego rozpropagowania imprez w Genewie. Prof. B. Cichocki zapytał, czy tego typu spotkania będą cykliczne. W odpowiedzi prof. Skośkiewicz wyraził nadzieję, że tak choć to zależy całkowicie od organizatorów.
  Finansowanie polskiej delegacji oparte było możliwe dzięki:
  - organizatorom (5000 EURO)
  - KF PAN (10 tys. zł)
  - PAA (10 tys. zł).
  Organizatorzy przyznali dodatkowo na widowisko fizyczne 10 tys. EURO.
  Delegacja polska składała się z 28 osób oraz 7 osób związanych z widowiskiem „ Fizyka ping-ponga. Profesor Skośkiewicz wyraził żal, że nie uczestniczyła w spotkaniach w Genewie Grupa Quark. Uczestnictwo w trybie nadzwyczajnym, gdyż nie było zgłoszone wcześniej, wymagało znalezienia źródła finansowania wyjazdu. Niestety bez rezultatów. Prof. I. Strzałkowski wyraził w imieniu swoim i zebranych podziękowanie prof. T. Skośkiewiczowi za przygotowanie delegacji polskiej, za pełen sukcesów udział Polaków w poszczególnych przedsięwzięciach, a prof. K. Ernstowi za doskonały fizycznie i aktorsko pokaz.
 4. Sprawy finansowe
  Skarbnik PTF doc. dr hab. Witold Dobrowolski przedstawił sytuację finansową Towarzystwa. Stan kont PTF: 130 tys. zł. Po raz pierwszy nie ma deficytu. Jest to możliwe dzięki wsparciu środowiska naukowego o wpłaty członków wspierających m.in.: Instytutu Fizyki UMK, Instytutu Fizyki UMCS, Instytutu Fizyki PAN, Wydziału Fizyki UW. Wyjaśnił, że na potrzeby ZG PTF w skali rocznej potrzeba ok. 50 tys. zł (w tym 30 tys. wynagrodzenia pracowników biura i redakcji PF, 10 tys. zł na wyjazdy zagraniczne prezesa, 10 tys. zł na nagrody Towarzystwa). Należy zaznaczyć, że w r. 2000 prezes na 5 wyjazdów zagranicznych w sprawach PTF nie pobrał zadnych funduszy z budżetu PTF. Wpływy ze składek to zaledwie 6 tys. zł, stąd tak ważną rzeczą jest poszukiwanie sponsorów.
  W dyskusji nt. włączenia opłaty za prenumeratę Postępów Fizyki do składek wzięli udział prof. B.Cichocki, prof. I. Strzałkowski, Prof. W. Gawlik. dr B. Wojtowicz–Natanson. Zdaniem skarbnika należy informację-ankietę przekazać do oddziałów tak, aby Zebranie Delegatów PTF mogło podjąć decyzję, a ZG PTF zabezpieczyło finansowanie na wydawanie Postępów Fizyki. Jest ok. 2000 członków PTF, składkę płaci ok. 1000 osób, zaś prenumeruje tylko 500 osób.
  Doc. dr hab. W. Dobrowolski zwrócił się do zebranych o akceptację propozycji prezydium ZG PTF dotyczącej wysokości składek w roku 2001: czyli od dnia 1 stycznia 2001r. składki członkowskie PTF wynoszą: Składka członkowska indywidualna EPS od 1 stycznia 2001 wynosić będzie 60,-zł,
  Warunki prenumeraty Postępów Fizyki na rok 2001: Zebrani jednogłośnie przyjęli do akceptującej wiadomości tę propozycję. Prof. W. Gawlik zwrócił się z pytaniem, czy wzorem lat ubiegłych PTF może zapłacić składkę za Sekcję Optyki w Europejskim Towarzystwie Optycznym. Wywiązała się na ten temat dyskusja, w której udział wzięli prof. I. Strzałkowski, prof. M. Kolwas, prof. W. Gawlik, prof. K. Chałasińska–Macukow, doc dr hab. W. Dobrowolski. W jej wyniku podjęto decyzję o uiszczeniu przez ZG PTF tej opłaty.
