PLAN PRACY I DALSZE PROPOZYCJE DLA KOMISJI PTF ds. NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH

Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na moją prośbę z dnia 20 czerwca br. Niestety odpowiedzi było zbyt mało i nie uda się wyłonić składu Komisji reprezentatywnego dla środowiska fizyków. W związku z powyższym pozwalam sobie jeszcze raz wysłać propozycję dalszej pracy bezpośrednio do Oddziałów, by w ten sposób uzyskać poparcie dla skromnych działań tak mało licznej grupy.

Nauczanie w szkołach ponadpodstawowych
Jak już donosiłem w piśmie z dnia 20 czerwca 2000 r., powołane zostało Forum Edukacyjne pod przewodnictwem dr Jana Dunina Borkowskiego, którego zadaniem była współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie nauczania fizyki w liceum sprofilowanym. Ostatnio otrzymałem list od przewodniczącego Forum, z którego wynika, że działanie Forum nie wywiera istotnego wpływu na decyzje podejmowane przez Ministerstwo w sprawie nauczania w liceum. Bardzo prawdopodobnie na fizykę przeznaczone zostanie 3 godziny nauczania tygodniowo w klasie pierwszej i łącznie 4 godziny w klasach sprofilowanych, czyli po dwie godziny tygodniowo w klasach trzeciej i czwartej. Dodajmy, ze już zapadły decyzje o redukcji nauczania fizyki w gimnazjum do 4 godzin, czyli w kolejnych klasach po 1, 2, 1 godzin tygodniowo. Jest bardzo prawdopodobne, że przy takim wymiarze fizyki poziom nauczania zakładany w ocenianym pozytywnie syllabusie Matura 2002 będzie mógł być zrealizowany tylko przez bardzo wyjątkowych nauczycieli, natomiast nie będzie realizowany w przeciętnych liceach. Można przewidzieć, że w ślad za tym pójdzie urealnienie, czyli obniżenie poziomu egzaminu maturalnego.
W celu przywrócenia właściwej roli fizyki jako przedmiotu nauczanego w szkole i zapewnienia zadowalającego poziomu jej nauczania należy podjąć działania mające na celu zwiększenie liczby godzin nauczania fizyki do 6 godzin w gimnazjum oraz 9-10 w liceum sprofilowanym przy zachowaniu 3 godzin w klasie pierwszej dla profilów humanistycznych oraz utrzymanie poziomu nauczania określonego w Syllabusie – Matura 2002. Wymagania takie są zgodne z opinią Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, którą zapewne w pełni akceptują fizycy innych ośrodków.
Osobiście uważam, że jakikolwiek przedmiot nauczany w wymiarze jednej godziny tygodniowo nie jest traktowany poważnie przez uczniów, a nauczyciel nie jest w stanie zrealizować nawet skromnego programu. Opinię taką wyrażam zarówno w imieniu aktualnie pracujących nauczycieli, jak i w oparciu o doświadczenia wyniesione z własnych lat szkolnych.
W związku z powyższym proponuję, by przedmiotem systematycznych działań Komisji, Zarządu Głównego jak i poszczególnych fizyków a szczególnie członków PTF stały się starania o nadanie nauczaniu fizyki na poziomie średnim właściwej rangi poprzez przeznaczenie na jej nauczanie większej liczby godzin. Propozycję liczby godzin fizyki w gimnazjum i liceum zamieszczam w załączonej ankiecie (plik PostScript) w celu zebrania poparcia poszczególnych oddziałów.
Apel o poparcie zmian nauczania w gimnazjum

Nauczanie przyrody
Oddzielnym problemem jest rola fizyki w nauczaniu i przygotowaniu nauczycieli przyrody nauczanej w szkole podstawowej. Obecnie nie kształci się jeszcze nauczycieli przyrody, lecz pozyskuje się nauczycieli tego przedmiotu drogą uzupełnienia kwalifikacji na studiach podyplomowych. Nie możemy pozostawić poza obszarem naszych zainteresowań nauczania przyrody, a tym bardziej kształcenia nauczycieli. W skład przedmiotu przyroda weszły cztery przedmioty akademickie: biologia, chemia, fizyka i geografia, z których jeden – chemia - nigdy wcześniej nie był nauczany na poziomie klas 1 - 6. Zatem wydaje się logiczne, że fizyka powinna stanowić co najmniej 25% treści nowego przedmiotu. Ukazało się już wiele podręczników do nauczania tego przedmiotu. Powinniśmy więc śledzić udział fizyki w nauczaniu na tym poziomie i troszczyć się zarówno o treść jak i o metodyczne aspekty nauczania tej treści.
Dokształcanie nauczycieli przyrody jest bardzo niejednolite i można wyróżnić sześć istotnych sposobów:
A. Przekwalifikowanie nauczycieli nauczania początkowego przez wydziały pedagogiczne
B. Przekwalifikowanie nauczycieli biologii przez wydziały biologii
C. Przekwalifikowanie nauczycieli chemii przez wydziały chemii
D. Przekwalifikowanie nauczycieli fizyki przez wydziały fizyki
E. Przekwalifikowanie nauczycieli geografii przez wydziały geografii
F. Przekwalifikowanie nauczycieli któregokolwiek z przedmiotów przyrodniczych przez organizacje międzywydziałowe.
Wydaje się, że w przyszłości należy od podstaw kształcić nauczycieli przyrody wyłącznie w ostatni ze sposobów, w którym wszystkie zainteresowane wydziały są reprezentowane.

Działalność popularyzatorska
W związku z trudnościami szkół i nauczycieli oraz niskim poziomem wiedzy fizycznej w społeczeństwie jako stały element swej działalności poszczególne oddziały PTF podejmują bardzo szeroką działalność popularyzatorską stanowiącą realną pomoc dla szkół. Zostały wypracowane bardzo różnorodne formy tej działalności godne szerszego upowszechnienia. Uważam, że nasza Komisja jest odpowiednim forum wymiany informacji o działalności popularyzatorskiej na rzecz szkół i dzielenia się uwagami za pośrednictwem Internetu. Jest to łatwe do zrealizowania przez wykorzystanie oferty koordynatora stron WWW pana Zygmunta Ajduka umieszczenia takich informacji na serwerze ZG PTF. Wiem, że w wielu przypadkach działalność popularyzatorska na rzecz szkół nie jest firmowana przez PTF, lecz mam nadzieję, że organizatorzy chętnie udostępnią informację o swojej działalności Towarzystwu stanowiącemu jedyną reprezentację ogółu fizyków polskich. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich współpracowników i Oddziałów o przesłanie na mój adres informacji o działalności popularyzatorskiej instytucji, zespołów ludzi i osób indywidualnych w celu stworzenia na stronie WWW jednolitej i całościowej informacji zawierającej również odnośniki do informacji szczegółowych zamieszczanych na stronach własnych instytucji lub poszczególnych osób.

Zakończenie
W celu zebrania informacji niezbędnych do stworzenia strony uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej ankiety i podanie dodatkowych informacji dotyczących danej działalności popularyzatorskiej. Jeżeli z nadesłanych materiałów wyniknie, że proponowana ankieta nie jest zadowalająca, to poproszę o podanie dalszych informacji niezbędnych do wersji wzbogaconej o Państwa sugestie.

Henryk Szydłowski
e-mail: szydlowski@amu.edu.pl
Ankieta (plik Word, plik PostScript)