Piąte posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
w dniu 12.10.2002 w Pałacu Młodzieży w Katowicach

W spotkaniu w Pałacu Młodzieży w Katowicach uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego PTF, członkowie Komisji Legislacyjnej, członkowie Komisji Popularyzacji i Promocji Fizyki oraz zaproszeni goście. Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem obrad.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył Prezes PTF prof. dr hab. Maciej Kolwas, który powitał zebranych i oddał głos mgr Janowi Kulbickiemu, Dyrektorowi Pałacu Młodzieży w Katowicach. Mgr Kulbicki przywitał zebranych i pokrótce przedstawił działalność placówki. Podkreślił, że kontakty Pałacu Młodzieży z Polskim Towarzystwem Fizycznym zaowocowały dzisiejszym spotkaniem. Życzył, aby ta współpraca dalej się rozwijała oraz owocnych obrad i miłego pobytu w kierowanej przez niego placówce.
  Gospodynią spotkania była mgr Urszula Woźnikowska-Bezak - Przewodnicząca Komisji Popularyzacji i Promocji Fizyki, a zarazem kierownik Działu Nauk Matematyczno- Przyrodniczych Pałacu Młodzieży w Katowicach. Mgr Woźnikowska-Bezak przedstawiła uczestniczące w spotkaniu współpracownice: mgr Beatę Ryl i mgr Grażynę Jackowicz-Korczyńską - fizyczki, mgr Dorotę Kolany - matematyczkę i mgr Annę Pinkawę - chemiczkę, oraz grupę uczniów, członków Grupy Twórczej Quark.
  Prof. Maciej Kolwas pokazał zebranym książkę Physics, która jest współczesnym przeglądem stanu wiedzy fizycznej, bardzo ładnie wydanym przez DPG. Książkę z dedykacją prezesa Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego (DPG) przekazał na ręce mgr Woźnikowskiej-Bezak Grupie Twórczej Quark, działającej w Pałacu Młodzieży. Wspomniał też, że książkę można kupić przez Internet.

