Posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego PTF
w Warszawie w dniu 13 stycznia 2001 r.

 1. Otwarcie Posiedzenia Plenarnego i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  Otwierając Posiedzenie Plenarne Prezes I. Strzałkowski powitał zgromadzonych. Imiennie powitał prof. B. Paczyńskiego oraz prof. R. Gałązkę, dziękując mu za udzieloną gościnę w IF PAN. Następnie prof. R. Gałązka wygłosił krótki adres. Stwierdzono zdolność zebrania do podejmowania uchwał. Zebrani przyjęli zaproponowany porządek obrad bez uwag.
 2. Wręczenie nagród i odznaczeń Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rok 2000.

  B. Ryl, A. Rycerz, W. Mroszczyk, G.
Jackowicz-Korczynska, E. Strugala, Z. Ajduk, I. Strzalkowski, U.
Woznikowska-Bezak, B. Paczynski, E. Kurek, A. Jazgara, B. Grabowski, W.
Lucznik

  Po otwarciu posiedzenia rozpoczęła się ceremonia wręczania nagród i odznaczeń. Prezes I. Strzałkowski wygłosił laudację oprof. dr hab. Bohdanie Paczyńskim po czym dokonał wraz z przewodniczącym Wydziału III PAN prof. H. Szymczakiem wręczenia Laureatowi dyplomu i Medalu Mariana Smoluchowskiego za rok 2000 za wybitne osiągnięcia naukowe, a w szczególności za odkrycie zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego do poszukiwań masywnych obiektów astronomicznych oraz za przewidzenie pozagalaktycznego charakteru błysków gamma.
  Następnie prof. dr hab. I. Strzałkowski wspólnie z prof. dr hab. H.Szymczakiem dokonali wręczenia dyplomów i nagród poszczególnym wyróżnionym laureatom:
  - nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2000 za wyróżniającą się pracę magisterską w wysokości 700,-zł otrzymała mgr Agnieszka Jazgara za pracę pt. "Wybrane własności w skali atomowej i subatomowej światów o zmienionych stałych przyrody" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bolesława Grabowskiego w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego,
  - nagrodę PTF II stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2000 za wyróżniającą się pracę magisterską w wysokości 600,-zł otrzymał mgr Łukasz Dobrek za pracę pt. "Optyczna metoda generacji wirów w kondensacie Bosego-Einsteina" wykonaną pod kierunkiem dr Mariusza Gajdy w Szkole Nauk Ścisłych w Warszawie,
  - nagrodę PTF III stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2000 za wyróżniającą się pracę magi- sterską w wysokości 500,-zł otrzymał mgr Adam Rycerz za pracę pt "Ścisła diagonalizacja hamiltonianu oddziaływujących fermionów na sieci z jednoczesną optymalizacją ich funkcji falowych jednocząstkowych" wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Spałka w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  - nagrodę za popularyzację fizyki w wysokości 3000,-zł otrzymał zespół: mgr Urszula Woźnikowska-Bezak, mgr Grażyna Jackowicz-Korczyńska, mgr Beata Ryl, za prowadzenie od 25 lat Grupy Twórczej Quark przy Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.
  - nagrodę specjalną PTF w wysokości 1000,-zł otrzymał dr Zygmunt Ajduk za zaangażowanie w uruchomieniu i prowadzeniu internetowej strony PTF,
  - nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli w wysokości 1000,-zł otrzymał Witold Andrzej Łucznik z IX LO im. Klementyny Hoffmanowej (Oddział Warszawski) za wieloletnią twórczą, opartą na eksperymencie pracę z młodzieżą,
  - nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli w wysokości 700,-zł otrzymał Wiesław Mroszczyk z II LO im. Jana III Sobieskiego (Oddział Krakowski) za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy z młodzieżą,
  - wyróżnienia dla nauczycieli w wysokości 500,-zł każda otrzymały Ewa Kurek z XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej (Oddział Warszawski) i Ewa Strugała z VI LO im. Ignacego Paderewskiego (Oddział Poznański) za szczególne osiągnięcia w zakresie dydaktyki fizyki. Prezes I.Strzałkowski poinformował, że
  - ZG PTF wystąpił do MEN o nadanie Złotego Krzyża Zasługi dr Waldemarowi Gorzkowskiemu w uznaniu Jego niezwykle zaangażowanej działalności na polu edukacji fizyki, w szczególności w zakresie krzewienia i rozwoju ruchu Olimpiad Fizycznych i Konkursów dla młodzieży wybitnie uzdolnionej.
