Z historii
Polskiego Towarzystwa Fizycznego

See also: articles on PPS in English by P. Dereń and L. Smentek or by W. A. Kamiński

styczeń 1919   - z inicjatywy Józefa Wierusz-Kowalskiego powstaje Towarzystwo Fizyczne w Warszawie
11.04.1920 - Zjazd Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Warszawie, przyjęcie statutu i wybór Zarządu z Władysławem Natansonem jako pierwszym prezesem
19.05.1920- legalizacja pierwszego Statutu PTF (zmiany w 1932)
1920-21 - powstanie czterech oddziałów PTF: wileńskiego (marzec 1920), warszawskiego (maj 1920), krakowskiego (1920) i lwowskiego (1921)
4 - 7.04.1923 - pierwszy Zjazd Fizyków Polskich w Warszawie z udziałem około 200 osób
1923 - ukazanie się I tomu Sprawozdań i Prac Polskiego Towarzystwa Fizycznego
1923-24 - powstanie poznańskiego oddziału PTF (czerwiec 1923, oficjalne przyjęcie - wrzesień 1924)
1932 - przekształcenie Sprawozdań w Acta Physica Polonica z redakcją w Warszawie (1932 - 36) i Wilnie (1937 - 39)
1939 - 1945 - działalność podziemna PTF
29.10
- 1.11.1945
- pierwszy zjazd Ogólnopolskiej Konferencji Profesorów i Docentów Fizyki
Szkół Akademickich w Warszawie
1947 - reaktywowanie Acta Physica Polonica z redakcją w Krakowie
9 - 11.05.1947- Zjazd Dyskusyjny Fizyków w Warszawie i wznowienie działalności PTF
1947 - 48- rozpoczęcie działalności dziewięciu Oddziałów PTF w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Gliwicach
13.09.1948 - legalizacja nowego Statutu PTF (zmiany w 1964, 1967, 1969, 1973, 1981)
1949 - ukazanie się pierwszego numeru Postępów Fizyki
1951 - start Olimpiady Fizycznej
1955 - powstanie Oddziału PTF w Szczecinie i filii Oddziału Krakowskiego w Rzeszowie
1964 - powstanie Oddziałów PTF w Białymstoku i Opolu
1965 - przyznanie pierwszego Medalu Mariana Smoluchowskiego (otrzymał go Wojciech Rubinowicz)
1969 - powstanie Oddziału PTF w Katowicach
1970 - podział Acta Physica Polonica na dwie serie A i B
1970 - ukazanie się pierwszego numeru Reports on Mathematical Physics z redakcją w Toruniu
1971 - powstanie Oddziałów PTF w Koszalinie i Rzeszowie
1972 - Polskie Towarzystwo Fizyczne staje się członkiem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego
1972 - otwarcie biblioteki PTF w Toruniu (podstawę zbiorów stanowi dar Stanisława Mrozowskiego)
1974 - Wojciech Rubinowicz otrzymuje tytuł Honorowego Prezesa PTF
1974 - powstanie Oddziału PTF w Częstochowie
1974 - ukazanie się pierwszego numeru Delty
1978 - powstanie Oddziału PTF w Bydgoszczy
1983 - powstanie Oddziałów PTF w Kielcach i Słupsku (kończy działalność Oddział PTF w Koszalinie)
1990- powstanie Sekcji Optyki PTF
1991- ukazanie się pierwszego numeru Fotonu
1992- powstanie Sekcji Nauczycielskiej PTF
1992- ukazanie się informatora Physics Research in Poland (zaktualizowane wydanie w 1996, obecnie wersja internetowa)
1993- przyjęcie nowego Statutu PTF i regulaminów (zmiany w 1999)
1997- przyjęcie godła PTF zaprojektowanego przez Stanisława Hałasa
1997- wprowadzenie legitymacji członkowskich PTF
1997- powstanie strony internetowej PTF (obecna wersja)
1998-1999 - przyznanie pierwszych polsko-niemieckich nagród Mariana Smoluchowskiego-Emila Warburga (otrzymali je Andrzej Białas i Ludger Wöste)
2000 - powstanie Oddziału PTF w Zielonej Górze
2002- uruchomienie serwera PTF ze stronami WWW, elektroniczną bazą członków PTF, kopią bazy PhysNet
2003- przyjęcie nowego Statutu PTF (zmiany w 2005 i 2011); powstanie Sekcji Młodych
2004- powstanie Sekcji Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych
2005- Światowy Rok Fizyki
2005- pierwsze bezpośrednie wybory władz PTF (z wykorzystaniem głosowania elektronicznego)
2006- PTF staje się organizacją pożytku publicznego
2008- powstanie Sekcji Kobiet
2010- 90 lat PTF: sesja jubileuszowa
2011- od tego roku członkowie PTF otrzymują Postępy Fizyki w ramach składek członkowskich

Opracowano na podstawie artykułów Zofii Mizgier, Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Postępy Fizyki 28, 361 - 389 (1977), 29, 67 - 98 (1978), 34, 161 - 176 (1983), 38, 127 - 167 (1987) oraz informacji w rocznikach Postępów Fizyki 1975 - 2010.