 2. Przegląd konkursów młodzieżowych z fizyki organizowanych przez PTF.
  W tym punkcie głos zabrała mgr U. Woźnikowska-Bezak, Przewodnicząca Komisji Popularyzacji i Promocji Fizyki, która usprawiedliwiła nieobecność prof. Jana Gaja z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Marka Zrałka z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i przystąpiła do przedstawienia wszystkich form pracy, równocześnie prosząc o przekazanie na ten temat informacji także przez osoby, z którymi współpracuje. Pałac Młodzieży w Katowicach jest placówką zajęć pozaszkolnych, gdzie młodzież przychodzi po lekcjach, wolna od obowiązków wobec domu i szkoły. Stałych uczestników zajęć w pracowni fizyki jest 320 - uczęszczają oni na zajęcia raz w tygodniu. W Grupie Twórczej Quark młodzież może przychodzić do pracowni częściej. Nauczyciel wraz z uczniem bierze udział w różnych formach zajęć organizowanych przez Grupę Twórczą Quark. Mgr Urszula Woźnikowska-Bezak z uznaniem wspominała 10-letnią współpracę z prof. Grzegorzem Białkowskim, który zawsze miał czas dla młodzieży. Powiedziała też: cieszę się, że znowu nam się udaje współpraca uczeń - nauczyciel - nauczyciel akademicki i za to szczególne podziękowania należą się prof. Maciejowi Kolwasowi. W swoim sprawozdaniu mgr Urszula Woźnikowska-Bezak wymieniła następujące formy działalności:
  W dyskusji na temat sprawozdania mgr Woźnikowskiej-Bezak z działalności Komisji Popularyzacji i Promocji Fizyki jako pierwszy głos zabrał prof. Władysław Bargieł, który powiedział, że od 6 lat współpracuje z Grupą Twórczą Quark, zwłaszcza w związku z Turniejem Młodych Fizyków, którego jest sędzią. W tym roku ta forma pracy została doceniona przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego wyróżnieniem w postaci dyplomu.
  Prof. Jacek Turnau przedstawił nową formę pracy możliwą do realizacji w Polsce. Przed 10 laty w Anglii zapoczątkowano Master Class - uczniowie zainteresowani jakąś dziedziną nauki sami przychodzą na uniwersytet, gdzie przez cały dzień odbywają się dla nich zajęcia. CERN ma program popularyzujący fizykę cząstek elementarnych oraz własne badania Hands on CERN. Eksperyment jest przeprowadzany w Pałacu Młodzieży, ponieważ jest tam odpowiedni sprzęt dla tego typu warsztatów. Podobne warsztaty prof. Turnau prowadził w Krakowie i w Warszawie. Wydaje się, że jest to udany eksperyment, ale żeby nie był to tylko eksperymentem, potrzebne są pieniądze.
  Dr Joachim Gmyrek nawiązał do Dni Fizyki w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Inni też organizują podobne imprezy. W Siemianowicach Śląskich w Zespole Szkół Technicznych odbyły się trzydniowe Dni Fizyki, podczas których prof. Marek Zrałek i dr Joachim Gmyrek wygłosili referaty.
  Andrzej Ptok, obecny na posiedzeniu uczestnik Grupy Twórczej Quark dodał, że w ramach projektu Woda we Wszechświecie młodzież zorganizowała Dni Fizyki w ZST, podczas których uczniowie również wygłaszali referaty.
  Prof. Anna Pazdur, która od wielu lat współpracuje z Pałacem Młodzieży, współorganizuje Ogólnopolski konkurs na pracę Fizyka a Ekologia. Przysyłane na konkurs prace uczniowie przygotowują pod opieką nauczyciela. Zagadnienia, które należy opracować są związane z ekologią. W tym roku odbywa się już ósma edycja tego konkursu. Rokrocznie jest nadsyłanych około 500 prac z całej Polski. Oceną prac zajmują się pracownicy Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. Prof. Pazdur powiedziała, że referowane prace są tak ładne, że postanowiono wydawać czasopismo Fizyka i Przyroda, w którym będą one publikowane. W czasopiśmie będzie też miejsce na opracowania przygotowane przez nauczycieli i pracowników naukowych.
  Mgr Woźnikowska-Bezak dodała, że podczas finału tego konkursu laureaci swoje prace prezentują na forum publicznym, a wyróżnieni na plakatach. Finał konkursu jest wielką galą, na której spotykają się uczniowie z nauczycielami i profesorami wyższych uczelni.
  Prof. Andrzej Zastawny powiedział, że podczas tego spotkania powinniśmy zastanowić się nad formami współpracy środowiska naukowego z młodzieżą. Pracownia fizyki w Pałacu Młodzieży jest pod tym względem wyjątkowa, ale nie jest to przecież jedyny ośrodek w Polsce. Na sukces tej pracowni złożyło się to, że istnieje taka placówka jak Pałac Młodzieży i to, że znalazła się w niej tak utalentowana osoba, jak mgr Urszula Woźnikowska-Bezak. Jej ogromną zaletą jest umiejętność nakłaniania ludzi do współpracy. Jednak w Polsce są ośrodki o dłuższej tradycji nauczania i dobrze by było dowiedzieć się czegoś więcej o tym jak w zakresie nauczania fizyki Uniwersytet Jagielloński prowadził i prowadzi współpracę ze szkołami. Wiemy, że Lublin przygotowywał pokazy eksperymentów fizycznych. Czy ta forma kontaktów z młodzieżą jest owocna i czy jest nadal uprawiana? Instytut Fizyki PAN też kształci młodzież. Jak tam są oceniane owoce takiej pracy? Wydaje się również, że bardzo byłoby interesującym by Pałac Młodzieży w Katowicach dowiedział się o losach swoich uczniów.