  - Polskie Towarzystwo Fizyczne wspólnie z Niemieckim Towarzystwem Fizycznym przyznało nagrodę Mariana Smoluchowskiego – Emila Warburga za rok 2000 prof. dr hab. Januszowi Zakrzewskiemu. Nagroda ta wraz z Medalem i Dyplomem będzie wręczona na 65. Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w Hamburgu.
  - Polskie Towarzystwo Fizyczne wystąpiło do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego o nadanie Medalu w dziedzinie publicznego rozumienia fizyki prof. dr hab. Łukaszowi Turskiemu, (EPS Medal for Public Understanding of Physics).
  - Brytyjskie Towarzystwo Fizyczne (IOP) uhonorowało na podstawie wniosków PTF 23 wybitnych fizyków polskich (wg przedstawionej listy) nadając tytuły CPhys i FlnstP.

 3. Wykład laureata Medalu Mariana Smoluchowskiego prof. dr hab. Bohdana Paczyńskiego Błyski promieniowania gamma.
  Prof. dr hab. Bohdan Paczyński wygłosił wykład Błyski promieniowania gamma. Po 40 minutowej przerwie rozpoczęła się część druga posiedzenia, którą otworzył prof. dr hab. I. Strzałkowski.
 4. Wybór protokolantów.
  Na protokolantów zebrania wybrano Z. Ajduka, M. Kolwasa i K. Żakowicz.
 5. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności od września 1999 r.
  I. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego od września 1999r. do chwili obecnej przedstawił prof. dr hab. M. Kolwas. Powiedział, że działalność ZG PTF koncentrowała się na:
  - współpracy międzynarodowej
  Współpraca międzynarodowa była w tym okresie intensywna zarówno z Europejskim Towarzystwem Fizycznym jak i z różnymi towarzystwami narodowymi. Dzięki umiejętnej organizacji Polskie Towarzystwo Fizyczne nie było obciążone kosztami wyjazdów zagranicznych i imprez związanych z ta współpracą.. Poinformował, że ZG PTF dysponuje funduszami na konferencje i krótkie wyjazdy do Niemiec i Anglii dzięki dobrej współpracy z DPG i IOP. Ważnym wydarzeniem było podpisanie w ostatnim okresie umowy z Włoskim Towarzystwem Fizycznym. Współpraca z Niemieckim Towarzystwem Fizycznym zaowaocowała w bieżącym roku medalem Mariana Smoluchowskiego – Emila Warburga dla prof. dr hab. J. Zakrzewskiego, zaś z Brytyjskim Towarzystwem Fizycznym (IOP) dała członkostwo typu fellow 23 wybitnym fizykom polskim, członkom PTF. Poinformował, że są zaawansowane rozmowy między Polskim Towarzytwem Fizycznym a Białoruskim Towarzystwem Fizycznym celem podpisania umowy.
  - promocji i popularyzacji fizyki.
  Podkreślił, że ważnym wydarzeniem była akcja "Physics on Stage" (Fizyka na Scenie) uwieńczona udziałem polskiej delegacji w Europejskim Tygodniu Nauki i Technologii w Genewie w dniach 4 – 10 listopada 2000r. z przedstawieniem prof. Ernsta Fizyka ping – ponga. Polacy uczestniczyli w:
  - Spotkaniach dla nauczycieli. Obecni byli przedstawiciele z 22 krajów w liczbie 450 osób, Polaków uczestniczyło 28.
  - Konkursie na widowisko fizyczne W ramach konkursu Komitet Krajowy zgłosił trzy przedstawienia w postaci wykładu z pokazami. Organizatorzy wybrali zgłoszone przez Prof. Krzysztof Ernsta przedstawienie Fizyka ping-ponga. Przedstawienie to odniosło sukces zarówno wśród publiczności jak i organizatorów, którzy podkreślali zarówno walory naukowe jak i sposób prezentacji.
