Trzecie posiedzenie Zarządu Głównego PTF
w dniu 23 lutego 2002 r. w Krakowie

Trzecie posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 23 lutego 2002 r. o godzinie 11:00 w Krakowie w Sali Bobrzyńskiego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Jagiellońska 15). W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego oraz zaproszeni goście. Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes Oddziału Krakowskiego prof. Reinhard Kulessa, który powitał zebranych i przedstawił gości: prorektora UJ prof. Krzysztofa Królasa, dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. Karola Musioła, dyrektora Instytutu Fizyki UJ prof. Krzysztofa Tomalę, dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej prof. Andrzeja Budzanowskiego oraz prodziekana Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH dr hab. Janusza Wolnego. Następnie głos zabrał prof. K. Królas, który przedstawił bieżące problemy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dalszy ciąg zebrania prowadził prezes PTF - prof. Maciej Kolwas.
 2. Aktualne sprawy Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
  Prezes przedstawił sytuację PTF i nowe zadania związane z:
  - reformą edukacji i uwzględnieniem w niej znaczenia fizyki,
  - ogólnym brakiem zainteresowania fizyką,
  - starzeniem się środowiska fizyków,
  - małymi środkami na badania naukowe. W związku z tym zaprezentowana została nowa strategia PTF uwzględniająca:
  - integrowanie środowiska fizyków,
  - rolę opiniotwórczą i opiniodawczą Towarzystwa,
  - szerokie kontakty zagraniczne: współpracę z EPS i innymi towarzystwami narodowymi,
  - współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i agendami rządowymi,
  - dążenie do szybkiego uchwalenia nowego statutu,
  - uwzględnienie i wykorzystanie powszechnej dostępności internetu,
  - łączność z nauczycielami fizyki,
  - starania o pozyskanie członków wspierających.
  Pełny tekst wystąpienia.
 3. Zatwierdzenie Protokołu z 2. posiedzenia ZG PTF.
 4. Powołanie Przewodniczących Komisji PTF.
  Zaproponowano następujących kandydatów:
  Nagród i Odznaczeń - prof. dr hab. Henryk Szymczak,
  Nagród Dydaktycznych - mgr Jolanta Niemiec,
  Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych - prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski,
  Nauczania Fizyki w Szkołach - dr Barbara Sagnowska,
  Historii Fizyki - prof. dr hab. Andrzej Bielski,
  Legislacyjna - prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński,
  Współpracy z Zagranicą - mgr Szymon Bauch,
  Nazewnictwa Fizycznego - prof. dr hab. Bernard Jancewicz,
  Popularyzacji i Promocji Fizyki - mgr Urszula Woźnikowska-Bezak.
  Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
 5. Informacja o bieżącej działalności Prezydium ZG PTF.
  Sekretarz Generalny prof. Aleksandra Kopystyńska przedstawiła informację o uprzednich spotkaniach Zarządu Głównego w dniach 9 stycznia i 13 lutego. Poinformowała o podjęciu decyzji tworzenia bazy danych o członkach Towarzystwa, o zakupie na ten cel komputera i opłaceniu prac przy tworzeniu bazy z funduszy ZG. Dostęp do bazy danych będą mieli członkowie ZG i wytypowane osoby w każdym z oddziałów. Prof. A. Kopystyńska podniosła problem obcokrajowców, którzy starają się o członkostwo PTF. Ustalono konieczność przetłumaczenia na język angielski statutu Towarzystwa, gdyż w deklaracji członkowskiej wymagane jest stwierdzenie, że kandydat zapoznał się ze statutem. Prof. A. Kopystyńska przekazała także informację o decyzji Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z którą od 2003 r. indywidualni członkowie EPS będą sami opłacać należne składki, bez pośrednictwa ZG PTF.
  W dalszym ciągu zebrania mówiono o pracy przy organizacji Roku Fizyki 2005: powołano jednogłośnie prof. Martę Kicińską-Habior na przewodniczącą krajowego Komitetu Organizacyjnego oraz prof. R. Kulessę na członka komitetu sterującego przy EPS.
  Prof. A. Bielski zwrócił uwagę na konieczność koordynowania przygotowań do Roku Fizyki 2005 z przygotowaniem Zjazdu Fizyków w tymże roku.