  Prof. Maciej Kolwas powiedział, że jeżeli chodzi o retrospekcję to najlepszym na to miejscem będzie Zjazd Fizyków Polskich, który odbędzie się w połowie września 2003 w Gdańsku. Następnie poprosił o zabranie głosu prof. Wojciecha Nawrocika, przewodniczącego Komitetu Physics on Stage.
  Prof. Wojciech Nawrocik powiedział, że w Polsce dzieje się dużo, jest wiele ciekawych form pracy nad upowszechnianiem fizyki wśród młodzieży. Zatem powinniśmy spotkać się w gronie osób zaangażowanych w tę działalność, przy czym każdy powinien mieć przygotowaną kartkę, na której będą spisane jego przedsięwzięcia. Jak te kartki się złoży, to powstanie trwały zapis, który nie umknie z pamięci. Wracając do Programu Bogolubowa-Infelda prof. Nawrocik powiedział, że do Dubnej jako pierwsi jeździli studenci, jednak lepiej jest gdy przyjeżdżają tam uczniowie. Oni reagują bardziej entuzjastycznie i częściej się zdarza, że wracają do Dubnej.
  Następnie prof. Nawrocik przystąpił do omówienia programu Fizyka na Scenie 2003. W festiwalu Fizyce na Scenie 2002 wzięło udział 400 nauczycieli. Polska delegacja liczyła 20 osób i była jedną z liczniejszych. Demonstrowano ciekawe pokazy, a wśród nich także pokaz How we see the world przygotowany przez dr Jerzego Jarosza i mgr Anetę Szczygielską z Zakładu Dydaktyki Fizyki (Uniwersytet Śląski). Brakuje nam jednak mocnego wsparcia ze strony nauczycieli; trzeba mieć program przygotowany na około godzinną prezentację. Możemy zaprosić do udziału młodzież, ale musi ona mieć ciekawy program i dobrze opanowany język angielski. Program Fizyka na Scenie jest sponsorowany przez europejskie instytuty naukowe CERN, ESA, ESO, które oddają 1% dochodów na popularyzację fizyki. Wyższe uczelnie zapraszają do współpracy nauczycieli i młodzież: odbyły się dwa spotkania osób zajmujących się pokazami z fizyki, w Poznaniu i w Katowicach, a w przyszłym roku spotkają się w Lublinie.
  Następnie głos zabrał prof. Jan Mostowski, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej. Olimpiada ma długą i bogatą historię, w tym roku rozpoczęła się już 52. edycja Olimpiady. Inicjatorem olimpiady był prof. Wojciech Rubinowicz, a pierwszymi przewodniczącymi komitetu organizacyjnego byli prof. Leonard Sosnowski oraz prof. Jerzy Pniewski. Do ubiegłorocznej Olimpiady przystąpiło 1252 uczniów. Czy to dużo, czy mało? Biorąc pod uwagę ogólną liczbę maturzystów, których było ponad 300 000 . to mało. Biorąc jednak pod uwagę uczestnictwo w innych olimpiadach przedmiotowych . to nie jest tak mało. W zeszłym roku do 1 części II etapu dopuszczonych zostało 799 uczniów, a do 2 części . 195. Do finału, który odbył się w kwietniu 2002 r., dopuszczono 70 uczniów. Tytuły laureatów przyznano 16 osobom, a tytuły finalistów - 54 osobom. Finaliści i laureaci korzystają z różnych przywilejów, otrzymują najwyższe oceny z fizyki na świadectwie maturalnym. Ponadto wiele uczelni przyjmuje olimpijczyków bez egzaminów wstępnych. Laureaci i finaliści otrzymują też nagrody książkowe oraz symboliczne nagrody pieniężne. W bieżącym roku szkolnym broszura dotycząca olimpiady została rozesłana do wszystkich szkół we wrześniu, zadania zostały też opublikowane w czasopiśmie Delta. Po raz pierwszy w tym roku w internecie zadania zostały umieszczone już w lipcu.
  Organizacją Olimpiady zajmuje się Komitet Główny (jest to kilkanaście osób) oraz 13 Komitetów Okręgowych. Zadaniem Komitetu Głównego jest ułożenie zadań i przeprowadzenie finału. Pozostałe obowiązki należą do Komitetów Okręgowych. Z prawnego punktu widzenia organizatorem Olimpiady jest PTF. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje Towarzystwu prowadzenie Olimpiady, jako realizację zlecenia publicznego, finansując je w wysokości około 300 000 zł rocznie. Ostatnia trzyletnia umowa na prowadzenie Olimpiady zakończyła się w sierpniu 2002 r. Została zawarta kolejna umowa, ale tylko na 4 miesiące, czyli do końca bieżącego roku. Nie wiadomo, czy zostanie przedłużona, czy też Olimpiada będzie prowadzona w ramach innego rozwiązania formalno-prawnego.