  - Prezentacjach plenarnych. Przygotowana przez Jerzego Jarosza i Anetę Szczygielską z Uniwersytetu Śląskiego prezentacja Żyjemy na obracającej się Ziemi została wysoko oceniona i przyjęta entuzjastycznie przez zebranych.
  - Warsztatach tematycznych (28) Sporządzono dokumentację wszystkich imprez na kasecie video. Komitet Krajowy planuje wykonanie nagrań na dysku CD celem rozpowszechnienia. Profesor Kolwas wyraził żal, że nie uczestniczyła w spotkaniach w Genewie Grupa Quark.
  Uczestnictwo w trybie nadzwyczajnym, gdyż nie było zgłoszone wcześniej, wymagało znalezienia źródła finansowania wyjazdu. Niestety bez rezultatów.
  Ważną rolę w promocji fizyki i kształceniu młodzieży uzdolnionej odgrywa Olimpiada Fizyczna. W tym roku będzie to pięćdziesiąta Olimpiada Fizyczna. Należy zaznaczyć, że ostatnio maleje liczba uczestników w pierwszym etapie(z 1800 do 1300).
  W Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków (YPIT) w Budapeszcie zwyciężyła w r. 2000 po raz pierwszy polska reprezentacja - grupa Quark. Eliminacje do tego Turnieju odbywają się w postaci turniejów krajowych w Warszawie i Katowicach.
  Działalność Forum Edukacyjnego początkowo intensywna została ostatnio osłabiona zmianami na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej. List prezesa do Ministra Wittbrodta w sprawie współpracy PTF - MEN w zakresie realizacji reformy edukacyjnej pozostał bez odpowiedzi.
  PTF objęło bardziej ścisły patronat nad czasopismem Fizyka w Szkole. Przewodniczącą Rady Redakcyjnej została prof. K. Ławniczak-Jabłońska.
  Rozpoczęto przygotowania do XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu. Powołano Komitet Naukowy Zjazdu, który sformułował koncepcję Zjazdu oraz pierwszą wersję programu.
  Jest nadal kontynuowana intensywna współpraca z PTCh. Prezes wystąpił z okolicznościowym adresem na Jubileuszowym Zjeździe PTChem w Łodzi.
  Rozwija się strona WWW Towarzystwa.
  - działalność Sekcji Optyki i Sekcji Nauczycielskiej
  Sekcja Optyki przygotowuje dużą konferencje międzynarodową. Określono profil środowiskowych laboratoriów. Utworzono Krajowe Laboratorium FAMO z pisemnym poparciem PTF. Odbyło się wiele konferencji.
  Bardzo bogata i intensywna jest w dobie reformy systemu edukacyjnego działalność Sekcji Nauczycielskiej. Wydawane jest przez Sekcję wysoko cenione przez nauczycieli popularyzatorskie czasopismo "Foton."
  II. Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF w/w okresie przedstawił prof. dr hab. K.I. Wysokiński.
  Polskie Towarzystwo Fizyczne posiada 1887 członków w 19 Oddziałach. W okresie sprawozdawczym powstał Zielonogórski Oddział PTF. Stało się to głównie dzięki staraniom obecnego jego Przewodniczącego prof. dr hab. Andrzeja Więckowskiego. Powstanie nowego Oddziału jest wymierną oznaką zainteresowania środowiska naszym Towarzystwem i zapotrzebowania na taką formę aktywności. Liczebność członków w Oddziałach jest dość zróżnicowana. Obok Oddziałów posiada- jących nieco ponad 20 członków istnieją Oddziały zrzeszające kilkuset członków (Warszawa 442). Różne też są formy działalności zależnie od specyfiki ośrodków i liczby członków. Główne formy działalności Działalność Oddziałów Towarzystwa jest urozmaicona, a jej formy zależą od zapotrzebowania lokalnych społeczności i inwencji Zarządów. Działalność ta niezależnie od formy jest pożyteczna dla środowiska. Służy popularyzacji fizyki i upowszechnianiu najnowszych osiągnięć naukowych. Najważniejszymi i najczęstszymi formami działalności są:
  a) odczyty naukowe
  W szeregu ośrodkach Oddziały PTF patronują środowiskowemu konwersatorium fizycznemu. Tak jest m.in. w Krakowie gdzie Oddział Krakowski PTF organizuje cotygodniowe Krakowskie Konwersatorium Fizyczne. Podobnie jest w Warszawie i Katowicach. We wszystkich Oddziałach odczyty naukowe są ważną forma działalności. W niektórych posiadają specjalne nazwy jak "Spotkania Fizyków" – w Słupsku, "Fizyka i Technika" – w Poznaniu itp.
