- POLSKIE
TOWARZYSTWO
FIZYCZNE

POLISH
PHYSICAL
SOCIETY

Informacje bieżące

Current information (in Polish)

XXXVI Zjazd Fizyków Polskich
(17 - 20 września 2001, Toruń)
(dalsze informacje wkrótce)

XXXVI Meeting of Polish Physicists
(17 - 20 September 2001, Torun)
(information will be available soon)

XXXV Zjazd Fizyków Polskich
(20 - 23 września 1999, Białystok)
(pełna informacja - teksty wykładów - CD)

XXXV Meeting of Polish Physicists
(20 - 23 September 1999, Bialystok)
(full information - texts of lectures - CD) (in Polish)

Członkowie, Zarząd Główny i Komisje

Members, Main Board and Commissions

Sekcje i Oddziały

Sections and Branches

Statut i regulaminy

Statute and regulations (mainly in Polish)

Członkowie honorowi

Honorary members

Laureaci Medalu Mariana Smoluchowskiego

Laureates of the Marian Smoluchowski Medal

Czasopisma:

Journals:
Współpraca międzynarodowa

International activity

Konferencje fizyczne w Polsce i na świecie

Physics conferences in Poland and in the World

Instytuty fizyki w Polsce

Physics institutes in Poland

Polskie nazewnictwo fizyczne

Polish physical nomenclature

Ogłoszenia o pracy (lokalne, na świecie)

Job announcements (local, world).

Fizyka na scenie

Physics on Stage

Olimpiada Fizyczna

Polish Physical Olympiad

Forum Edukacyjne

Education Forum

Odsyłacze do wybranych stron WWW:
 • Fizyka w WWW (po polsku i nie tylko)
 • The Internet Pilot to Physics (TIPTOP)
 • Europejskie Towarzystwo Fizyczne (EPS)
 • Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne (APS)
 • Inne towarzystwa fizyczne
 • Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP)
 • Organizacje ds. nauczania fizyki: ESERA, GIREP, ICPE
 • Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego(PTPS)
 • Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA)
 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTCh)
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM)
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)
 • II European Conference on Physics Teaching in Enginneering Education (PTEE 2000)
Some links:
 • Physics in WWW
 • The Internet Pilot to Physics (TIPTOP)
 • European Physical Society (EPS)
 • American Physical Society (APS)
 • Other physical societies
 • International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
 • Physics Education Organizations: ESERA, GIREP, ICPE
 • Polish Synchrotron Radiation Society(PTPS)
 • Polish Acoustical Society (PTA)
 • Polish Astronomical Society (PTA)
 • Polish Chemical Society (PTCh)
 • Polish Mathematical Society (PTM)
 • Polish Informaticians Society (PTI)

  ZA - 21.08.97