  Do końca 2001 r. stosunki Olimpiady z Ministerstwem Edukacji Narodowej były bardzo dobre. W 2002 r. pojawiły się "zgrzyty". Zawody II stopnia zawsze odbywają się w styczniu i przez wiele lat Ministerstwo wypłacało na czas potrzebne pieniądze. W tym roku wypłata opóźniła się o parę tygodni. W styczniu br. Olimpiada musiała pożyczyć pieniądze na przeprowadzenie II etapu.
  Następnie prof. Jan Mostowski powiedział o Olimpiadzie Międzynarodowej. W tym roku odbyła się ona w Indonezji, wzięło w niej udział 5 polskich uczestników - zwycięzców polskiej Olimpiady. Osiągnęli bardzo dobre wyniki: Marek Misztal zdobył srebrny medal, pozostali czterej uczestnicy otrzymali brązowe medale. Rok wcześniej Andrzej Goerlich z Krakowa zdobył złoty medal. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej pokrywało koszty podróży na Międzynarodową Olimpiadę. W tym roku przejazd do Indonezji Ministerstwo sfinansowało jedynie częściowo, a o tej decyzji, podjętej przez minister Krystynę Łybacką, poinformowało dopiero w czerwcu, a więc tak późno, że sprawiło to ogromny kłopot.
  Prof. Mostowski wspomniał też o propozycji organizacji lokalnych Olimpiad międzynarodowych, jak np. Olimpiady Bałtyckiej, która mogłaby się odbyć na Litwie w lecie 2003 r. oraz o planowanej Olimpiadzie Krajów Wyszehradzkich.
  Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Mostowski pokazał książkę wydaną przez PWN 50 lat olimpiad fizycznych i przekazał egzemplarz mgr Woźnikowksiej-Bezak.
  Prof. Andrzej Zastawny był zbulwersowany kłopotami finansowymi olimpiady fizycznej i wyraził obawę, że inne olimpiady również mogą mieć takie same kłopoty. Stwierdził, że to jest skandaliczne. Powinien zrobić się szum medialny. Przecież taka olimpiada jest sposobem na "wyławianie" najzdolniejszej młodzieży. Prof. Aleksandra Kopystyńska zaproponowała, aby Towarzystwo wystąpiło z protestem. Prof. Maciej Kolwas zauważył, że minister Krystyna Łybacka jest pracownikiem Politechniki Poznańskiej i prof. Wojciech Nawrocik, który również jest z Poznania, może z nią porozmawiać na ten temat. Prezes zaproponował prof. Zastawnemu i prof. Nawrocikowi stworzenie w tej sprawie wspólnego dokumentu, skierowanego do Ministerstwa.
  Po przerwie na obiad, którym uczestników spotkania ugościli organizatorzy, głos zabrał prof. Andrzej Zięba i omówił Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki, który powstał przed sześcioma laty z inicjatywy prof. Wojciecha Gawlika. Pierwszy Konkurs był imprezą samodzielną. Natomiast drugi i trzeci odbyły się w ramach Jarmarku Fizycznego. Tegoroczny miał inny charakter. Tym razem do konkursu stanęła młodzież oraz nauczyciele akademiccy. Najpierw zostały zebrane zgłoszenia i na podstawie nadesłanych opisów doświadczeń jury w czerwcu wybrało najlepsze prace. We wrześniu odbył się finał Konkursu. W tym roku na wniosek mgr Urszuli Woźnikowskiej-Bezak punktowanie odbywało się w czasie pokazów, co wpłynęło na dynamikę finału. Przydzielono dwie pierwsze i jedną trzecią nagrodę oraz trzy wyróżnienia. Tegoroczny Konkurs był zdominowany przez uczniów. Być może jest to skutek słabej reklamy. Prof. Nawrocik także organizuje spotkania demonstratorów, jest więc prawdopodobne, że uczestnicy tych spotkań nie biorą udziału w krakowskim konkursie.
  Mgr Mirosław Trociuk powiedział, że uczeń, nauczyciel i profesor akademicki stają w szranki w tej samej konkurencji i dlatego jest to takie cenne. Poznań organizował Letnie Warsztaty Fizyczne, które organizował dr Mól. Na tych warsztatach nauczyciele z uczniami razem słuchali wykładów i to też było cenne.
  Prof. Krzysztof Fiałkowski zauważył, że dr Zofia Gołąb-Meyer organizuje w Zakopanem dla uczniów szkół średnich Przedszkole Fizyki o podobnej formule: są to wykłady profesorów wyższych uczelni (czasami zagranicznych), które są przeplatane wystąpieniami uczniów i warsztatami.
  Dr Zygmunt Ajduk dodał, że również na Uniwersytecie Warszawskim co drugi rok są organizowane konkursy na pokazy fizyczne. Dr Marek Kowalski poinformował o podobnym konkursie organizowanym na Politechnice Warszawskiej, a prof. Bernard Jancewicz . o konkursie Studio Talent organizowanym na Politechnice Wrocławskiej. Mgr Mirosław Trociuk powiedział o Uczniowskim Konkursie Prac Naukowych z Fizyki, zapoczątkowanym przez dr Waldemara Gorzkowskiego, a obecnie prowadzonym przez dr Marka Gutowskiego. Niestety, w tym roku z powodu trudności finansowych Konkurs został zawieszony. Prezes PTF wyraził swoje oburzenie na taki stan rzeczy. Prof. Krzysztof Fiałkowski zauważył, że dla instytutu 10 000,00 zł nie jest czymś trudnym do zdobycia, a zapewne pokryłoby koszty organizacyjne.