  b) odczyty popularnonaukowe dla szerokiej publiczności, nauczycieli oraz uczniów
  Są to samodzielne imprezy lub, coraz częściej, cykle imprez odbywające się z okazji Festiwali Nauki itp. Prof. K. I. Wysokiński wymienił kilka takich spotkań posiadających już pewną tradycję jak: "Zaproszenie do fizyki" - Oddział Poznański, "Cykliczne spotkania z nauczycielami" prowadzone w Oddziale Łódzkim, "Wykłady Środowe" - Oddział Krakowski, Wykłady z fizyki doświadczalnej i "Międzyszkolne Koło Fizyczne" - Oddział Warszawski, "Festyn Fizyki" - Odział Katowicki.
  c) konkursy i turnieje wiedzy fizycznej dla uczniów
  Jest to ważna forma działalności w której często biorą udział duże grupy młodzieży. "Konkurs Fizyczny" - O. Bydgoski (około 250 uczestników), O. Warszawski "Turniej Wiedzy Fizycznej" - O. Słupski, "Fizyka a Ekologia - Konkurs O. Gliwicki, "Konkurs Fizyczny Szkół Średnich" - O. Łódzki we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. "Turniej Młodych Fizyków" - O. Katowicki i O. Warszawski, "Międzyszkolny Turniej Fizyczny" - O. Opolski (XXXIII turniej odbył się w 2000 r. I uczestniczyło w nim 570 uczniów).
  d) pokazy doświadczalne z fizyki Ta forma aktywności spotyka się zwykle z największym zainteresowaniem nauczycieli i młodzieży. W Krakowie organizowany jest "Ogólnopolski Konkurs Doświadczeń Pokazowych z Fizyki". W innych Oddziałach pokazy stanowią okazję do bardzo szerokiej popularyzacji fizyki. "Pokazy z Fizyki" - organizowane przez O. Lubelski są oglądane zwykle przez kilkanaście tysięcy uczniów ( w 2000 roku uczestniczyło w nich około 21 000 uczniów ), O. Rzeszowski i O. Opolski (4 000 uczniów) też organizują pokazy. "Spotkania z Fizyką" - O. Toruński (3500 słuchaczy), "Letnie Warsztaty" - O. Wrocławski wspólnie z INTiBS (~30 studentów),
  e) we współpracy z ZG oddziały organizują Zjazdy Fizyków Polskich:
  XXXV Zjazd odbył się w Białymstoku, następny odbędzie się w Toruniu od 17 do 20 września 2001 r.;
  f) organizacja I i II etapu Olimpiady Fizycznej
  g) we współpracy z ZG PTF - organizacja konferencji naukowych - corocznie PTF organizuje około 10 konferencji naukowych.
  h) wystawy, projekcje filmów, w szczególności z okazji Dni Nauki, Festiwali Nauki, Jarmarku Naukowego itp. imprez środowiskowych. Należy tu wymienić: Warszawę, Kraków, Wrocław, Katowice.
  i) Oddziały PTF w wielu ośrodkach prowadzą ożywioną współpracę z Oddziałami Polskiego Towarzystwa Chemicznego i innych Towarzystw a także z Kuratoriami Oświaty, organizując wspólne wykłady, seminaria i sympozja. I tak np. w Białymstoku istnieje współpraca PTF – PTCh, w Poznaniu PTF – PTBiofizyczne. Owocną współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym prowadzi O. Kielecki, natomiast Oddział PTF w Szczecinie współpracuje z sekcją fizyki Młodzieżowego Towarzystwa Naukowego. Szereg Oddziałów zaangażowanych jest w prace z nauczycielami w związku z reformą systemu oświaty.