  Prezes M. Kolwas poinformował o przedstawieniu kandydatury prof. A.K. Wróblewskiego na stanowisko prezesa EPS (wybory w marcu 2002).
 6. Program działania Komisji PTF.
  Komisja Nauczania Fizyki w Szkołach. Dr Barbara Sagnowska przedstawiła działania Komisji dotyczące:
  - szerszego uwzględnienia zagadnień fizycznych w podstawie programowej do przedmiotu przyroda w szkole podstawowej.
  - właściwego rozdzielenia godzin nauczania fizyki na poszczególne klasy gimnazjum.
  - zwiększenia liczby godzin nauczania fizyki w liceum, w szczególności dla tych, którzy zamierzają zdawać ją na maturze.
  - zapewnienia spójności podstaw programowych dla wszystkich typów szkół.
  - procedur recenzowania podręczników do fizyki.
  Z. Gołąb-Meyer powiedziała o pracach komisji PAU ds. podręczników. Zaproponowano stosowanie formuły "Podręcznik zalecany przez PTF". W dyskusji prof. Bielski zaproponował, aby negatywne recenzje podręczników publikować w prasie. Dr M. Kowalski poinformował, że na stronie WWW Oddz. Warszawskiego można znaleźć katalog podręczników wraz z ich recenzjami i zachęcał do umieszczania tam komentarzy.
  Dr M. Gołąb wnioskował, aby PTF próbowało rozpoznać, jak najskuteczniej dotrzeć i wpłynąć na decyzje MEN i S. Prof. Warczewski zaproponował wystąpienie z listem otwartym, ale prof. Chałasińska-Macukow zaoponowała, mówiąc, że taki list i tak nic nie da.
  Komisja Popularyzacji i Promocji Fizyki. Mgr Urszula Woźnikowska-Bezak przedstawiła szereg inicjatyw popularyzacji fizyki w formie zajęć pozalekcyjnych. Przedstawiła możliwości pozyskiwania środków z różnych źródeł.
  Dr J. Zachorowski apelował o podjęcie kontaktów z mediami i stymulowanie programów popularnonaukowych. Prof. A. Kopystyńska zwróciła uwagę, że członkowie komisji z różnych oddziałów powinni starać się przenosić pomysły i sprawdzone formy działania do swoich okręgów.
  Komisja Historii Fizyki. Prof. Andrzej Bielski poinformował o planowanym spotkaniu Komisji wiosną w Toruniu.
  Komisja Nagród i Odznaczeń. Prof. H. Szymczak nie był obecny na posiedzeniu, natomiast prof. A. Zięba przedstawił postulat, aby zmienić regulamin nagrody naukowej PTF im. Rubinowicza tak, aby przyznawana była ona wyłącznie za prace z ostatnich trzech lat, a nie za całokształt działalności naukowej. Nagrodą za całokształt działalności jest medal M. Smoluchowskiego.
  Komisja Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych Prof. Ireneusz Strzałkowski przedstawił działania Komisji związane z problemami matury i rekrutacji na studia, rolę Towarzystwa w procesie akredytacji i współpracę z Sekcją Uniwersytecką EPS.
 7. Informacja o nowym statucie PTF.
  Prof. Kamiński poinformował o przebiegu prac nad nowym statutem Towarzystwa. Tworzona jest lista adresów poczty elektronicznej wszystkich członków PTF, aby możliwe były bezpośrednie wybory drogą elektroniczną (proponowane w nowym statucie). Planowany terminarz prac:
  marzec 2002 - nowa wersja propozycji
  kwiecień-wrzesień 2002 - dyskusje w oddziałach
  wrzesień 2002 - nadzwyczajny zjazd Towarzystwa w celu uchwalenia statutu
  rejestracja sądowa nowego statutu.
  Prof. A. Kopystyńska pytała, czy jest prawnik w Komisji Legislacyjnej. Prof. Kamiński poinformował, że nie ma prawnika w komisji, lecz propozycje są konsultowane z prawnikami.
 8. Podjęcie uchwały o zasięgu terytorialnym Oddziału Warszawskiego.
  Podjęto jednogłośnie uchwałę określającą, że Oddział Warszawski PTF obejmuje swym działaniem Warszawę i województwo mazowieckie.