 3. Zatwierdzenie protokołu z 4. posiedzenia ZG PTF.
  Prof. Maciej Kolwas przypomniał, że zarówno to, jak i wcześniejsze sprawozdania, często ilustrowane zdjęciami, są na internetowej stronie PTF i ma nadzieję, że wszyscy się z nimi zapoznali. Zebrani jednomyślnie zatwierdzili ów protokół.

 4. Zatwierdzenie przyznanych przez Komisję Nagród i Odznaczeń oraz Komisję Nagród Dydaktycznych nagród PTF za rok 2002.
  Prowadzący zebranie Prezes PTF poinformował, że odbyły się posiedzenia obu Komisji Nagród, a ich rezultatem jest odczytana przez niego długa lista osób nagrodzonych (Nagrody PTF za rok 2002). Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2002 przyznano profesorowi Davidowi Shugarowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie biofizyki.
  Prof. Aleksandra Kopystyńska przybliżyła zebranym postać Davida Shugara, emerytowanego profesora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW. Podkreśliła, że prof. David Shugar jest wybitnym biofizykiem, który znakomicie przyczynił się do rozwoju tej gałęzi nauki. Dzięki niemu w 1966 r. w IFD UW został powołany Zakład Biofizyki, którym następnie przez wiele lat kierował. Prof. Maciej Kolwas powiedział, że ze względów formalnych nie przyznano nagrody naukowej im. Wojciecha Rubinowicza. Nie jest dobrze, gdy nagrody nie są przyznawane. Oczywiście w danym roku mogą zdarzyć się pewne fluktuacje, ale czy na pewno nie ma dobrych kandydatów?
  Odbyło się głosowanie. Nagrody zatwierdzono jednogłośnie. Wręczenie ich odbędzie się 23.11.2002 r. na Zebraniu Plenarnym PTF .
  Prezes PTF prof. Maciej Kolwas poddał pod głosowanie wysuniętą przez Prezydium ZG propozycję wystąpienia o przyznanie członkostwa honorowego PTF prof. Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu, który poza tym, że jest wybitnym fizykiem i popularyzatorem nauki od wielu lat jest też przewodniczącym Komitetu Naukowego Postępów Fizyki. Członkostwo honorowe przyznaje zebranie delegatów PTF. Propozycję zgłoszenia prof. Andrzeja Wróblewskiego zaakceptowano jednogłośnie.