  j) Jedną z nowych form aktywności staje się popularyzacja fizyki za pomocą sieci komputerowych. Część Oddziałów (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa) posiada już swoje strony domowe w sieci WWW, na których można znaleźć szczegółowe informacje o formach aktywności. W Oddziale Białostockim stworzono Laboratorium Regionalne z doświadczeniami publicznie dostępnymi poprzez Internet.
  k) W szeregu Oddziałach popularyzuje się fizykę pokazując związki sławnych fizyków z regionem (O. Zielonogórski).
  Wszystkim Przewodniczącym Oddziałów prof. K. I. Wysokiński wyraził słowa uznania i podziękowania za ich zaangażowanie i dotychczasową pracę oraz życzył sukcesów w dalszej działalności.
  III. Sprawozdanie z działalności Komisji PTF w/w okresie przedstawił prof. dr hab. K. Ernst.
  Wyjaśnił, że mamy 9 komisji, Forum Edukacyjne i ad hoc powołaną Komisję Reform.
  Komisje Nagród i Odznaczeń oraz Nagród Dydaktycznych przyznały nagrody Polskiego Towarzytwa Fizycznego za rok 2000.
  Komisje Nauczania:Fizyki w Szkołach oraz Fizyki w Szkołach Wyższych nadesłały sprawozdania. Działalność tych komisji sprowadzała się do oceny programów nauczania, do doskonalenia nauczycieli; trudności pojawiły się w powołaniu Komisji ds. Nauczania Fizyki w Szkołach. Przewodniczący prof. H. Szydłowski działa sam, gdyż nie było odzewu z oddziałów na jego apel. Komisja zajmuje się głównie programem nauczania przyrody w szkołach.
  Komisja Historii Fizyki też ma analogiczne kłopoty. Prof. A. Bielski działa sam.
  Komisja Współpracy z Zagranicą zorganizowała znakomicie spotkanie prezesów i przedstawicieli towarzystw narodowych w Białymstoku, przygotowała umowy z Włoskim i Białoruskim Towarzystwem Fizycznym. Wysłała na Litwę APP i ROMP.
  Komisja Nazewnictwa Fizycznego opracowała słowniczek angielsko-polski nowych terminów fizycznych i konsultowała w tym zakresie normy.
  Komisja Popularyzacji: główne działania w ramach "Fizyki na Scenie".
  Zakończyła się dyskusja internetowa "Rola i zadania PTF". Do opracowania wniosków została powołana Komisja ds. Reform. Sugestie komisji zmian w statucie (uproszczenie przyjmowania nowych członków, rozwiązania w zakresie finansowania Towarzystwa, nowa forma wyboru władz – wcześniejsza prezentacja kandydatów) wymagają wg prof. Ernsta włączenia Komisji Legislacyjnej.
  Prezes zwrócił uwagę, że trudności w aktywnym działaniu Komisji PTF trwają od lat i postawił pytanie, czy należy nadal je powoływać.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przygotowane na dzień 9 grudnia 2000 przedstawił prof. dr hab. W. Bała w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. M. Drozdowskiego. Sprawozdanie dotyczy analizy przychodów i wydatków PTF na dzień 30.09.2000r. oraz ocena działalności ZG PTF.
  Przychody ZG PTF: ogółem 374.957,36 zł ( ogólne koszty własne: 29.491, 36; koszty celowe 345.466,- są to głównie środki z KBN na czasopisma i konferencje)
  Wydatki ZG PTF: administracja 25 463,45; Postępy Fizyki 59.889,76; Popularyzacja 155.000,-.
  Prof. W. Bała stwierdził, że do końca roku ZG PTF dysponuje jeszcze kwotą 105.000,-zł. Analiza przychodów i wydatków ZG PTF na dzień 30. 09.2000 r. oraz wydatków planowanych do końca br. wskazuje na to, że budżet ten zamknie się wynikiem dodatnim. Powiedział, że Komisja pozytywnie ocenia prowadzenie finansów przez ZG PTF jak i działalność merytoryczną.