 5. Informacja o przygotowaniach do XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich
  Profesor Ireneusz Strzałkowski przekazał otrzymaną informację od prof. dr hab. Andrzeja Bielskiego o przygotowaniach do XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu,. Powiedział, że:
 6. Podsumowanie internetowej dyskusji Rola i zadania PTF
  Prezes Strzałkowski przekazał głos prof. dr hab. B. Cichockiemu, aby podsumował internetowa dyskusję o Roli i Zadaniach Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Prof. dr hab. B. Cichocki stwierdził, ze w dyskusji udział wzięło 9 osób: Mgr Sz. Bauch, mgr W. Doborzyńska–Głazek, prof. dr hab. Stanisław Hałas, prof. dr hab. Andrzej Oleś, prof. dr hab. Stefan Pokorski, prof. Ryszard J. Radwański, dr Andrzej Sitarz, prof. dr hab. Andrzej Zastawny, prof. dr hab. Andrzej Zięba. Poruszane w dyskusji zagadnienia wg prof. Cichockiego można podzielić na problemy Towarzystwa dotyczące:
  1. członkostwa:
   Należy zmienić tryb przyjmowania nowych członków do PTF, szczególnie młodych naukowców z zapewnieniem im wsparcia poprzez zwiększony udział np. w sesjach plakatowych na zjazdach i konferencjach naukowych.
  2. finansów:
   Poruszono zagadnienie kosztów utrzymania ZG PTF przy niskiej ściągalności składek, sprawę szukania sponsorów, ale na konkretne cele np. nagrody, dyskutowano elementy składki w wariancie z włączeniem prenumeraty Postępów Fizyki do składki, rozważano sprawę prowadzenia działalności gospodarczej w oddziałach i procencie zysków odprowadzanym do ZG PTF, zastanawiano się nad taką organizacja imprez, aby były one dochodowe, rozważano możliwość wspólnej akcji Towarzystw Naukowych o zmianę trybu finansowania Towarzystw w Polsce.
  3. władzy:
   Proponuje się zmianę systemu wyboru władz Towarzystwa np. na wybór drogą elektroniczną z przedstawieniem programu działania uwzględnieniem tak ważnego obecnie sposobu przepływu informacji drogą internetową.
  4. zjazdów:
   Winno się rozważyć możliwość prezentacji osiągnięć szczególnie wśród młodych fizyków, m.in. np. poprzez prezentację wyróżnionych przez KBN grantów, wprowadzić prezentację innych laureatów nagród (oprócz laureatów nagród PTF). Należy zastanowić się nad sposobem podziału zysku uzyskanego ze Zjazdu między oddział go organizujący i ZG PTF.
  5. nagród:
   Proponuje się zmienić terminy rozpatrywania wniosków o nagrody, a w szczególności dotyczy to nagród dla wyróżnionych prac magisterskich, uatrakcyjnić ceremonię wręczania nagród, szukać sponsorów na nagrody.
  6. Postępów Fizyki:
   Proponuje się wprowadzenie reklam do Postępów Fizyki, wprowadzenie informacji-ofert o możliwościach pracy dla absolwentów wydziałów fizyki, wprowadzenie opłaty za prenumeratę dla wszystkich członkow PTF już w ramach składki. Podsumowując dyskusję prof. B. Cichocki stwierdził, że Towarzystwo wymaga zmian form działania zarówno statutowych jak i organizacyjnych.
   W dyskusji na posiedzeniu udział wzięli prof. I. Strzałkowski, prof. K. I. Wysokiński, prof. W. Gawlik, mgr U. Woźnikowska-Bezak, doc. dr hab. W. Dobrowolski, prof. K.Ernst, prof. M. Kolwas. Dr B. Wojtowicz- Natanson zwróciła się do prof. B. Cichockiego o możliwość umieszczenia tej dyskusji w Postępach Fizyki. Zebrani jednak uznali, że to za wcześnie, że należy przedtem konstruktywnie przedyskutować propozycję zmian. Komisja Reform opracowała tezy do dyskusji na piśmie tak, aby na Posiedzeniu Plenarnym ZG PTF można było zastanowić się nad zmianami.
  7. Sprawy różne
   W związku z planowanym udziałem w Zgromadzeniu Członków Założycielskich Fundacji Pro Physica Prezes I. Strzałkowski zwrócił się do zebranych z prośbą o opinię, czy Fundacja Pro Physica ma nadal działać, czy ma ulec rozwiązaniu? Zebrani uznali, że PTF powinien poprzeć istnienie Fundacji.
  8. Wolne wnioski
   Wolnych wniosków nie było.