 5. Upoważnienie Prezydium ZG PTF do podjęcia decyzji o wysokości nagród w roku 2002.
  Prezes prof. Maciej Kolwas wystąpił z wnioskiem o scedowanie decyzji o wysokości przyznanych nagród w roku 2002 na Prezydium ZG PTF. Istotne jest, aby nie były one żenująco niskie. Zebrani poparli ten wniosek.

 6. Informacje o bieżącej działalności Prezydium ZG PTF.
  W tym punkcie Sekretarz Generalny PTF prof. Aleksandra Kopystyńska powiedziała, że od poprzedniego zebrania Zarządu Głównego w dniu 15.06.2002 Prezydium ZG spotkało się dwukrotnie: 11 lipca i 13 września br. Na to wcześniejsze posiedzenie został zaproszony dr Andrzej Nadolny, aby dokładnie wyjaśnić sprawę nie rozliczenia dotacji otrzymanej w 1995 roku z Fundacji FUND, przeznaczonej na organizację Turnieju Młodych Fizyków. W drugim posiedzeniu uczestniczył prof. Adam Sobiczewski, ponieważ była omawiana sprawa finansowania Postępów Fizyki. Członkowie Prezydium postanowili podwyższyć opłatę za prenumeratę, co tylko w małym stopniu ratuje sytuację. Niezależnie zdecydowano o konieczności znalezienia współwydawcy. Na tym posiedzeniu poruszano też sprawy związane z nowym statutem. Prof. Aleksandra Kopystyńska została zobowiązana do przygotowania materiałów do dyskusji o statucie na zebraniu Zarządu Głównego. Ponadto przyznano 2 kolejne stypendia po 600 Euro, fundowane przez DPG. Dostały je: studentka Marta Mróz z Gdańska i prof. dr hab. Danuta Bauman z Poznania.

 7. Projekt zmian statutu PTF.
  Do dyskusji nad projektem statutu prof. Aleksandra Kopystyńska zestawiła dwie jego wersje: starą i nową, i opatrzyła je uwagami oraz komentarzami Prezydium Zarządu Głównego, a także nadesłanymi przez członków PTF. W toku dyskusji systematycznie omówiono rozdział po rozdziale, paragraf po paragrafie i punkt po punkcie. Podniesiono też sprawę organizacji wyborów, głosowania elektronicznego i zapewnienia tajności. W dyskusji udział wzięli: prof. Kopystyńska, prof. Kamiński, prof. Fiałkowski, prof. Chałasińska-Macukow, prof. Jancewicz, prof. Kolwas, prof. Kulessa, dr Ajduk i dr Kowalski.

 8. Podjęcie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów celem zatwierdzenia nowego statutu.
  W tym punkcie prof. Maciej Kolwas spytał zebranych co sądzą o terminie uchwalenia nowego statutu podczas Zebrania Delegatów w dniu 23 listopada br. Zebrani wyrazili opinię, że ten termin jest nierealny. Dyskusję podsumowała prof. Kopystyńska proponując, aby w dniu 23 listopada odbyło się Plenarne Zebranie Zarządu Głównego, natomiast Nadzwyczajne Zebranie Delegatów, które zatwierdza statut, należy zwołać w styczniu lub lutym 2003 r. W ten sposób najbliższe wybory władz PTF będzie można przeprowadzić według nowych zasad.

 9. Sprawy finansowe.

 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
  Sekretarz Generalny PTF prof. Aleksandra Kopystyńska wysunęła propozycję zatrudnienia Dyrektora Administracyjnego Biura Zarządu Głównego PTF z odpowiednimi pełnomocnictwami. Tę funkcję z powodzeniem mogłaby pełnić dr Krystyna Żakowicz, która jest Kierownikiem Biura ZG. Ponieważ sprawy finansowe PTF powinny być prowadzone fachowo, konieczne jest też zatrudnienie innej, profesjonalnej księgowej.
  Skarbnik ZG PTF dr Marek Kowalski opowiedział jak trudno jest przekazać przyznane stypendia w Euro na prywatne konta w banku.
  Wobec kłopotów finansowych Towarzystwa i ogromnych kosztach związanych z wydawaniem Postępów Fizyki padła propozycja zaproszenia do współredagowania i współfinansowania PWN. Niestety Postępy Fizyki nie są ani czasopismem naukowym, w którym można publikować wyniki swoich prac, ani dostatecznie popularnym, aby były atrakcyjne. Potrzebne jest nowe spojrzenie na jego treść i formę. Chcielibyśmy, aby Postępy Fizyki były z zainteresowaniem czytane przez wszystkich, w tym przez doktorantów, nauczycieli i studentów.

Na zakończenia Prezes ZG PTF prof. Maciej Kolwas podziękował zebranym za udział w spotkaniu, a pracownikom Pałacu Młodzieży - gospodarzom zebrania - za jego świetną organizację.

Protokołowały: mgr Beata Ryl, mgr Grażyna Jackowicz-Korczyńska