  Prezes I. Strzalkowski zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu Zarządu Głównego pominięto działalność wydawniczą. Podkreślił członkowski charakter Postępów Fizyki (prosząc o wypowiedzi w tej sprawie w dyskusji) oraz patronat PTF nad kilkoma czasopismami, jak Foton czy Fizyka w Szkole.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  Prof. I.Strzałkowski otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
  Prof. J. Warczewski wystąpił z propozycją, aby w APP zamieszczać przynajmniej jeden artykuł z dydaktyki fizyki na zeszyt. Redaktor APP A prof. J. Prochorow ustosunkował się do propozycji dodając, że dotąd takie artykuły odrzucał. W swej wypowiedzi prof. Prochorow był bardzo sceptyczny z uwagi na problem recenzentów jak i konieczność konsultacji tego problemu z Radą Redakcyjną i Międzynarodowym Komitetem Wydawniczym. Prezes zwrócił uwagę, że tradycyjnie czasopisma zajmujące się czysto naukową i dydaktyczną tematyką w dziedzinie fizyki są rozdzielone. Z. Gołąb-Meyer stwierdziła, że są wyjątki od tej reguły - Acta Physica Slovaca. Podkreśliła ponadto, że trudności w działalności Sekcji Nauczycielskiej, czy Komisji ds. Nauczania Fizyki (recenzje podręczników) wiążą się z brakiem funduszy. Wyraziła opinię, że tego typu prace nie mogą być społeczne. Stwierdziła, że współpraca z MEN-em nie dała dotąd zadowalających wyników, choć za czasów ministra Handtkego wydawała się bardziej obiecująca. Potwierdził to również Prezes. Prof. I. Strzałkowski podkreślił, że np. w Niemieckim Towarzystwie Fizycznym jest inaczej, podobnie w Anglii – współpraca towarzystw fizycznych z Ministerstwami Nauki i Edukacji jest bliższa i bardziej konkretna.
  Prof. W. Gawlik zwrócił się z wnioskiem o uchwałę w sprawie zobowiązania Komisji Legislacyjnej i Komisji Reform do wspólnego rozważenia wniosków wynikających z dyskusji: "Rola i zadania PTF", pod kątem określenia nowych form działania Towarzystwa i koniecznych zmian.
  Sz. Bauch zwrócił uwagę na tryb i sposób powoływania Komisji. Stwierdził, że przedstawiony dokument Komisji Reform jest bardziej stanowiskiem 3 osób - jej członków, niż efektem szerokiej dyskusji. Prof. Gawlik odpowiedział, że jest oczywiste, że jest to dokument autorski członków Komisji uwzględniający głosy w dyskusji nadesłane drogą elektroniczną (zaledwie 8 głosów, ale jeden całego Oddziału Krakowskiego). Wyraził wolę Komisji Reform, by dalej działać możliwie szeroko przy realizacji zgłoszonych postulatów. Przedstawione poglądy Komisji oparte były nie tylko o dyskusje internetową, ale i o bezpośrednie kontakty ze środowiskiem. Wg prezesa być może dokument został opublikowany za wcześnie – lepiej byłoby gdyby został wcześniej przedyskutowany na posiedzeniu ZG PTF jeżeli ma być przedmiotem uchwały.
  Prof. J. Baranowski zwrócił uwagę na mały udział składek w dochodach PTF, ale przestrzegł przed podnoszeniem wysokości składek (np. przez włączenie prenumeraty Postępów Fizyki), gdyż może zmaleć liczba członków PTF. Powiedział, że Oddział Warszawski wykorzystał subwencję Gminy Warszawa Centrum na prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej i wyraził nadzieję, że może uda się to źródło wykorzystać i w innych oddziałach. Sprawę tę poparł prezes polecając uwadze pozostałym Oddziałom. Wg prof. J. Baranowskiego propozycje Komisji Reform są sformułowane w niewłaściwy sposób i nie są aż tak doniosłe, jak sugeruje preambuła dokumentu Komisji, ale dostrzega w nich pozytywne elementy. Podkreślił problem trudności w komunikacji z mediami, nawet nagrodami Nobla media zajmują się tylko jeden dzień.
