POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Współpraca międzynarodowa


 • Polskie Towarzystwo Fizyczne jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (zob. dofinansowywanie udziału w konferencjach).
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne ma zawarte umowy o współpracy z:
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne jest siostrzanym towarzystwem brytyjskiego Instytutu Fizyki (tekst umowy i dodatkowe informacje).
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne jest pierwszym członkiem stowarzyszonym czasopisma elektronicznego New Journal of Physics - członkowie PTF mają 12% rabatu w kosztach publikacji artykułów w tym czasopiśmie. Stowarzyszenie pogłębia dobrą współpracę między fizykami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski.
  New Journal
of Physics
 • 29 Polaków jest członkami indywidualnymi Europejskiego Towarzystwa Fizycznego i 8 członków jest zaangażowanych w zarządach różnych struktur Europejskiego Towarzystwa Fizycznego:
  • M. Kolwas - wiceprezydent (prezydent 2009 - 2011) i członek zarządu Komitetu Młodych Umysłów,
  • M. Cieplak - przewodniczący Wydziału Fizyki w Naukach Biologicznych i członek zarządu Komitetu Konferencji,
  • K. Pachucki - członek zarządu Europejskiej Grupy Układów Atomowych,
  • S. Pokorski - członek zarządu Wydziału Fizyki Wysokich Energii i czastek Elementarnych,
  • T. Matulewicz - członek zarządu Wydziału Fizyki Jądrowej,
  • J. Łuczka - członek zarządu Wydziału Fizyki Statystycznej i Nieliniowej,
  • A. Wolski - członek zarządu Grupy akceleratorowej,
  • R. Sosnowski - zasłużony członek (fellow).
 • Międzynarodowe robocze spotkania przedstawicieli towarzystw fizycznych organizowane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.
  Międzynarodowe, robocze spotkanie przedstawicieli towarzystw fizycznych (Informal Physical Societies Exchange Conference - IPSEC) jest imprezą towarzyszącą Zjazdowi Fizyków Polskich, który jest organizowany co dwa lata przez Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) - zob. informację w e-EPS.
  Idea roboczych spotkań przedstawicieli towarzystw fizycznych powstała w 1997 r. i była ściśle związa z sytuacją, w której znalazły się towarzystwa naukowe krajów środkowej i wschodniej Europy w wyniku transformacji ustrojowej. Jednym z efektów transformacji jest uzyskanie przez towarzystwa naukowe pełnej swobody działania (w ramach obowiązującego prawa) przy jednoczesnym radykalnym zmniejszeniu pomocy państwa zarówno w sferze finansowej, jak i w innych bardzo istotnych dla towarzystw sprawach, a w szczególności współpracy międzynarodowej.
  Trudno przecenić rolę współpracy zagranicznej w działalności PTF. Współpraca ta, między innymi, umożliwia prezentowanie osiągnięć fizyki polskiej poza granicami kraju i, co nie mniej ważne, wpływ na działania i decyzje różnych międzynarodowych gremiów w sprawach dotyczących nauki, a w tym fizyki. W poprzednim okresie umowy o współpracy z innymi towarzystwami zagranicznymi PTF mogło zawierać wyłącznie za pośrednictwem Polskiej Akademii Nauk, która też ponosiła wszystkie koszty związane z tymi umowami. Obecnie takie pośrednictwo nie jest wymagane, ale i nie ma praktycznie żadnych szans na uzyskanie jakiejś bardziej istotnej pomocy ze strony instytucji rządowych w tej materii. Uznano więc, że bardzo pożyteczne byłoby spotkanie przedstawicieli towarzystw fizycznych z różnych krajów w celu wymiany poglądów na temat współpracy między towarzystwami oraz wypracowania form i mechanizmów gwarantujących efektywność takiej współpracy w nowych warunkach ukształtowanych w wyniku przemian ustrojowych, jakie zaszły w wielu krajach oraz będących ich konsekwencją zmian w stosunkach międzynarodowych.
  Pierwsze nieformalne spotkanie przedstawicieli towarzystw fizycznych, wsparte finansowo przez Angielskie Towarzystwo Fizyczne (IOP), odbyło się podczas XXXIV Zjazdu Fizyków Polskich w Katowicach w 1997 r. (Europhysics News vol. 29, nr 1, 23 (1998), Biuletyn ZG PTF nr 1 (1997/1999)). Wzięli w nim udział przedstawiciele siedmiu zagranicznych towarzystw fizycznych (angielskiego, czeskiego, niemieckiego, słowackiego, ukraińskiego, węgierskiego i europejskiego). Drugie spotkanie miało miejsce w czasie XXXV Zjazdu w Białymstoku w 1999 r. i uczestniczyli w nim przedstawiciele dziewięciu towarzystw fizycznych (amerykańskiego, angielskiego, białoruskiego, czeskiego, litewskiego, niemieckiego, słowackiego, ukraińskiego i europejskiego) (Postępy Fizyki vol. 51, nr 1 (2000)). W 2001 roku, podczas XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu (17 - 20 wrzesień), odbyło się trzecie robocze spotkanie przedstawicieli towarzystw fizycznych. Warto może dodać, że pomysł organizowania takich nieformalnych spotkań okazał się bardzo trafiony. świadczy o tym rosnąca liczba towarzystw w nich uczestniczacych oraz fakt, że PTF jest zachęcane przez inne narodowe towarzystwa do organizowania następnych takich spotkań.
  Czwarte robocze spotkanie przedstawicieli towarzystw fizycznych odbyło się 15 września 2003 r. w Gdańsku.
  Piąte robocze spotkanie przedstawicieli towarzystw fizycznych odbyło się 12 września 2005 r. w Warszawie.
  Szóste robocze spotkanie przedstawicieli towarzystw fizycznych odbyło się 10 września 2007 r. w Szczecinie.
  Siódme robocze spotkanie przedstawicieli towarzystw fizycznych odbyło się 7 września 2009 r. w Krakowie.
  Ósme robocze spotkanie przedstawicieli towarzystw fizycznych odbyło się 5 września 2011 r. w Lublinie (wystąpienia Y. Kuramoto, W. Litowczenki, P. Gołkiewicza i J. Kozłowskiego).