 9. Sprawy finansowe.
  Skarbnik Towarzystwa dr M. Kowalski podał stan kont PTF. Prof. Kamiński pytał, czy można jeszcze w tym roku opłacać członkostwo EPS przez wpłatę na konto PTF. Odpowiedź: tak, od przyszłego roku już nie. Możliwe jest także opłacanie prenumeraty czasopisma Physics World poprzez wpłatę do Zarządu Głównego PTF.
 10. Sprawy różne.
  Prof. A. Bielski poinformował, że kończy się druk materiałów XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich i wkrótce będzie możliwe zamknięcie finansowe Zjazdu. Prezes Maciej Kolwas złożył na ręce prof. Bielskiego oficjalne podziękowanie za sprawne zorganizowanie Zjazdu Fizyków. Prof. Bielski zwrócił uwagę, że podziękowanie należy się wszystkim zaangażowanym w prace organizacyjne.
  Prof. A. Bielski apelował o synchronizację zawodów stopnia centralnego Olimpiady Matematycznej, Fizycznej, a także Chemicznej i Informatycznej.
  Prof. J. Warczewski zwrócił uwagę, że PTF powinno koordynować terminy konferencji naukowych. Jako negatywny przykład przytoczył dwie konferencje o zasięgu europejskim dotyczące zbliżonych dziedzin, odbywające się w bieżącym roku w tych samych terminach.
  Mgr U. Woźnikowska prosiła o odpowiednio wczesne publikowanie zadań Olimpiady Fizycznej, najlepiej jeszcze przed wakacjami. Prof. M. Kolwas wyjaśnił, że ten problem był już dyskutowany z przedstawicielem Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej. Zdaniem KG OF wcześniejsze publikowanie zadań faworyzuje niektórych uczestników olimpiady. Prof. Chałasińska-Macukow zaproponowała podjęcie uchwały precyzującej, kiedy powinny być ogłaszane zadania Olimpiady. Poparł ją prof. K. Fiałkowski, który proponował, aby Zarząd Główny PTF wysłał list zobowiązujący Komitet Główny Olimpiady Fizycznej do publikowania zadań w terminie czerwcowym. Prof. J. Gaj zwrócił uwagę, że Komitet Główny Olimpiady Fizycznej jest jednostką niezależną od PTF, powoływaną przez MEN i S i prosił o wstrzymanie się od podjęcia proponowanej uchwały, która może tylko wywołać niepotrzebne zadrażnienia. Jednocześnie podjął się przedstawienia postulatu wcześniejszego ogłaszania zadań bezpośrednio na forum Komitetu Głównego Olimpiady.
  Dr M. Gołąb pytał o procedurę wystawiania legitymacji członkowskich PTF. Proponował sformułowanie listy korzyści z przystąpienia do PTF - miałoby to być zachętą do wstępowania do Towarzystwa. Poinformował o planowanym na wrzesień Konkursie na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki, który ma się odbyć w Krakowie. Informacje o Konkursie mają się wkrótce ukazać w czasopismach.
  Dr Z. Ajduk poinformował zebranych, że przegląda witryny WWW poszczególnych oddziałów i stara się umieszczać odnośniki do organizowanych tam akcji ogólnopolskich na stronie WWW Zarządu Głównego. Zwrócił uwagę na serwery informacji o fizykach i fizyce: PhysicsWeb i PhysNet. Poinformował o planach stworzenia lustra serwera PhysNet na komputerze Zarządu Głównego.
  Prof. I. Strzałkowski poinformował, że prezes Amerykańskiego Tow. Fizycznego przysłał podziękowanie za list do Fizyków Amerykańskich, wysłany zgodnie z rezolucją Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu.
  Prof. R. Kulessa przedstawił kandydaturę prof. H. Witały z Krakowa na członka sekcji Fizyki Jądrowej EPS na miejsce po ustępującym prof. G. Rohozińskim. Zarząd Główny podjął jednogłośnie decyzję o rekomendacji prof. Witały.
 11. Wolne wnioski.
  Ustalono termin następnego posiedzenia Zarządu Głównego na 1 czerwca 2002.
Na tym zebranie zakończono.
W przerwie uczestnicy posiedzenia mieli możliwość zwiedzenia Muzeum UJ w Collegium Maius.

Protokołował:
Jerzy Zachorowski - Sekretarz Oddziału Krakowskiego PTF


Fot. M. Kowalski