  Prof. B. Jancewicz spytał o zasady dystrybucji Europhysics News. Prezes wyjaśnił, że podział Europhysics News na oddziały jest proporcjonalny do liczby członków w oddziałach i przy ich dystrybucji należałoby brać pod uwagę opłacanie składek członkowskich.
  U. Woźnikowska–Bezak ponowiła prośbę, aby zadania z Olimpiady fizycznej były wcześniej drukowane, a nie dopiero we wrześniu Pan Zalewski z Delty wyraził zgodę na wcześniejszą publikację zadań. Prezes zobowiązał się przekazać stosowną informację prof. J. Mostowskiemu, nowemu przewodniczącemu Komitetu Krajowej Olimpiady Fizycznej. Dr Z. Ajduk mógłby umieszczać te zadania na stronie PTF, jeśli Polski Komitet Olimpiady Fizycznej nie zdecyduje się na prowadzenie swojej strony WWW.
  Prof. A. Bielski przekazał informacje o przygotowaniach do Zjazdu, w najbliższych dniach będzie gotowy i zostanie rozesłany plakat zjazdowy. Koszt udziału w Zjeździe będzie całościowy, ze zniżką dla członków PTF (do ok. 600,-zl za całość). Będą dwa terminy płatności. Obrady będą w jednym miejscu. Pierwszy cyrkularz będzie rozesłany internetowo. Stwierdził, że są kłopoty z pozyskaniem do uczestnictwa w Zjeździe laureatów Nagrody Nobla.
  Prof. A. Zięba podkreślił, że głos Oddziału Krakowskiego w dyskusji internetowej na temat zmian był wypadkową głosów większej liczby członków. Poparł ideę włączenia Postępów Fizyki do składki, rezygnacji z członków wprowadzających; nie popiera wręczania nagród PTF podczas ceremonii wręczania Polskiego Nobla, ale wręczanie ich co roku.. Prezes wrócił do sprawy proponowanej uchwały. Zgłosił wniosek o upoważnienie Komisji Legislacyjnej i Komisji Reform do przygotowania propozycji określającej nowe formy działania Towarzystwa i ewentualne zmiany Statutu w szybkim czasie. Wniosek ten spotkał się z ogólną akceptacją. Sz. Bauch zaproponował dodatkowo rozesłanie na piśmie dokumentu obydwu Komisji do Oddziałów do przedyskutowania. Prezes wyjaśnił, że dokument może być dostępny internetowo.
  Prof. A. Bielski – przewodniczący Komisji Historii Fizyki zwrócił uwagę na wielkie szkody z powodu braku naszej aktywności w dziedzinie historii fizyki. Osiągnięcia z przeszłości są niezauważone i nie znane (np. na dworze Władysława IV były doświadczenia z próżnią Torricellego, reguły wyboru sformułował W. Rubinowicz). Stwierdził, że konieczna jest współpraca z historykami, gdyż humaniści znajdują materiały, ale często nie są w stanie ich ocenić. Prezes podkreślił rolę tych zagadnień i docenianie ich za granicą ( piękne zbiory muzealne dotyczące historii fizykiw Niemczech). Prof. Baranowski poparł idee włączenia historii fizyki do programu Zjazdu i szerzej na stronę internetową. Prof. A. Bielski dodał, że zajmuje się Witellonem i średniowieczem. Prof. Zięba zwrócił uwagę na interesująca wystawę w Muzeum UJ pt. Nauki dawne i niedawne zapraszając wszystkich do zwiedzenia.
  Prof. K. I. Wysokiński zaapelował, aby na stronach WWW oddziałów umieścić ich historię, a na stronie WWW Towarzystwa dane o prezesach od 1920r. Prezes wyraził żal, że nie uczciliśmy 80-lecia Towarzystwa. Opracowanie historii PTF zostało zrobione przez Zofię Mizgier i kończy się na 1975r., należałoby ja uzupełnić.
 8. Wolne wnioski.
  Wolnych wniosków nie było.
Na tym Posiedzenie Plenarne zakończono.
Protokołowali: Z.Ajduk, M.Kolwas, K.Żakowicz